Current Articles | Categories | Search | Syndication

ตำรา หนังสือ และเอกสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยคือวิชาการ” วิจัยคือรากของวิชาการ คณาจารย์ อาชีพอาจารย์ต้องเป็นอาชีพเกี่ยวกับการวิจัย ด้วยวิจัยก่อให้เกิดความรู้ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ ก่อให้เกิดความลุ่มลึกและสติปัญญา และส่งผลไปสู่สติปัญญาความรู้ความสามารถของนิสิต นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบสังคมในอนาคต การขาดการวิจัย อ่อนแอวิจัย จึงอ่อนแอความรู้และสติปัญญาด้วย เมื่อเราไม่ได้สร้างความรู้ด้วยตัวตนของเราเองเราก็ต้องพึ่งความรู้ผู้อื่น พึ่งพาตะวันตก พึ่งฝรั่งซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่ติดดิน และไม่ใช่ความรู้สำหรับสังคมไทยอย่างแท้จริง
            กล่าวเฉพาะสื่อการเรียนรู้คลาสสิกที่เป็นตำรา หนังสือ เอกสารวิชาการ ยังคงเป็นสื่อหลักที่เข้มแข็ง ลุ่มลึก แม้สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะส่งผลมากมายในปัจจุบันก็ตาม สำหรับสื่อที่เป็นตำราหรือหนังสือแล้ว เราต้องชื่นชม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าเก่า ที่เห็นคุณค่าและให้ความสำคัญ เอาจริงเอาจังเรื่องนี้ตลอดมา ซึ่งกระบวนการหรือระบบสำนักพิมพ์ (University Press) ได้สร้างแรงจูงใจและเป็นสนามให้กับคณาจารย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่ง คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยอื่นก็เข้าไปพึ่งใบบุญด้วยซ้ำไป ทราบว่ามีบางมหาวิทยาลัยทุ่มงบประมาณเรื่องนี้นับด้วยสิบล้าน ก็ยังไม่เกิดมรรคผลอะไร
            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีความพยายามเรื่องนี้และล้มลุกคลุกคลานมาพอสมควร ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มีความพยายามอีกครั้งหนึ่ง โดยลงทุนแท่นพิมพ์ระบบ Printing on Demand ประมาณ 12 ล้าน เมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว เพิ่มเติมจากงานพิมพ์ออฟเส็ทของมหาวิทยาลัยที่มีมานานแล้ว ซึ่งปัจจุบันงานพิมพ์ทั้งหมด เข้ามาสังกัดอยู่ในสำนักสื่อและ 
เทคโนโลยีการศึกษา
            มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง ศูนย์สำนักพิมพ์ มศว เมื่อเกือบสองปีที่ผ่านมา โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกำกับดูแล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์พรพิมล ม่วงไทย ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์สำนักพิมพ์ มศว” ถึงวันนี้ภารกิจได้คืบหน้าไปด้วยดี
            ขณะนี้ ชาว มศว คณาจารย์ มศว มีทางเลือกในการจัดพิมพ์ตำรา หนังสือ และเอกสาร หลายทางเลือก ดังนี้
            1. หนังสือสำหรับประชาชนทั่วไป กองทุนอโศกมนตรีหนังสือชุด สุ จิ ปุ ลิ ศูนย์สำนักพิมพ์ มศว ได้จัดพิมพ์มาแล้ว 12 เล่ม กำลังดำเนินการอยู่หลายเล่ม วางตลาดโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีค่าลิขสิทธิ์ตามระบบในท้องตลาด
            2. หนังสือและตำราเรียน ศูนย์สำนักพิมพ์ มศว รับจัดพิมพ์ จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับเพื่อจัดพิมพ์ มีค่าลิขสิทธิ์ตามระบบในท้องตลาด
            3. หนังสืออ่านประกอบวิชาศึกษาทั่วไป ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโภค ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการรับผิดชอบ
            4. หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน  ที่ประสงค์จะจัดพิมพ์จำนวนไม่มากนัก ลงทุนเองหรือประสงค์ที่จะรับบริการที่หลากหลาย มีคุณภาพและสวยงาม ติดต่อ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา บริการสำหรับทุกท่านอย่างดี
            5. หน่วยงานจัดพิมพ์เอง ส่วนตัวจัดพิมพ์เอง หรือมอบหมายให้สำนักพิมพ์ต่างๆ นอกมหาวิทยาลัยจัดพิมพ์ ก็นับเป็นทางเลือกที่ดีด้วยเช่นกัน
            อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดพิมพ์ทั้งหมด ควรพัฒนาก้าวสู่ระบบอิเล็กโทรนิกส์หรือ   E-Book โดยหารือกับ สำนักคอมพิวเตอร์ โดยตรง ที่ปรึกษาอธิการบดีทางด้าน ICT ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน์ ผอ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ ดร.อรรณพ โพธิสุข พร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลืออย่างดียิ่ง

            โปรดใช้บริการโดยพลัน

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009