หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ
  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร
(28 เมษายน 2492 – 31 มีนาคม 2496)
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร
(1 เมษายน 2496 – 30 กันยายน 2496)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิชาการศึกษา
(1 ตุลาคม 2496 – 29 กันยายน 2497)

อธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา
(7 มีนาคม 2499 – 1 มกราคม 2512)

มล.ปิ่น มาลากุล
  รักษาการอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา
(30 กันยายน 2497 – 6 มิถุนายน 2499)
ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
 

อธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา
2 มกราคม 2512 – 28 มิถุนายน 2517

รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
29 มิถุนายน 2517 - 25 มกราคม 2518

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
26 มกราคม 2518 – 25 มกราคม 2522

ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
26 มกราคม 2522 – 25 มกราคม 2526
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17 พฤษภาคม 2526-16 พฤษภาคม 2530
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เมืองนาโพธิ์
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17 พฤษภาคม 2530 – 16 พฤษภาคม 2536
รองศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17 พฤษภาคม 2536 – 16 พฤษภาคม 2540
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมณทา พรหมบุญ
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8 มิถุนายน 2540 – 27 มิถุนายน 2546
ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28 มิถุนายน 2546 – ปัจจุบัน

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009