Current Articles | Categories | Search | Syndication

โครงการคัดสรรและพัฒนานักเรียนหัวกะทิผู้มีความสามารถพิเศษในการเป็นครูจากเขตการศึกษาทั่วประเทศไทย พุทธศักราช 2551

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง (2492) และวิทยาลัยวิชาการศึกษา (2497) ซึ่งได้วางรากฐานทางด้านการศึกษาศาสตร์ไว้อย่างโดดเด่น บัณฑิตของสถาบันแห่งนี้ ได้มีบทบาทนำทางด้านการศึกษาทั่วประเทศไทย ในการศึกษาทุกระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา ทั้งการเป็นนักวิชาการ ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และที่สำคัญยิ่ง บัณฑิตจากสถาบันแห่งนี้มี "ความเป็นครู" อย่างน่าภูมิใจยิ่ง สถาบันแห่งนี้จึงเป็นที่คาดหวังทางด้านการศึกษาศาสตร์สำหรับสังคม และเป็นเสมือน "ตักศิลาทางการศึกษา" สืบเนื่องมา

ในอดีต นักเรียนเก่ง นักเรียนหัวกะทิที่มีความใฝ่ฝันจะเป็นครู จะได้รับการคัดสรรและได้รับทุนเพื่อเข้ามาศึกษาทางด้านศึกษาศาสตร์ในสถาบันแห่งนี้ แล้วบัณฑิตเหล่านั้นก็กลับไปสู่ชุมชน กลับไปสู่ท้องถิ่น เพื่อคืนสติปัญญาให้กับชุมชนของตน ตำนานดังกล่าวยังฝังอยู่ในใจของคนรุ่นหลังสืบมา

ความเข้มแข็งทางด้านการศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นความเข้มแข็งในระบบและกระบวนการเครือข่ายที่เข้มแข็ง ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิตบัณฑิตทางด้านการศึกษาคือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มีโรงเรียนสาธิตที่เป็นห้องทดลองและเป็นแปลงสาธิตทางการศึกษา "Laboratory and Demonstration School" นอกจากนั้นแล้วยังมีหน่วยงานระดับคณะอีกสองหน่วยงาน ที่เป็นฐานการพัฒนาทางด้านการศึกษาศาสตร์ คือ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา นอกจากการมีโรงเรียนสาธิตที่เข้มแข็ง 3 แห่ง คือ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยมศึกษา) และโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน กำลังดำเนินการพัฒนาไปอีกก้าวหนึ่ง (2551) โดยการจัดตั้ง "สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา" ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ซึ่งเป็นองค์กรระดับคณะ เพื่อให้การค้นคว้าวิจัยทางการศึกษา มีผลต่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิต ทั้งที่ มศว องครักษ์ และโรงเรียนสาธิตใน กทม. ทั้ง 3 แห่งต่อไป

นับแต่พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาศาสตร์ทั้งระบบ "โครงการคัดสรรและพัฒนานักเรียนหัวกะทิผู้มีความสามารถพิเศษในการเป็นครูจากเขตการศึกษาทั่วประเทศ พุทธศักราช 2551" นับเป็นหนึ่งในหลายโครงการสำหรับการปฏิรูปการศึกษาศาสตร์ ซึ่งก็หวังว่า โครงการดังกล่าวจะได้รับการร่วมมืออย่างดียิ่งจากรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สภาการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเขตการศึกษา

ด้วยเรื่อง "การศึกษา" จำเป็นต้องเป็นเรื่องหลักของสังคมไทย รัฐบาลต้องกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โรงเรียน สังคมและครอบครัว ต้องให้ความสำคัญและทุ่มเทเรื่องการศึกษา การผลิตครู คุณภาพของครู และคุณภาพของผู้เรียน ท่ามกลางวิกฤตและความรุนแรงของสังคมโลกและสังคมไทยขณะนี้ ย่อมไม่มีอะไรที่จะแก้ปัญหาระยะยาวหรือเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนได้เท่ากับ "การศึกษา"

