Current Articles | Categories | Search | Syndication

สำนักงานบริหารกิจการหอพัก

เมื่อผู้บริหารชุดปัจจุบันต้องเข้ารับหน้าที่ 28 มิถุนายน 2546 การก่อสร้างอาคารชุดใหม่ไม่แล้วเสร็จตามเวลา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องเปิดเรียนต้นเดือนมิถุนายน (2546) มหาวิทยาลัยได้กำหนดล่วงหน้าให้นิสิตปี 1 ที่มีคณะอยู่ที่มศว ประสานมิตร ไปอยู่หอพักร่วมกันที่มศว องครักษ์ 1 ปี ซึ่งเป็นนโยบายที่ดี แต่ด้วยความที่อาคารไม่แล้วเสร็จ สำนักงานบริหารกิจการหอพักในช่วงเวลานั้นไม่เข้มแข็ง จึงก่อให้เกิดความโกลาหลเป็นอย่างยิ่ง
ผู้บริหารชุดปัจจุบันต้องเข้าปฏิบัติงานล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม (2546) ต้องแก้ปัญหาทั้งอาคาร การบริหารจัดการ ผู้ปกครอง นิสิตใหม่ 3,000 – 4,000 คน ต้องเชิญผู้ปกครองและนิสิตใหม่พบในหอประชุมที่ มศว ประสานมิตร ตามมาด้วยสื่อมวลชนเต็มหอประชุม ก่อนเปิดภาคเรียน คณาจารย์และบุคลากรมากมายได้แสดงน้ำใจสูงยิ่ง ลงมาช่วยแก้ปัญหา เตรียมข้อมูลหอพัก ที่พักรอบมหาวิทยาลัย ทั้งที่องครักษ์และประสานมิตร บรรยากาศในหอประชุมมีทั้งบวกและลบต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต้องอดทนอย่างยิ่ง ต้องอธิบายเป็นกลุ่ม เป็นรายบุคคล บางส่วนตำหนิมหาวิทยาลัยอย่างรุนแรง บางส่วนสุภาพ นุ่มนวล ให้กำลังใจ แล้วนิสิตปีที่ 1 รวม 4 คณะ ที่มศว ประสานมิตร ต้องชลอเข้าอยู่ในหอพักที่ มศว องครักษ์ ในภาคเรียนที่สอง ดูเหมือนงานที่รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตจะน้ำตาเข้าน้ำตาออก ในการแก้ปัญหาเรื่องหอพักอีกยาวนานทีเดียว
สำนักงานบริหารกิจการหอพัก เป็นหน่วยงานที่บริหารงานโดยมีระเบียบข้อบังคับเป็นของตนเอง เป็นองค์กรที่ไม่เทียบเท่าคณะ บริหารคน บริหารกิจการ บริหารการเงิน รวมทั้งต้องส่งเงินค่าก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมดอกเบี้ยให้กับมหาวิทยาลัยด้วยบทบาทของตนเอง ภายใต้กรอบใหญ่ของมหาวิทยาลัย
หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้อำนวยการใหม่ คุณรัชนีบูลย์ ผิวสุพรรณ คณะกรรม
การอำนวยการสำนักงานบริหารกิจการหอพัก ได้ร่วมกันวางนโยบายและพัฒนาระบบอย่างชัดเจน เข้มงวดกวดขัน เป็นระบบระเบียบ สำนักบริหารกิจการหอพักได้รับนโยบายและมติไปดำเนินการอย่างเข้มแข็ง        ณ วันนี้ (2552) หอพัก มศว มีความเข้มแข็ง มีระบบระเบียบ มีลักษณะเฉพาะของตนเองอย่างน่ายินดี จนอาจกล่าวได้ว่าหนึ่งไม่เป็นสองรองใคร ในบรรดาหอพักมหาวิทยาลัยของรัฐด้วยกัน
มีความเข้มแข็งในระบบ รปภ. ความสะอาด ความเป็นระบบระเบียบ เวลาเข้า-ออกหอพัก วินัยหอพัก ร้านอาหาร ร้านบริการสินค้า การซักรีด สุขภาพพลานามัย ความเจ็บป่วย รวมทั้งกิจกรรมพัฒนานิสิตหอพัก ทั้งในส่วนของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ผู้นำนิสิตหอพัก และหอพัก
เจตนารมณ์ในระบบหอพักของ มศว รวมไปถึงการนำนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ มศว ประสานมิตร ไปร่วมอยู่หอพักที่ มศว องครักษ์ ด้วยหนึ่งปีนั้น ประสงค์ที่จะให้หอพัก มศว เป็น “Living Learning and Caring Domitory : LLCD.” หอพักแห่งการเป็นอยู่ เรียนรู้ และดูแลอย่างดีที่สุด  หอพักนิสิตต้องเป็นหอพักที่เสมือนค่ายพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาการอยู่ร่วมกัน พัฒนาอัตลักษณ์นิสิต มศว (อัตลักษณ์ 8 ประการ) และพัฒนาวุฒิภาวะร่วมกัน เป็นการสร้างพลังร่วม สร้างความภาคภูมิใจในสถาบันของตน ถ้าเราสามารถสร้างพลังร่วม สร้างความภาคภูมิใจ สร้างศรัทธาได้ เราจะทำอะไรเพื่อสร้างคุณค่าได้อีกมากมายทีเดียว
ในสังคมปัจจุบัน สังคมสมัยใหม่ สังคมเมือง แนวโน้มเราเป็นครอบครัวเล็ก มีลูกครอบครัวละ 1-2 คน เป็นส่วนใหญ่ ด้วยความรักอย่างที่สุด บ่อยครั้งพ่อแม่ปูย่าตายายก็ลงไปยุ่งกับเขา ไปดูแลเขาจนอ่อนแอไม่เป็นตัวของตัวเอง ความรับผิดชอบไม่ดีนัก การที่นิสิตซึ่งเป็นช่วงเวลาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สำคัญ ช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวทั้งชีวิต ความรับผิด และการเรียนรู้ การห่างจากครอบครัวที่แสนรักสักหนึ่งปี แท้จริงแล้ว 2 ภาคการศึกษา รวม 8 เดือน นับว่าเป็นโอกาสที่ดี ส่วนใหญ่พัฒนาวุฒิภาวะความรับผิดชอบ การดูแลตนเองได้อย่างดียิ่ง เป็น โอกาส ” ที่ดีเยี่ยมในช่วงชีวิตหนึ่งของการศึกษาที่จะได้รับผิดชอบตนเอง มีเพื่อนมากมาย ในคณะ ต่างคณะ มีสนามกีฬาอย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งให้เล่น ให้ออกกำลังกาย มีกิจกรรมมากมายให้พัฒนาตัวตน และมีเวลามากมายให้กับการเรียนรู้
ขณะนี้ (2552) มหาวิทยาลัยกำลังผสานงานกับภาคเอกชนเพื่อขยายหอพักอีกประมาณ 2,000 เตียง บางส่วนพัฒนาเป็นหอพักทางเลือกในระดับโรงแรม เพื่อให้สามารถบริการเป็นที่พักสำหรับประชาชน ข้าราชการ ในช่วงหยุดภาคเรียน ในกรณีที่จัดประชุม สัมมนา ค่าย ที่พักนักกีฬาจากสมาคมกีฬาต่างๆต่อไป

ระบบหอพักของ มศว จึงเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญของมหาวิทยาลัยต่างๆในสังคมไทยแห่งหนึ่งขณะนี้

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009