โครงการประกาศเกียรติคุณ มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร
“จุดเปลี่ยน มศว”
28 เมษายน 2552


การพัฒนาและการแก้ปัญหาประเทศชาติ แก้ปัญหาสังคม แก้ปัญหาวิกฤต ต้องเริ่มต้นที่ “การศึกษา” ผสานกับบริบทอื่นๆ เอาการศึกษาเป็นตัวตั้ง ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ สังคม ครอบครัว สื่อมวลชน กระบวนการทัศน์ทางการศึกษาต้องคมชัด มุ่งมั่น และเป็นหนึ่งเดียว ทั้งรัฐบาล สถาบันการศึกษา สังคม และครอบครัว สังคมไทยปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลก กระแสที่มีทั้งบวกและลบ เราพัฒนาจากสังคมอดีตกาล การศึกษาที่อยู่ในวัดและวัง กระบวนการศึกษาในชุมชนและครอบครัวที่เป็นฐานของการศึกษา แล้วเราก็ปรับเปลี่ยนตามกระแสตะวันตก กำหนดให้การศึกษาในระบบโรงเรียนและมหาวิทยาลัยรับผิดชอบเป็นด้านหลัก สังคมมีปัญหาตามมามากมาย นับด้วยศตวรรษผ่านมา กระแสประชาธิปไตย กระแสทุนนิยม กระแสการศึกษาสมัยใหม่มีบทบาท สังคมไทย วัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย พฤติกรรมไทย ปรับตัวไม่ทัน กระบวนการสังคมและกระบวนการศึกษาในสังคมไทย เป็นคนละเรื่องกัน

โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง” สถาปนาขึ้นในปี 2492 พัฒนาเป็น “วิทยาลัยวิชาการศึกษา” ปี 2497 และพัฒนาเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ปี 2517 รากฐานของการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงและวิทยาลัยวิชาการศึกษาคือ “รากฐานการศึกษาสมัยใหม่” “การศึกษาแบบพิพัฒนาการ” หรือ “Progressive Education” ที่เน้นการสร้างคนที่มีคุณภาพสำหรับสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ สำนึกในสิทธิและหน้าที่ สำนึกในอิสรภาพ เสรีภาพและภราดรภาพ สำนึกในคุณค่าของโลกส่วนตัว การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างชอบธรรมและสันติสุข พัฒนาและเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ทุกคน ความรู้ ความสามารถพัฒนาได้และอยู่ที่ตัวตนของเราเอง พัฒนาความรู้ความคิดและสติปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์ ลดไสยเวท ลดสิ่งที่มองไม่เห็น และลดความหวังที่มองไม่เห็น สร้างความสมดุลและความสันติสุขในชีวิตและในสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” วันนี้ พัฒนามาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่พัฒนาหลากหลายศาสตร์และให้ความสำคัญกับทุกศาสตร์ โดยมีรากฐานการศึกษา รากฐานวิชาการ รากฐานการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง การทำงานหนัก ติดดิน ชุมชน คนรากหญ้า คุณธรรมความดีงาม การเป็นผู้ให้ เป็นรากฐานสำคัญ

ปรัชญาการศึกษา “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” “สิกฺขา วิรฬฺหิ สมฺปตฺตา” “Education is Growth” เจริญงอกงามด้วย อารยวัฒิ 5 ประการ

  1. งอกงามด้วยศรัทธา งอกงามด้วยศรัทธาในชีวิต บทบาท และหน้าที่ของตน
  2. งอกงามด้วยศีล งอกงามด้วยจริยธรรมและความดีงามทั้งปวง
  3. งอกงามด้วยสุตะ งอกงามด้วยการสดับตรับฟังและเรียนรู้ตลอดเวลา
  4. งอกงามด้วยจาคะ งอกงามด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการเป็นผู้ให้
  5. งอกงามด้วยปัญญา งอกงามในการดำรงชีวิต คิด และทำด้วยปัญญา 

“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” มีพัฒนาการครบ 60 ปี ในปี 2552 มีศักดิ์ศรี มีความดีงาม แผ่ไพศาลไปทั่วสังคมไทยและนานาชาติ สมควรที่จะได้ประกาศเกียรติคุณแซ่ซ้องสรรเสริญเพื่อเป็นสัญนุสรณ์ บูชาคุณแด่โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีคุณูปการและสร้างคุณไว้ให้กับแผ่นดิน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อประกาศเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวาระครบ 60 ปี
  2. เพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการปฏิรูปและผลักดัน “จุดเปลี่ยน” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  3. เพื่อสร้างพลังร่วมในภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลไปสู่ความเข้มแข็ง 
    และความเป็นเลิศทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009