Current Articles | Categories | Search | Syndication

พระมหาชนกและวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

            ในวาระมหามิ่งมงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปราชญ์แห่งแผ่นดิน” ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา พุทธศักราช 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยติดดิน” มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย” เพื่อแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปสู่ภาคปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้จงได้ โดยมี เบญจภาคี” ในจังหวัดสระแก้วร่วมก่อตั้งและดำเนินการ รวมทั้งกระบวนการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต และการพัฒนาให้โพธิวิชชาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมและชุมชน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสืบไป
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย” ก่อเกิดจากอุดมการณ์ น้ำใจ และความร่วมมือของเบญจภาคี ซึ่งประกอบด้วย
            1. ภาคีภาควิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดสระแก้ว
            2. ภาคีภาคราชการ จังหวัดสระแก้วและหน่วยงานด้านความมั่นคง
            3. ภาคีภาคประชาสังคมและสื่อ มูลนิธิเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ศูนย์พัฒนาข้อมูลและสื่อทางเลือก จังหวัดสระแก้ว
            4. ภาคีภาคเอกชน บริษัทน้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
            5. ภาคีภาคประชาชน ทุกชุมชนในจังหวัดสระแก้ว
            สถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ของโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ใช้พื้นที่ศึกษาจากองค์กรภาคีภาคประชาสังคมและสื่อ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และใช้พื้นที่จากผู้นำภูมิปัญญาชุมชนในภาคีภาคประชาชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  20 แหล่งการเรียนรู้ เรื่องดิน น้ำ ป่า เกษตรอินทรีย์ พลังงานทางเลือก การจัดการพื้นที่ การบูรณาการความรู้ และใช้พื้นที่จากภาคีภาคเอกชนของ บริษัทน้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินการสร้างโรงงานผลิตพลังงานทางเลือก ผลิตน้ำตาลจากปุ๋ยอินทรีย์ และพลังงานไฟฟ้า เป็นฐานเรียนรู้ มอบที่ดิน 81 ไร่ และงบประมาณ 20 ล้านบาทเบื้องต้น สร้างเป็นสถานที่เรียนรู้ ศูนย์ทดลองและปฏิบัติการ ศูนย์วิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลผลงานการศึกษาวิจัย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักสูตรภูมิสังคมของ โพธิวิชชาลัย เกิดจากการระดมความคิดและบูรณาการความคิดของทุกภาคี เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยภาคีภาควิชาการ กำกับดูแลในเรื่องของโครงสร้าง ระบบการเรียนการสอน และคุณภาพบัณฑิต
            วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรจัดการความรู้เพื่อสังคม การค้นคว้าวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และแหล่งการเรียนรู้เพื่อชุมชน เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (กรุงเทพมหานคร) องครักษ์ (จังหวัดนครนายก) วัฒนานคร (จังหวัดสระแก้ว) ตรอน (จังหวัดอุตรดิตถ์) กล่าวเฉพาะ โพธิวิชชาลัย สระแก้ว” จะมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อปฏิพันธกิจ เบื้องต้น 3 ศูนย์
            1. ศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติ
            2. ศูนย์งานช่างและศิลปหัตถกรรม
            3. ศูนย์ผลิตภัณฑ์สีเขียว
            นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงานซึ่งเป็นส่วนขยายจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติพันธกิจ เพื่อการค้นคว้าวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม 3 สถาบัน
            1. สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
            2. สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
            3. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ซึ่งก็หวังว่า วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย” มหาวิทยาลัยของชาวบ้าน จะสามารถแปรพุทธธรรม แปร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากทุกภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคีภาคประชาชน ที่หักร้างถางป่า จัดการแหล่งน้ำ ก่อสร้างอาคาร ปลูกต้นไม้ และเป็นเจ้าของโพธิวิชชาลัย” ร่วมกัน ด้วยพลังศรัทธา พลังใจ พลังกาย อย่างหาที่ใดเสมอเหมือนได้ยากยิ่ง เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุครบ 80 พรรษา พุทธศักราช 2550 และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 มกราคม 2551 เพื่อทรงเปิดวิทยาลัย โพธิวิชชาลัย” อันเป็นมหามิ่งมงคลยิ่งอย่างหาที่สุดมิได้
            วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ได้เปิดรับนิสิตวิชาเอกภูมิสังคมรุ่นแรก ปีการศึกษา 2552 จำนวน 46 คน เป็นนักเรียนทุน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งหมด เป็นทุนการศึกษาจนจบการศึกษา
            เมื่อ นายชัยวุฒิ บรรณุวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเยี่ยมกิจการของมหาวิทยาลัยช่วงกลางปี 2552 ได้ประทับใจใจโครงการของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ได้พาคณะไปเยี่ยมชม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในเวลาต่อมา หลังจากนั้น ได้ขอให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการจัดตั้ง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่สอด จังหวัดตาก โดยจัดสรรพื้นที่บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส. 17) สวนป่าพะวอ  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 200 ไร่ ในเบื้องต้น และอาจต้องรับผิดชอบดูแลสวนป่าที่เหลืออีกประมาณ 800 ไร่ด้วย
            ด้วยการสืบทอดพระบรมราชเจตนารมณ์ บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ พระมหาชนก  มหาวิทยาลัยจึงประกาศโครงการจัดตั้ง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็นโครงการร่วมเฉลิมฉลอง วโรกาสมหามงคลครบ 7 รอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พุทธศักราช 2554 และเชื่อว่าจะสามารถรับนิสิตเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 หรือ 2554 อย่างแน่นอน

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009