Current Articles | Categories | Search | Syndication

ศูนย์ศิลปกรรมไทยอโศกมนตรี

วิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อกว่าครึ่งศตวรรษมาแล้ว เปิดสอนวิชา ART Appreciation ให้กับนิสิตทุกคนเป็นแห่งแรกในประเทศไทย แล้วหน่อวิสัยทัศน์ที่ ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ วางไว้นั้น ก็งอกงามเป็นแผนกวิชาศิลปศึกษา คณะวิชาการศึกษา (วศ.) ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์  และคณะศิลปกรรมศาสตร์ (มศว)

พุทธศักราช 2546-2547 มหาวิทยาลัยจัดซื้อที่ดินริมถนนอโศกมนตรีประมาณ 7 ไร่ งบประมาณ 500 ล้าน ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร 2 อาคาร เชื่อมโยงเข้ามาสู่ที่จอดรถใต้ดินสนามฟุตบอล 1 อาคาร รวมประมาณ 1,100 ล้านบาท (300+400+400)

อาคาร 2 หลัง บนลานอโศกมนตรี พื้นที่ประมาณ 50,000 ม2  มุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่สังคม  แสดงนวัตกรรม ประดิษฐกรรม แหล่งเรียนรู้ ทั้งศาสตร์และศิลป์ แหล่งแสวงหารายได้เชิงวิชาการ รวมทั้ง “ศูนย์ศิลปกรรมไทยอโศกมนตรี” (Asokmontri Thai Art Center : ATAC)

ศูนย์ศิลปกรรมไทยอโศกมนตรี หรือ ATAC เป็นส่วนหนึ่งของ SWU Academic Complex (ส่วนหนึ่งของอาคาร 22 ชั้น) ประกอบด้วยพื้นที่และกิจกรรมทางด้านศิลปกรรมไทยร่วมสมัยหลากหลาย ทั้งทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ดนตรี พื้นที่กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย

  1. ลานประติมากรรมและตลาดนัดศิลปะ (Sculpture Garden and Art Market)
  2. หอนิทรรศการศิลปกรรม (Art Gallery)
  3. หอสะสมศิลปกรรม (Art Collection)
  4. หอดนตรีและศิลปะการแสดง (Music and Performing Art Hall)
  5. ศูนย์แฟชั่นและเครื่องประดับ (Fashion and Jewelry Center)
  6. ศูนย์มัลติมิเดีย (Multimedia Center)

ลานประติมากรรมและตลาดนัดศิลปะ (บนพื้นล่าง) ติดตั้งประติมากรรมร่วมสมัยและมีลานอเนกประสงค์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ม2  สำหรับการจัดตลาดนัดศิลปะและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

หอนิทรรศการศิลปกรรม (ชั้น 2) พื้นที่ประมาณ 1,200 มแบ่งเป็นห้องนิทรรศการหมุนเวียน ความเข้มแข็งย่อมขึ้นอยู่กับระบบและภัณฑารักษ์

หอสะสมศิลปกรรม (ชั้น 3) พื้นที่ประมาณ 1,200 ม2   ปัจจุบัน มศว มีผลงานทัศนศิลป์สะสมไว้จำนวนหนึ่ง ศิลปินระดับคุณภาพในเมืองไทยและต่างชาติ รวมทั้งผลงานทัศนศิลป์สะสมที่เป็นสมบัติของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ทรัพย์สินเชิงคุณค่าทางศิลปะที่มีคุณค่าสำหรับอนาคตดังกล่าว ย่อมสะท้อนถึงรสนิยมของมหาวิทยาลัย ซึ่งจำเป็นจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการลงทุนให้เข้มแข็งต่อไป

หอดนตรีและศิลปะการแสดง (ชั้น 4) พื้นที่ประมาณ 1,200 ม2  ประกอบด้วยห้องที่มีระบบอคูสติคที่ดี 2 ห้อง ประมาณ 300 ที่นั่ง และ 100 ที่นั่ง

ศูนย์แฟชั่นและเครื่องประดับ (ชั้น 5) พื้นที่ประมาณ 1,200 ม2  แยกออกเป็นพื้นที่ในอาคารและโอเพนแอร์ เป็นศูนย์ข้อมูล แหล่งเรียนรู้ จัดแฟชั่นโชว์ จัดนิทรรศการศิลปะเครื่องประดับ

ศูนย์มัลติมีเดีย (ชั้น 6) พื้นที่ประมาณ 600 มเป็นศูนย์ข้อมูล แหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า และนิทรรศการ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อที่หลากหลายในโลกไซเบอร์วันนี้

SWU ATAC จะมีความเข้มแข็งในอนาคต ย่อมขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ รสนิยม และความเอาจริงเอาจัง ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและชาวศิลปกรรมศาสตร์เป็นประการสำคัญ ซึ่งจะต้องบริหารจัดการอย่างมียุทธศาสตร์ มีแผนที่ชัดเจน มีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการในเชิงรุก เชิงธุรกิจ ไม่ใช่แบบราชการที่อ่อนพลัง

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009