"โครงการคัดสรรและพัฒนานักเรียนหัวกะทิผู้มีความสามารถพิเศษในการเป็นครู จากเขตการศึกษาทั่วประเทศ พุทธศักราช 2551" ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังกล่าว เป็นโครงการนำร่อง เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกระทรวงศึกษาธิการ โดยร่วมมือกับทุกเขตการศึกษา คัดสรรผู้เรียนร่วมกัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้ผลิตบัณฑิต เขตการศึกษาเป็นผู้จัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี และจัดสรรอัตรารองรับบัณฑิตคืนถิ่นทุกคน

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการผลิตบัณฑิตครูคุณภาพระดับปริญญาตรี ทุกเขตการศึกษา
 2. เพื่อคัดสรรและพัฒนานักเรียนหัวกะทิผู้มีความสามารถพิเศษในการเป็นครู เพื่อส่งกลับไปพัฒนาท้องถิ่น
 3. เพื่อให้เขตการศึกษาจัดสรรงบประมาณและจัดสรรอัตราครูสำหรับเขตการศึกษาของตน ทั้งเพื่อเป็นการชดเชยการขาดแคลนครู และการวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษาระยะยาวต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ

หลักการในการคัดสรรผู้เรียน

 1. ดำเนินการคัดสรรผู้เรียนร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและเขตการศึกษา
 2. ต้องเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted Student) ทางด้านภาวะผู้นำและศักยภาพในการเป็นครูระดับสูงในแต่ละเขตการศึกษา
 3. ต้องมีคะแนนระดับมัธยมปลาย (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.5
 4. ต้องผ่านการทดสอบข้อสอบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในชุดต่างๆ เช่น SWUSAT ข้อสอบวิชาเฉพาะ ข้อสอบความเป็นครูข้อสอบสมรรถนะทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษา ICT แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) เป็นต้น
 5. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์วิชาการ สัมภาษณ์ความเป็นครู และการตรวจสุขภาพ

หลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 5 ปี ในคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กระบวนการเรียนการสอน

 1. เป็นนักเรียนประจำพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 2. เป็นการศึกษาในระบบเครือข่าย โดยที่ วิชาศึกษาทั่วไป เป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย วิชาชีพครู เป็นความรับผิดชอบของคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเฉพาะหรือวิชาเอก เป็นความรับผิดชอบของคณะร่วมผลิต (คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์)
 3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต ประกอบด้วย กิจกรรมของแต่ละคณะ กิจกรรมบูรณาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต และกิจกรรมรวมของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตของมหาวิทยาลัย
 4. เป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centered) การเรียนการสอนที่เน้นนวัตกรรมการเรียนรู้ เช่น Problem Based Learning, Project Based Learning, Research Based Learning, Cooperative Education, Hybrid Education System เป็นต้น
 5. การฝึกปฏิบัติการสอนและประสบการณ์ที่เรียนรู้ "ความเป็นครู" 1 ปีการศึกษา นิสิตครูทุกคนต้องฝึกปฏิบัติการสอนและประสบการณ์ ในโรงเรียนสาธิต มศว แห่งใดแห่งหนึ่ง 1 ภาคการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายซึ่งเป็นฐานการฝึกปฏิบัติการสอนและประสบการณ์ 1 ภาคการศึกษา
 6. การฝึกปฏิบัติการสอนและประสบการณ์ นอกจากการเรียนรู้และประสบการณ์ตรงในระบบโรงเรียนทุกด้านแล้ว ต้องทำวิจัยชั้นเรียน (Action Research) ทั้ง 2 ภาคการศึกษา
 7. ระบบนิเทศการศึกษาในการฝึกปฏิบัติการสอนและประสบการณ์ที่เข้มแข็ง ทั้งจากอาจารย์นิเทศการศึกษา อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศประจำโรงเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผลผลิตบัณฑิตครูที่มีศักยภาพสูงในวิชาชีพ มีความเป็นครูและอุทิศเพื่อการศึกษา
 2. ผลผลิตบัณฑิตครูเพื่อกลับสู่ท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้เข้มแข็ง
 3. ผลผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพสูง ทั้งความเป็นคน ความเป็นครู ความเป็นนักวิชาการ และความเป็นครูมืออาชีพ เพื่อร่วมแก้วิกฤตสังคมและสร้างสังคมให้เข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009