Current Articles | Categories | Search | Syndication

มศว ร่วมเป็นเจ้าภาพวันครูโลก ครั้งที่ 4

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม หรือ “ยูเนสโก” ได้กำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันครูโลก” (World Teacher’s Day) เมืองไทยเราจัดวันครูโลกมา 3 ครั้งแล้ว “วันครูโลก ครั้งที่ 4” จัด ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 8–11 พฤศจิกายน 2551 โดยกราบทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมสมัชชาและสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งนี้

องค์การนานาชาติด้านการศึกษาและสหพันธ์ครูโลกได้ประกาศ “ครูผู้เปิดประตูให้ผู้เรียนก้าวสู่โลกที่ดีกว่า” บนแนวคิด “การศึกษาเพื่อปวงชน” (Education for All) มาตรการแรกคือ ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการรับการศึกษา มาตรการที่สอง “ความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและความสามารถของครูผู้สอน” และมาตรการที่สาม การเปิดประตูเพื่อก้าวสู่โลกที่ดีกว่า หมายถึงการเตรียมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี เพื่อจะได้เป็นผู้มีส่วนร่วมที่มีพลังและมีความรับผิดชอบในสังคมประชาธิปไตย

“วันครูโลก” ครั้งนี้ เป็นร่วมมือระหว่างยูเนสโก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote Speakers) จากนานาชาติและจากประเทศไทยร่วมบรรยายในการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย มีองค์กรนานาชาติหลายองค์กร เช่น สหพันธ์ครูโลก ธนาคารโลก บริติชเคาน์ซิล ฯลฯ และมีสมาชิกจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 300-400 คน มีครูจากทั่วประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมหลายหมื่นคน

ในงานวันครูโลกครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับผิดชอบทางวิชาการ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์สมชาย ชูชาติ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์สุมาลี เหลืองสกุล) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ นัยพัฒน์) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์) ผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วมรับผิดชอบ ด้วยงานวิชาการมีภารกิจหลักทั้งการประชุมสมัชชา การสัมมนา และการนำเสนอผลงานวิจัย

ประเด็นการสัมมนาและนำเสนอผลงานวิจัยทั้งหมด เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการศึกษาและครู ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เป็นการประกาศจุดเปลี่ยนทางวิชาการของการศึกษาศาสตร์ครั้งสำคัญ 6 ประเด็น ดังนี้

1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับการสอนอย่างมืออาชีพสำหรับศตวรรษที่ 21
2. การนิเทศการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. การเชื่อมโยงไอซีทีเพื่อการจัดการศึกษา
4. การเชื่อมต่อช่องว่างทางสังคมกับการจัดการศึกษา
5. การพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยองค์รวม
6. การเชื่อมโยงศิลปะและวัฒนธรรมเข้าไปในการจัดการศึกษา

ซึ่งประเด็นดังกล่าวทั้งหมด 6 ประการนั้น สอดคล้องกับการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำลังดำเนินการปฏิรูปการศึกษาศาสตร์ มศว ทั้งระบบ ทั้งหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การศึกษาไซเบอร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะร่วมผลิตบัณฑิตการศึกษา ระบบโรงเรียนสาธิตภายใต้ “สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา” ให้การวิจัยนำการสอน

พร้อมกับการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีอายุครบ 60 ปี พุทธศักราช 2552 และมหาวิทยาลัยได้ประกาศ “จุดเปลี่ยน มศว” ในทุกด้าน ท่ามกลางโอกาสที่มีความสำคัญมากมายหลายด้านดังกล่าว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปรารถนาที่จะเห็น “วันครูโลก” ครั้งนี้ เป็นการประกาศ “จุดเปลี่ยนของครู” นักการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ อย่างแท้จริง เปลี่ยนทั้งกระบวนทัศน์ วิสัยทัศน์ วิธีคิดและพฤติกรรมทางการศึกษา การบริหารจัดการการศึกษาเพื่ออนาคต เพื่อสังคมและโลกที่เปลี่ยนแปลง ก้าวหน้า ดีงาม และสันติสุขให้จงได้

ครูอาจารย์ที่เป็นกาฝากทางการศึกษา ก็เชิญชวนให้เปลี่ยนอาชีพเสีย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีอายุครบหกทศวรรษ มีรากฐานมาจาก “การศึกษาศาสตร์” และเป็นผู้นำในการสร้างคุณูปการทางการศึกษาให้กับสังคมไทย ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยทุกแห่งให้ความสำคัญอย่างยิ่งแก่ “การศึกษา” เพราะการศึกษาคือชีวิต การศึกษาคือพลังของทุกศาสตร์ แล้วเราจะมาช่วยกันสร้าง “จุดเปลี่ยนทางการศึกษา” ให้กับสังคมไทยให้จงได้

 

SWU Weekly Logo อ้างอิง:
ชื่อผู้เขียนบทความ. "ชื่อคอลัมน์ : ชื่อเรื่องในคอลัมน์" ชื่อหนังสือพิมพ์. วัน เดือน ปี. หน้า เลขหน้า

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009