คลื่นวิชาการ มศว Minimize 

คลื่นวิชาการลูกที่หนึ่ง (2492-2517)

คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
สำนักหอสมุดกลาง
สำนักงานอธิการบดี
 

 

คลื่นวิชาการลูกที่สอง (2517-2546)

คณะแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์บริการวิชาการ มศว
ศูนย์กีฬา มศว
สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
 

 

คลื่นวิชาการลูกที่สาม(2546-ปัจจุบัน)

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร(ดำเนินการ)
คณะธรรมนิติศาสตร์(ดำเนินการ)
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา(ดำเนินการ)
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน มศว
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย(ดำเนินการ)
สถาบันวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี(ดำเนินการ)

งานยุทธศาสตร์   

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป
ศูนย์ประเมินผลและรับนิสิต
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ศูนย์ภาษา มศว
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่ง และความปลอดภัย
ศูนย์สำนักพิมพ์ มศว
ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปะการแสดง
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์
ศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม
ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
ศูนย์สวัสดิการบุคลากร
ศูนย์บริหารวิสาหกิจและทรัพย์สินทางปัญญา(ดำเนินการ)

 
   
 Print   

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009