Current Articles | Categories | Search | Syndication

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

หลังทศวรรษ 2530 เป็นช่วงเวลาที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการบนพื้นที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อดีตอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เมืองนาโพธิ์ มีบทบาทในการวางรากฐานเป็นอย่างมาก แล้วถึงปี 2539 เราก็เริ่มเคลื่อนย้ายคณะแพทยศาสตร์และคณะอื่นๆไปยัง มศว องครักษ์

ข้อเสนอของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการยุบรวมวิทยาเขต และการพัฒนาองครักษ์ มุ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ "เกษตรกรรม"

แล้ววันนี้ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (Faculty of Agricultural Product Technology and Innovation) ก็ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 หลังวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 วัน และตรงกับวันแรงงาน (May Day) พอดี

สังคมไทยย่อมหนีไม่พ้นการเป็นประเทศชาติทางด้านเกษตรกรรม แม้เราจะมีรายได้อื่นๆเพิ่มเติมมากมายก็ตาม มีมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตเกี่ยวกับเกษตรกรรม เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์เข้มแข็งแล้ว มศว มุ่งมั่นที่จะต่อยอดรากฐานทางเกษตรกรรมและความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยอื่นๆเป็นประการสำคัญ

กอปรกับวิกฤตโลก หนึ่งในอีกมากมายหลายอย่างคือ ปัญหาการขาดแคลนอาหารในอนาคต จากประชากรโลกวันนี้ 6,000 ล้านคน จะก้าวไปถึง 9,000 กว่าล้านคนในอีก 50-60 ปีข้างหน้า ความขาดแคลนอาหารและน้ำจะตามมาอย่างแน่นอน ในฐานะที่เราเป็นสังคมเกษตรกรรมที่เข้มแข็ง เราคงปฏิเสธการเป็น "ครัวโลก" ไม่ได้ ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว "คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร" จึงเกิดขึ้น

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จะเป็นหนึ่งในสามคณะในอาคารไตรภาคี (370 ล้าน) คือ คณะพลศึกษา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และคณะธรรมนิติศาสตร์ ณ มศว องครักษ์ อาคารเริ่มก่อสร้างแล้วในปีงบประมาณนี้ (2552)

หลักการสำคัญคือ "ผลิตบัณฑิตให้ครอบคลุมการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการ คุณธรรม รู้จักคิด พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตรและวิสาหกิจชุมชน ของประเทศไทยในอนาคต และสามารถแบ่งปันได้ในระดับสากล"

หลักสูตรประกอบด้วย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุการเกษตร

สาขาวิชาเครื่องจักรกลการเกษตร

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

พร้อมเปิดรับสาขาวิชาแรกปีการศึกษา 2553

การขยายบทบาทจากคหกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มาสู่คณะใหม่ดังกล่าว นับเป็นคุณูปการรากฐานจากอดีตของเราเป็นประการสำคัญ การขยายบทบาทให้กว้าง คมชัด และสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้น จึงเป็นประเด็นที่น่าภาคภูมิใจ จากภาควิชา สาขาวิชา ไปสู่องค์กรระดับคณะ ซึ่งจะพัฒนาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น "ความเจริญงอกงาม" เหมือนกับที่หลายต่อหลายคณะงอกงามและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูง

ผู้ที่จับงานนี้อย่างเข้มแข็งคือ รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล (ปัจจุบัน) รองศาสตราจารย์สุมาลี เหลืองสกุล หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ อาจารย์อรุษา เชาวนลิขิต และทีมงาน

ขอแสดงความยินดีและโปรดติดตามอย่ากะพริบตา

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009