Current Articles | Categories | Search | Syndication

ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำ

ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำ โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เป็นโครงการหรือศูนย์ในเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน โดยพัฒนาสืบต่อมาจากศูนย์การค้นคว้าวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีข่าวการแสวงหาพื้นที่ดังกล่าวมานับด้วยสิบปีเศษ จากข่าวที่มหาวิทยาลัยจะได้พื้นที่ใกล้ชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นับด้วยหมื่นไร่ พันไร่ ร้อยไร่ ซึ่งความจริง ณ วันนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพื้นที่ดังกล่าว 11 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา มีอาคารเล็กๆ 2 หลัง ส่วนข่าวคราวมากมายนั้นเพื่อผลประโยชน์ของใครหรือไม่อย่างไร ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

เมื่อผู้บริหารชุดนี้รับงานในวาระแรก ได้เดินทางไปดูสภาพความเป็นจริงทันที ตลอดเวลาที่ผ่านมา รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน และคณะทำงาน ต้องเดินทางไปสำรวจ พัฒนา สร้างกัลยาณมิตรกับเทศบาลนครนาแห้ว โรงเรียน วัด ชุมชน อุทยานแห่งชาติ ด้วยภาพอดีตของ มศว ในฐานะผู้แสวงหาที่ดินได้รับการต่อต้านมาก

ในช่วงเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมา สถานภาพของ มศว ในฐานะของ “ผู้ให้” ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้น ปัจจุบัน บรรยากาศแห่งกัลยาณมิตรในทุกภาคส่วนนับว่าดีมาก กระบวนการประชาสังคมและกระบวนการบริการวิชาการแก่สังคม กระบวนการกิจกรรมนิสิต ได้รับการตอบรับอย่างน่าชื่นชมยิ่ง

“ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำ นาแห้ว จังหวัดเลย” เป็นเครือข่ายหนึ่งในโครงสร้างของ โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำลังเร่งดำเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยความร่วมมือกับเทศบาลนครนาแห้ว โรงเรียน วัด ชุมชน และอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ในการร่วมกันพัฒนาให้เป็นแหล่งการศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำอย่างแท้จริง ท่ามกลางความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

นอกจากเป้าหมายข้างต้นแล้ว พื้นที่ดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อดำเนินการทางด้านภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชต่อไป
กล่าวเฉพาะการร่วมมือกับ “อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย” ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่สามารถดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ ความสวยงาม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยอดเยี่ยม ด้วยเป็นพื้นที่สูงถึง 1,400 เมตร (สูงกว่าภูกระดึง) นักท่องเที่ยวประเภททำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมยังไม่นิยมเดินทางเข้าไป

นอกจากเรื่องของการศึกษาและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำตามเจตนารมณ์หลักแล้ว เราจะเร่งดำเนินการอนุรักษ์สัตว์และพืชที่เริ่มมีปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เต่าปูลู” รวมทั้งเลียงผา หมูป่า ไก่ป่า นกมุ่นรกคอแดง นกปากนกแก้วหางสั้น พืชเบียนที่ไม่สังเคราะห์แสง “กระโถนพระฤาษี” กล้วยไม้ป่านานาพันธุ์ เช่น สิงโตสยาม สิงโตก้านหลอด เอื้องเงิน เป็นต้น
ในช่วงเวลานี้ มหาวิทยาลัยกำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงอาคารเก่า 2 หลัง ให้เป็นที่พักของคณาจารย์และบุคลากร นิสิตชาย นิสิตหญิง จะสร้างอาคารชั้นเดียวเป็นสำนักงานและห้องทดลอง ค้นคว้า สร้าง Green House สำหรับการศึกษาค้นคว้าทางด้านพฤกษศาสตร์ และสร้างแหล่งทำเพาะพันธุ์เต่าปูลู

“เต่าปูลู” เป็นสัตว์สงวนที่ใกล้สูญพันธุ์ เป็นเต่าที่หัวหดเข้ากระดองไม่ได้ หางยาวมาก ปีนต้นไม้ได้ จำศีลในฤดูหนาว ขี้ตกใจ บริเวณอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย มีประชากรเต่าปูลูพอสมควร อาจสูญพันธุ์ได้ในอีกไม่ช้านาน ด้วยชาวบ้านเชื่อว่า การกินเต่าปูลูทำให้มีพลกำลังแข็งแรง

ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำ โพธิวิชชาลัย มศว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย จะใช้ภาพเต่าปูลูเป็นสัญลักษณ์ และเร่งดำเนินการอนุรักษ์ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย และทุกภาคส่วนในเครือข่ายต่อไป

 

SWU Weekly Logo อ้างอิง:
ลมแล้ง. "นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว : ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำ โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย" SWU Weekly. วันที่ 4 มีนาคม 2552. หน้า 3

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009