กำหนดการประชุมวิชาการ มศว 60 ปี : IT วิชาการ
ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2552
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
---------------------------------------------
 
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2552
 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 เวลา

หัวข้อบรรยาย
เอกสาร
ประกอบ
 08.30 - 08.50
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 
 08.50 – 09.00
กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ มศว 60 ปี : IT วิชาการ
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์
        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 
 09.00 – 09.15
เปิดการประชุมวิชาการ มศว 60 ปี : IT วิชาการ
โดย  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
       อธิการบดี และ 
       ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
 
 09.15 – 10.30

อภิปราย เรื่อง “เส้นทางสู่สังคมอุดมปัญญา: การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้”
โดย 

 • ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
  สถาบันเอไอที
 • คุณวิลาวัณย์  ทรัพย์พันแสน 
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ
 • คุณพรพรรณ  ไวทยางกูร 
  รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • ดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ์
  นักวิชาการ 
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • คุณชิตพงษ์ กิตตินราดร
  บริษัท Creative Common
  Thailand
       ผู้ดำเนินรายการ 
          ดร.อรพรรณ วีระวงศ์ 
          ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
          มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                 
 
 10.30 – 10.45
พักรับประทานอาหารว่าง
 
 10.45 – 11.00
กล่าวรายงานความเป็นมาของการลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อชุมชน
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชาติ
        รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 
 11.00 – 11.30
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อชุมชน
        - เรื่อง ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
           ระหว่าง  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเอไอที  และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
        - เรื่อง การเผยแพร่และพัฒนาความรู้ไอซีทีเพื่อชุมชน
           ระหว่าง  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สถาบันเอไอที และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  โดย ผู้บริหารระดับสูง 4 หน่วยงาน

 • ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์
    รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเอไอที
 • ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร 
    รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นายรุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์
    ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)
 
 11.30 – 11.45

เปิดตัวระบบ “ คิดดี ที่ มศว” และ “คิดดี ที่ สสวท. ” อย่างเป็นทางการ    
โดย ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 4 หน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สถาบันเอไอที
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
 
 11.45 – 12.00
ถ่ายภาพร่วมกัน และให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว
 
 12.00 – 13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
 13.00 – 14.30
บรรยายและสาธิต “ระบบ Open Source สำหรับห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา”    
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์ และ คณะ            
 
 14.30 – 14.45
 พักรับประทานอาหารว่าง
 
 14.45 – 16.15

อภิปราย เรื่อง “หลากหลายประสบการณ์การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา”
โดย

 • ดร.จารุวรรณ  กฤตย์ประชา 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คุณกุลฑลี  ภาสอาจ 
  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
  โครงการการเรียนรู้แบบออนไลน์แห่ง สวทช. (NOLP)
 • คุณบุญเลิศ  อรุณพิบูลย์
  นักวิชาการ 1
  ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
 • คุณสมเกียรติ  เพ็ญทอง
  นักวิชาการ 
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
       ผู้ดำเนินรายการ
           ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน์
           ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
           และการสื่อสาร
           มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 
16.15 – 16.30
 ตอบข้อซักถาม และ ปิดการประชุมวิชาการวันแรก
 

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2552
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
เวลา หัวข้อบรรยาย เอกสาร
ประกอบ

08.45 - 09.00

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  

09.00 – 10.30

บรรยายเรื่อง “Opensource เพื่อการศึกษา”
โดย  อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
        ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

 

10.30 11.30

บรรยายเรื่อง “การสร้างชุมชนออนไลน์”    
โดย  อาจารย์สาโรช เมาลานนท์
        ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

11.30 13.00

บรรยายเรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล”            
โดย  คุณจารุวัส หนูทอง
       รองผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

13.00 14.00

บรรยายเรื่อง “Educational Resources from the web”            
โดย  ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน์
        ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

14.00 – 15.00

บรรยายเรื่อง “การออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา”            
โดย  คุณสติยา ลังการ์พินธุ์
       สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

15.00 – 16.00

บรรยายเรื่อง “การสืบค้นแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล”      
โดย  คุณเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี
       สำนักหอสมุดกลาง
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

16.00 16.30

พิธีปิดการประชุมวิชาการเพื่อชุมชน  
 
Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009