Current Articles | Categories | Search | Syndication

การพัฒนาประสิทธิภาพ “ความเป็นครู” เพื่อคณาจารย์ มศว

อาชีพครูอาจารย์ทุกระดับ เป็นอาชีพที่ทรงเกียรติ เป็นอาชีพที่เสียสละ และ การเป็นผู้ให้” ไม่มีอาชีพอื่นใดที่บุคคลผู้หนึ่งสามารถขยายความรู้ ความคิด ความสามารถ จาก หนึ่ง” ไปสู่ร้อย  พัน หมื่น แสน ล้านบุคคล ไม่มีอาชีพอื่นใดได้รับ ความรักและความศรัทธา” ตอบแทนชั่วชีวิตและตลอดไป และไม่มีอาชีพอื่นใดที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็น ผู้ให้” ตลอดชีวิต นั่นคือศักดิ์ศรีและความยิ่งใหญ่ของอาชีพครู

พัฒนาการของสังคม พัฒนาการของความรู้ความสามารถ นวัตกรรม และพัฒนาการของ ความดีงาม” ล้วนเป็นผลมาจากระบบการศึกษา โดยมีอาชีพครูอาจารย์เป็นผู้ขับเคลื่อน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ ในสังคม ชุมชน ครอบครัว การตัดสินใจที่จะอุทิศตนเพื่อประกอบวิชาชีพครูในทุกระบบ จึงเป็นการอุทิศตนเพื่อสร้างความดีงามอย่างแท้จริง สมควรได้รับเกียรติอันสูงส่งในสังคม

ประสิทธิภาพละความเป็นครู เป็นองค์รวมที่เป็นทั้งในรูปธรรมและนามธรรม ประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ ศักยภาพในศาสตร์ของตน กระบวนการทางการศึกษา ความเสียสละและความดีงามทั้งปวง ด้วยองค์รวมดังกล่าว ศักยภาพในศาสตร์ต่างๆ นอกเหนือจากศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ทางการศึกษาโดยตรง สมควรจะได้รับการสร้างเสริมประสิทธิภาพความเป็นครูและกระบวนการทางการศึกษา เพื่อให้อาชีพที่พร้อมด้วยคุณค่าดังกล่าว ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้กระบวนการทางการศึกษาขับเคลื่อนศาสตร์ต่างๆ อย่างทรงพลังสืบไป 

โครงการดังกล่าวเพื่อสร้างเสริมกระบวนการทางการศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ความเป็นครู” สำหรับบุคลากรผู้สอนที่มิได้ผ่านการเรียนรู้ทางด้านศึกษาศาสตร์  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ ร่วมกันรับผิดชอบโครงการ

โครงการสร้างเสริมกระบวนการทางการศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ความเป็นครู”  เป็นโครงการสร้างเสริมประสบการณ์ผู้ที่จะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มิได้ผ่านการเรียนรู้ทางด้านศึกษาศาสตร์ เป็นเงื่อนไขผูกพันในสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 3 รายวิชา รายวิชาละ 15 ชั่วโมง เวลาเข้ารับการสร้างเสริมประสบการณ์ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในเวลาในแต่ละรายวิชา และต้องผ่านการประเมินทุกรายวิชา สำหรับรายวิชาที่ไม่ผ่านการประเมิน ต้องสร้างเสริมประสบการณ์ซ้ำจนกว่าจะผ่าน  
รายวิชาสร้างเสริมประสบการณ์
1.   รายวิชาภาวะผู้นำและจิตวิทยาการศึกษา
2.   รายวิชาอุดมการณ์และการวางแผนการสอน
3.   รายวิชาการวัดผล ประเมินผล และประกันคุณภาพการศึกษา
        ผู้ที่ผ่านการสร้างเสริมประสบการณ์กระบวนการทางการศึกษาดังกล่าว จะมีความรู้ความสามารถทางด้านจิตวิทยาการศึกษา การวางแผนการศึกษา การวัดผล ประเมินผล และประกันคุณภาพทางการศึกษา พร้อมทั้งการพัฒนาความเป็นครูทางด้านภาวะผู้นำ การบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ และสามารถขับเคลื่อนการถ่ายทอดความรู้ความสามารถในศาสตร์เฉพาะด้าน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คำอธิบายรายวิชา
1.รายวิชาภาวะผู้นำและจิตวิทยาการศึกษา การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาประสบการณ์ในเรื่องภาวะผู้นำสำหรับการเป็นผู้นำทางวิชาการ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “การอุดมศึกษา” การศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจในทางจิตวิทยา จิตวิทยาเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ รู้เขา – รู้เรา ปฏิสัมพันธ์ทางจิตวิทยา จิตวิทยาพฤติกรรม จิตวิทยาการเรียนรู้ ทั้งกระแสสากลและประสบการณ์ในสังคมและการศึกษาไทย เพื่อการประยุกต์ใช้ในแต่ละศาสตร์ กระตุ้นให้การเรียนรู้ การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพสูงสุด
2.รายวิชาอุดมการณ์และการวางแผนการสอน การศึกษาและพัฒนาประสบการณ์อุดมการณ์ทางการศึกษาและวิชาชีพ กรณีศึกษาที่สะท้อนอุดมการณ์ทางการศึกษา อุดมการณ์ทางการศึกษาในระดับสากลและสังคมไทย รวมทั้งกระบวนการวางแผนการสอน กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การพัฒนาสาระการเรียนรู้ การสอนและบันทึกการสอน
3.รายวิชาการวัดผล ประเมินผล และประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาประสบการณ์ในเรื่องการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ประสิทธิภาพและรูปแบบของการสอบและการประเมินผลการศึกษาทางด้านต่างๆ ทั้งเพื่อการคัดสรร การวัดผลสัมฤทธิ์ และการพัฒนา รวมทั้งกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาต่างๆ สำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หลักคิด กระบวนการ และประสิทธิภาพ

ถ้ามหาวิทยาลัยเอาจริงเรื่องนี้ แล้วเราจะได้เห็นศักยภาพ “ความเป็นครู” ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ ในอนาคตที่ไม่นานเกินไป

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009