Current Articles | Categories | Search | Syndication

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปะการแสดง

พัฒนาการของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ในฐานะผู้นำการศึกษาพิพัฒนาการนิยม ที่เป็นผู้นำการศึกษาสมัยใหม่ในสังคมประชาธิปไตย หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากการเป็นผู้นำทางวิชาการและระบบการศึกษาสมัยใหม่แล้ว ยังเป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) หรือวิชาศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) ในหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วย
กล่าวเฉพาะทางด้านศิลปะ นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาความซาบซึ้งศิลปะ (Art Appreciation) และวิชาความซาบซึ้งดนตรี (Music Appreciation) แล้วสุนทรียะหรือรสนิยมที่งดงางมก็ติดตัวพวกเราไปตลอดชีวิต
วิทยาลัยวิชาการศึกษา พัฒนามาสู่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาศิลปศึกษาและดุริยางคศาสตร์ พัฒนามาเป็นภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ แล้วพัฒนาการอีกช่วงหนึ่ง ก็ก้าวกระโดดมาเป็น คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในปี 2536
ประสบการณ์ทางด้านศิลปะและดนตรีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ กว่าครึ่งศตวรรษ พัฒนาเป็นผลึกประสบการณ์ที่เข้มแข็ง ศิลปะการแสดงซึ่งเป็นศิลปะอีกแง่มุมหนึ่งในสนามสุนทรียะเดียวกัน ได้พัฒนาขึ้นที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ (มศว) มีบทบาทเข้มแข็งทั้งศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล และศิลปะการแสดงศึกษา จนอาจกล่าวได้ว่า ศิลปะการแสดง มศว” อยู่ในความใฝ่ฝันของคนหนุ่มสาวและดาราในสังคมไทยปัจจุบัน
การบริหารงานในเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลังปี 2546 งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ (บก.) ส่วนหนึ่งนำมาพัฒนาศักยภาพทางศิลปะ ดนตรี และการแสดง รวมทั้งการพัฒนา วงดุริยางค์ออร์เคสตราแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” จัดตั้งศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปะการแสดง” เพื่อรับผิดชอบและบริหารจัดการในเชิงรุก ทางด้านดนตรีและการแสดง ทั้งการพัฒนาวงดุริยางค์ออร์เคสตราแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดนตรี ศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ การบริการวิชาการแก่สังคม การพัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิลปะการแสดงของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการบริหารจัดการ หอดนตรีและศิลปะการแสดง” (Music and Performing Art Hall) ในอาคารใหม่ “SWU Academic Complex” บริเวณลานอโศกมนตรี มศว ซึ่งเป็นแนวรุกเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการแก่สังคมและการแสดงพลังนวัตกรรมและประดิษฐกรรมของ มศว ทั้งมวล
จุดเปลี่ยน มศว ประการหนึ่ง คือ การผสานภูมิปัญญาไทย ตะวันออก ตะวันตก เพื่อสร้างพลังทางการศึกษา และการพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งยั่งยืน ศิลปะ ดนตรี การแสดงก็เช่นกัน
เราต่างก็วาดหวังร่วมกันว่า เมื่อ “SWU Academic Complex” เริ่มดำเนินการในปี 2553 ผู้สูงวัย กลางวัย เยาวชนคนหนุ่มสาว เด็กน้อย ทั้งชาว มศว ชาง กทม. ชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะมีพื้นที่พัฒนาสุนทรียภาพอย่างต่อเนื่องหลากหลายสืบไป
โปรดติดตามอย่ากะพริบตา

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009