กําหนดการ
วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๘ เมษายน ๒๕๕๒
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารประสานมิตร (อาคาร ๓)  และหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓ กรุงเทพฯ
---------------------------------------------
๐๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.
พิธีสงฆ
- พระภิกษุ ๖๑ รูป เจริญพระพุทธมนต ณ ห้องแปดเหลี่ยม ถวายภัตตาหารเช้า และถวายปัจจัยไทยธรรม (ผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น ๑)
- ตักบาตรพระภิกษุ ๖๑ รูป ณ ลานหน้าอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
พิธีวางพวงมาลา
- อนุสาวรีย ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
- อนุสาวรีย ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี
๑๐.๐๐ น.
พิธีเปิดหอเกียรติยศ ณ ห้องเกียรติภูมิธรรม ชั้น ๑ อาคารประสานมิตร
- ชมหอจดหมายเหตุ และนิทรรศการ อดีต ปัจจุบัน อนาคต (ภาพความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยด้านกายภาพ)
- ถ่ายภาพเพื่อรําลึกความทรงจํา
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ พาชาติพ้นวิกฤติ ด้วยภารกิจปฏิรูปการศึกษา ”โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
พิธีมอบใบปฏิญญางานวิจัย
โดย ศาสตราจารยวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น ๑ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
การแสดงดนตรี ณ หอประชุมใหญ
- การแสดง Drum & Dance
- ดนตรีลุกทุ่ง “วงมหาดไทย”
- พิธีมอบรางวัลบทร้อยกรอง ภาพถ่าย การแต่งกายชุดไทย ชุดผ้าไทย
- ลิเกนาฏศิลป์ไทย
๑๔.๓๐ น.
ชมวีดิทัศนแนะนําอาคารใหม (อาคารนวัตกรรมและบริการวิชาความรู้สูชุมชน) ณ หอประชุมใหญ
- นําชมอาคารที่จอดรถใตดิน และอาคารนวัตกรรมและบริการวิชาความรู้สู่ชุมชน โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
๑๙.๐๐ น.
ชมและฟังวงดุริยางค์ออร์เคสตราแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ หอประชุมใหญ
 
 
 
 
การแต่งกาย
ชุดไทย ชุดผ้าไทย (สุภาพสตรี สวมผ้าซิ่น)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009