Current Articles | Categories | Search | Syndication

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต เข้าร่วมสนองพระราชดำริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” นั้นมหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจาก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ พว.001(อพ.) 2895/2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ความสำคัญในหนังสือดังกล่าวคือ

 การนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชานุญาตแล้ว และท่านเลขาธิการพระราชวังในฐานะผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ลงนามในประกาศที่ อพ.สธ.013/2551
            ประกาศดังกล่าว มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานกรรมการ
            ภารกิจหลักของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประกอบด้วย
            กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
            กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
            กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
            กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
            กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
            กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช
            กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
            กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
(ศึกษารายละเอียดได้จาก แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่สี่ ตุลาคม 2549 – กันยายน 2554 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการหลักโครงการหนึ่งของ โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการอยู่ที่ วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว, องครักษ์ จังหวัดนครนายก, ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำ นาแห้ว จังหวัดเลย, ศูนย์ครูและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภูเพียง จังหวัดน่าน, ศูนย์ชุมชนและศิลปวัฒนธรรม ทุ่งดินดำ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

SWU Weekly Logo อ้างอิง:
ลมแล้ง. "นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" SWU Weekly. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552. หน้า 3

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009