Current Articles | Categories | Search | Syndication

วงซิมโฟนีออร์เคสตราและดนตรี มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้นำในการมีวิชาศึกษาทั่วไป Music Appreciation และ Art Appreciation มาพร้อมกับพัฒนาการของ วิทยาลัยวิชาการศึกษา อย่างน้อยผู้คนที่จบจากสถาบันแห่งนี้ก็นับว่ามีรสนิยมทางด้านศิลปะและดนตรี ไม่อับอายใคร พัฒนาเป็นองค์กรระดับภาควิชาทั้งสองด้าน ในคณะมนุษยศาสตร์ตั้งแต่พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2517) และปรับตัวเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ในเวลาต่อมา (2536)
กล่าวเฉพาะทางด้านดนตรี การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ได้พยายามทำงานคู่ขนานกัน 2 ทางคือ การพัฒนา Music and Performing Art Hall ใน “SWUNIPLEX” ณ ลานอโศกมนตรี มศว ประสานมิตร คู่ขนานไปกับการพัฒนา SWU Symphony Orchestra และดนตรีทางด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (บริการวิชาการ) และงบประมาณรายได้ให้กับโครงการดังกล่าวพอสมควร
วงดุริยางค์ออร์เคสตราหรือ “Symphony Orchestra” กระแสตะวันตก ได้สะท้อนและสอนให้ผู้คนในสังคมใหม่ตระหนักในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารคนหมู่มาก การซ้อมหนัก ความพร้อมเพรียง ระเบียบวินัย วัฒนธรรมองค์กร การให้เกียรติผู้นำ (วาทยากร “Conductor”) วัฒนธรรมและมารยาทในการเข้าฟังดนตรี ฯลฯ
การก่อเกิดวง Symphony Orchestra ไม่ใช่เรื่องง่าย แม้ในระดับชาติก็ไม่ง่ายนัก ยิ่งในระดับมหาวิทยาลัยย่อมเป็นเรื่องยากเอาการทีเดียว ทั้งใจและรสนิยมของผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักดนตรี ผู้ที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ ระบบและกลไกในการบริหารจัดการ การสร้างวงออร์เคสตราที่มีคุณภาพ ต้องบริหารนักดนตรีนับร้อย บริหารระบบและกระบวนการอีกมากมายหลายอย่าง จนสามารถเชื่อมั่นในคุณภาพและนำเสนอต่อสาธารณะในมิวสิคฮอลได้ อาจไม่ต่างไปจากการสร้างคณะวิชาที่มีคุณภาพสักหนึ่งคณะทีเดียว
มหาวิทยาลัยไทยที่ได้สะท้อนใจและรสนิยมได้ดีในเรื่องนี้ (2552) ต้องยกให้มหาวิทยาลัยมหิดล (น้องใหม่มาแรง) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกันนั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่สามที่จริงจังกับเรื่องนี้
ความพยายามในเรื่องนี้ โดยมี อาจารย์สมชาย อัศวโกวิท เป็นผู้นำ และมีคณาจารย์ทางด้านดนตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณาจารย์รุ่นใหม่ได้แสดงบทบาทเด่นชัดในช่วง 2-3 ปี
สำหรับผู้ที่ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจะพบการเดินทางและพัฒนาการที่น่าสนใจ เราจะเห็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอย่างเข้มแข็ง ทั้งการแสดงดนตรี การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำงานคู่ขนานไปกับการวิจัยทางด้าน Music Therapy การแสดงหลายครั้งสะท้อนให้เห็นพัฒนาการที่เข้มแข็งอย่างน่าชื่นใจ
กล่าวเฉพาะการแสดงในวาระ มศว 60 ปี” 2 ครั้ง ณ หอประชุมใหญ่ มศว (ครั้งแรก 28 เมษายน 2552 “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”) ครั้งแรกมีผู้เข้าชมมากเกินความคาดหมาย การแสดงและระบบการบริหารจัดการอาจต้องพัฒนาต่อไป การแสดงครั้งที่ 2 ได้เปิดแสดงทั้งวง Symphony Orchestra และวง Wind Orchestra นับว่าได้พัฒนาไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่งก็เป็นที่หวังว่า “SWU Symphony Orchestra” จะเป็นงานและเป็นภาพสะท้อน “การบริหารจัดการ มศว” ในอีกระดับหนึ่ง และถ้าอนาคต มศว ได้ผู้บริหารที่มีใจและรสนิยม “วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒย่อมแสดงประสิทธิภาพและคุณภาพที่ยั่งยืน เป็นสัญลักษณ์อีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยคุณภาพแห่งนี้
จุดได้เปรียบและโอกาสในเรื่องนี้ของ มศว
1. การมีสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ในคณะศิลปกรรมศาสตร์
2. การมีพื้นที่รองรับการแสดงออกบนทำเลทองของ กทม.
3. การมีพื้นฐานและรสนิยมที่ดีทางด้านดนตรีของชาว มศว
4. การมีระบบโรงเรียนสาธิตและนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่มีรสนิยมทางดนตรี
5. ใจและรสนิยมของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต

แล้วเราจะไปชื่นชมกันที่ลานอโศกมนตรี

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009