Current Articles | Categories | Search | Syndication

ขอไว้อาลัยแด่ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างพุทธศักราช 2522-2526 ท่านเป็นอธิการบดีที่จากนอกมหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์และบารมีในสังคมไทยสูงมาก ทราบว่าท่านจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบได้เป็นที่ 1 ของโรงเรียน จบทั้งรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบปริญญาโทที่ Tufts University จบปริญญาโทและเอกที่ Indiana University มหาวิทยาลัยที่คณาจารย์จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ไปจบการศึกษาที่นั่นนับด้วยร้อยท่าน ท่านเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เคยเป็นคณบดีคณะสังคมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เกียรติประวัติในระดับนานาชาติอีกมากมาย และที่สำคัญทางด้านวิชาการ ท่านมาได้ตำแหน่งวิชาการ ศาสตราจารย์” ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลังจากที่ท่านหมดวาระอธิการบดี และเป็นข้าราชการประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จนถึงพุทธศักราช 2532 
            ตลอดห้วงเวลา 4 ปี เต็มระหว่างดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่านได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของมหาวิทยาลัย กล่าวถึงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นเบื้องต้น ท่ามกลางความขาดแคลน ความเป็นครู ความสมถะ และการปรับตัวจาก วิทยาลัยวิชาการศึกษา มาสู่การเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2517) มหาวิทยาลัยพหุศาสตร์ ราว 1-2 สัปดาห์แรก ระบบโทรศัพท์ที่จำกัดเหลือเกิน ได้รับการปรับรื้อและติดตั้งใหม่อย่างมากมายทั่วถึง การใช้บริการไปรษณีย์ที่ยากลำบากนอกมหาวิทยาลัย มีรถไปรษณีย์เข้ามาบริการในมหาวิทยาลัยทันที การเดินทางด้านหลังมหาวิทยาลัย  ที่ต้องข้ามคลองแสนแสบด้วยระบบเรือจ้าง นั่งบ้าง ยืนบ้าง ตกน้ำคลองแสนแสบที่ดำและข้นบ้าง ลำบากกันมา 40 ปี  ท่านประสานงานกับ กทม. มาสร้างสะพานข้ามคลองทันที เดินออกทางด้านหลังถึงถนนเพชรบุรี (เขาทำป้ายแสดงความขอบคุณท่าน  คนใจร้ายและต่ำก็ไปทุบป้ายเล็กๆ ทิ้ง)
                การเจรจาต่อรองเรื่องการยุบวิทยาเขตที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีมากมายถึง 8 วิทยาเขต ซึ่งเสมือนเรามีลูกมาก งบประมาณจำกัด เราก็ต่างแคระแกรนไปตามกัน ท่านได้ใช้โอกาสดังกล่าวต่อรองจนได้อาคารมาหลายอาคาร ซึ่งเราต้องยอมรับว่า บ้านเมืองแสนจะยากแค้นในห้วงเวลานั้น อาคารที่ได้ เช่น อาคารคณะสังคมศาสตร์ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ อาคารหอสมุดกลาง อาคารและโครงการความร่วมมือ คณะวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาเขตบางแสน  (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพา) งบประมาณจากญี่ปุ่น รวมทั้งการเจรจากับภาคเอกชนขอเปิดทางเข้าข้างโรงพยาบาลจักษุรัตนิน ที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน
                ทางด้านการจัดตั้งองค์กรระดับคณะที่สำคัญคือ ในวาระของท่าน ได้เริ่มต้นโครงการจัดตั้ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้ประสบปัญหานานาประการ ทั้งการต่อต้านจากแพทยสภา สื่อมวลชน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในเวลาต่อมา ท้ายที่สุดคณะแพทยศาสตร์ก็ก่อเกิดขึ้นได้ด้วยอาดูลปีติ เจริญงอกงามและตามมาด้วยคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอีกหลายคณะในปัจจุบัน
                เรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งและเป็นมหามิ่งมงคลอย่างล้นพ้นหาที่สุดมิได้ แก่ชาวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ การที่ ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร ได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มาทรงศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจบการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2529
                นับว่ามีเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย ที่จำได้ เช่น การพัฒนาโครงการความร่วมมือกับ Illinois State University สหรัฐอเมริกา ส่งคณาจารย์ไปศึกษาต่อปริญญาเอก ซึ่งสัมพันธภาพอันเหนียวแน่นนั้นยังคงยืดยาวมาจนถึงวันนี้ คณาจารย์ของเรา รวมทั้งวิทยาเขตอื่นๆ ในอดีต จบปริญญาเอกมาแล้วหลายสิบคน รวมทั้งตัวกระผมเองด้วย ได้มีโครงการแปลหนังสือระดับนานาชาติของ ไทม์-ไลฟ์  บุ๊คชุดวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัทเอกชน ผู้แปลและคณะทำงานเป็นชาวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เช่น รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ท่านอาจารย์นิยม เวียงจันทร์  ท่านอาจารย์ประเทือง มหารักขกะ ท่านอาจารย์ประภาศน์ พฤฒิประภา ท่านอาจารย์ทัศนีย์ ศิริปโชติ ท่านอาจารย์วราพร สุรวดี ท่านอาจารย์สุภาพร สุกสีเหลือง เป็นต้น กระผมรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการ เป็นหนังสือที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลุ่มลึกและกว้างขวางมาจนถึงวันนี้ นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการของบประมาณปรับปรุงอาคาร สถานที่ จัดซื้อครุภัณฑ์ ตั๋วเครื่องบินการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและคณาจารย์ ในช่วงเวลาดังกล่าวจากภาคเอกชน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย
               ทีมรองอธิการบดีของท่าน เช่น ท่านอาจารย์ชม ภูมิภาค ท่านอาจารย์ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ท่านอาจารย์ประสาท หลักศิลา ท่านอาจารย์เสริทศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ท่านอาจารย์วิจิตร สินศิริ เป็นต้น
               ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พุทธศักราช 2547 ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552
               คุณูปการของบุคคลที่ทรงคุณค่าและส่งผลต่อสังคมและส่วนรวม ย่อมเป็นคุณูปการที่ควรดำรงอยู่ในมโนสำนึกของทุกคน ควรได้รับการสรรเสริญและถ่ายทอดไปสู่ผู้คนรุ่นต่อๆ ไปมิรู้จบสิ้น  ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํลภเต ผลํ” หว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้น
               ชาวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และพวกเราจะจดจำคุณความดีของท่าน ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร หนึ่งในผู้มีคุณูปการยิ่งแก่มหาวิทยาลัยและสังคมไทย มิรู้ลืม ขอคุณความดีในชาติกำเนิดหนึ่งของท่าน จงส่งผลไปสู่สันติสุขในสัมปรายภพด้วยประการทั้งปวง
               การรู้คุณย่อมเป็นคุณสมบัติของผู้เจริญแล้ว
                                                                       ด้วยเคารพรักและศรัทธายิ่ง
 
 
                                                                      (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)
                                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                                                                              24 มิถุนายน 2552

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009