Current Articles | Categories | Search | Syndication

รณรงค์มหาวิทยาลัยสีเขียว ภาษาไทยเข้มแข็งและจิตอาสา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รณรงค์ 3 เรื่องหลักในช่วง ปี 2550 เป็นต้นมา คือ รณรงค์มหาวิทยาลัยสีเขียว รณรงค์จิตอาสา รณรงค์ภาษาไทยเข้มแข็งและ รักการอ่าน” ด้วยมองเห็นว่า โลกวันนี้และวันข้างหน้าต้องฝ่าวิกฤติมากมายหลายอย่าง มหาวิทยาลัยในฐานะองค์กรการศึกษา จำเป็นต้องเข้มแข็ง เป็นต้นแบบ เป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคม ชุมชน ผู้คน และต้องสร้างนิสิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ มีภูมิต้านทานที่แข็งแกร่ง ไม่เช่นนั้นแล้ว สังคมไทยจะมีปัญหาซับซ้อนไปอีกยาวไกลมาก
            เราจะเรียกโลกปัจจุบัน โลกร่วมสมัย โลกหลังสมัยใหม่ หรือโลกอะไรก็ตาม ที่วิกฤติธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยมีมนุษย์ทำร้ายและเบียดเบียนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระแสทุนนิยมที่ไม่รู้จักพอได้ทำลายโลกใบนี้ ทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างเลวร้ายมาก ถ้าประชากรโลกไม่ลด ไม่ชะลอการทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันนี้ พรุ่งนี้ก็สายเกินไป แล้วโลกใบนี้จะแตกสลายอย่างแน่นอน
            สีเขียว” ซึ่งเป็นสีของธรรมชาติ สีที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สมาธิ สงบ พักผ่อน ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นสำหรับวันนี้ อาจเริ่มต้นด้วยกลุ่ม “Green Peace” ที่แสดงอุดมการณ์รณรงค์เพื่อโลกสีเขียว โลกที่สันติสุข โลกที่ไม่เบียดเบียน รณรงค์มายาวนานแล้ว
            สีเขียว ที่ได้รับการตีความไปอย่างกว้างขวาง ทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สุขภาวะ อาหารการกิน สุขภาพกาย สุขภาพจิต ความสะอาดประณีต ความดีงาม ความเอื้ออาทร ศีลธรรมจรรยาทั้งหลาย เรามีโครงการต่างๆมากมาย ทั้งภายในและการบริการวิชาการแก่สังคมนอกมหาวิทยาลัย โครงการของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน หอพัก กองกิจการนักศึกษา ผู้นำนิสิต
            เราต้องเข้มแข็ง ต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิด วัฒนธรรมสีเขียว ในความรับผิดชอบ ในจิตใจ ในจิตสำนึก ในพฤติกรรมของพวกเรา ทุกคน เมื่อเราสามารถขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องยั่งยืนและกลายเป็นวัฒนธรรมแล้ว เราก็ไม่จำเป็นต้องรณรงค์อีกต่อไป
            การรณรงค์จิตอาสา อาสาสมัคร จิตสำนึกสาธารณะ การเป็นผู้ให้ จาคะ ล้วนเป็นคำและวาทกรรมในกลุ่มเดียวกัน  เมื่อกระแสความเห็นแก่ตัว กระแสต่างคนต่างอยู่ กระแสความทระนงของปัจเจกบุคคลรุนแรงขึ้น ทางแก้ย่อมเหลือทางเดียวคือ การณรงค์จิตอาสา
            ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ต้องเป็นผู้นำในเรื่องจิตอาสา พัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตและเชื่อมโยงไปถึงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อกระตุ้นสังคม กระตุ้นนิสิตนักศึกษาให้ก่อเกิดจิตสำนึก จิตอาสา วัฒนธรรมจิตอาสา ให้จงได้
            มศว มีความเข้มแข็งในเรื่องนี้ กล่าวเฉพาะโครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม (บก.) เฉพาะปีงบประมาณ 2552 กว่า 20โครงการ เราได้ใช้งบประมาณอย่างมีคุณค่านับด้วยหลายสิบล้าน เกิดมรรคผลเป็นอย่างดี ซึ่งเราก็จะต้องเดินหน้าต่อไป
            การรณรงค์ภาษาไทยเข้มแข็งและ รักการอ่าน” หนึ่งใน 3 สมรรถนะ 3 ภาษา ที่เรากำลังเร่งพัฒนานิสิต คือ ภาษาไทย ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างชาติ กล่าวเฉพาะภาษาไทยของเรา ภาษาไทยที่เป็นภาษาแม่ เป็นนวัตกรรมของความเป็นชาติที่เข้มแข็ง ที่เป็นอารยะ ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของชนชาติ ภาษาต่างๆบนโลกนี้กำลังลดลงเรื่อยๆ เราต้องปักธงให้ชัดเจน ถ้าเราเข้มแข็งจริงจัง ใช้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมเป็นแนวรุก เป็นยุทธศาสตร์ ภาษาไทยอาจเป็นภาษาที่สำคัญที่สุดภาษาหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตก็ได้
            คนรุ่นใหม่กำลังอ่อนแอภาษาของตน ภาษาไทยหรือภาษาของเราเข้มแข็ง ย่อมก่อให้เกิดการอ่านเอาความได้ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ได้ สรุปความย่อความแล้วได้ความ พูดรู้เรื่องรู้ภาษา รักการอ่าน รักการเขียน วรรคตอน ควบกล้ำ ร เรือ ล ลิง พูดจาได้ความ ชัดเจน ฉะฉาน ฯลฯ
            ความเข้มแข็งหรืออ่อนแอย่อมไม่ใช่หน้าที่ของครูอาจารย์ภาษาไทยเท่านั้น แต่ครูอาจารย์ภาษาไทยทั่วประเทศต้องเข้มแข็งกว่าทุกวันนี้ ภาษาไทยเข้มแข็งและการรักการอ่าน” ต้องเป็นหน้าที่ของครูอาจารย์ทุกระดับ ทุกคณะ ทุกศาสตร์ ทุกคน ถ้าครูอาจารย์เข้มแข็ง นักเรียนนิสิตนักศึกษาก็จะเข้มแข็งตามไปด้วย มศว มีโครงการรณรงค์ภาษาไทยเข้มแข็งและรักการอ่าน ที่เข้มแข็ง เราจะรณรงค์อย่างเข้มแข็งต่อไป

          เราต้องไม่ยอมจำนนและพัฒนาตัวเราเองไปพร้อมกัน

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009