Current Articles | Categories | Search | Syndication

โครงการพัฒนาสมรรถนะ ICT

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อดำเนินการจัดทำแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการ  (ที่ปรึกษาอธิการบดีทางด้าน ICT ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน์ ผอ.สำนักคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์) บัดนี้ คณะทำงานดังกล่าวได้ดำเนินการสิ้นสุดลงแล้ว โดยได้เสนอต้นแบบสมรรถนะด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Competency Model) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนา ICT Competency Model สำหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร

            กอปรกับมหาวิทยาลัยมี นโยบายในการพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน ของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่างๆ และ นโยบายในการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะด้านภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้เป็นการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะแทน หากนิสิตสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ จะสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้รู้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเข้ารับการฝึกอบรม เรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้สามารถเข้าสอบได้ใหม่ให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
            สมรรถนะด้าน ICT หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทำให้บุคคลสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อสร้างผลงานได้โดดเด่น
            สมรรถนะด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง คุณลักษณะร่วมของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันในการเป็น ผู้รู้ไอซีที และ ผู้รู้สารสนเทศ  สามารถใช้ความรู้และทักษะด้านไอซีทีขั้นพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Functional Competencies) หมายถึง คุณลักษณะร่วมที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกลุ่มงานหรือสาขาวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนให้บุคคลสามารถใช้ความรู้และทักษะด้านไอซีทีที่เหมาะสมแก่หน้าที่ และส่งเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 

ICT Tools / System
Compentency
Core / Basic
Functional / Professional
Students
General
ความสามารถขั้นพื้นฐานในการใช้ไอซีที
·     เพื่อการเรียนรู้ (learning tools)
·     เพื่อกิจกรรมการเรียน (class activities)
·     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
    (work productivities)
ความสามารถในการใช้ไอซีทีขั้นสูง
·       เพื่อการเรียนตามสาขาวิชาชีพ
·       เพื่อการทำงานตามสาขาวิชาชีพ
 
*กำหนดและดำเนินการโดยสาขาวิชา*
SWU
ความสามารถในการใช้ระบบเครื่องมือ ไอซีทีของ มศว ในฐานะนิสิตของ มศว
Faculty
General
ความสามารถขั้นพื้นฐานในการไอซีที
·      เพื่อการเรียนรู้ (learning tools)
·     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
    (work productivities)
ความสามารถในการใช้ไอซีทีขั้นสูงเพื่อการทำงานตามตำแหน่งและสาขาวิชาชีพ
·     เพื่อกิจกรรมการสอน (class activities)
·     เพื่อการค้นคว้าวิจัย (research tools)
SWU
ความสามารถในการใช้ระบบเครื่องมือ ไอซีทีของ มศว ในฐานะบุคลากรของ มศว
ความสามารถในการใช้ระบบและเครื่องมือไอซีทีของ มศว ในฐานะอาจารย์ในระบบที่เกี่ยวข้องตามสิทธิและหน้าที่
Staff
General
ความสามารถขั้นพื้นฐานในการไอซีที
·      เพื่อการเรียนรู้ (learning tools)
·     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
    (work productivities)
ความสามารถในการใช้ไอซีทีขั้นสูงเพื่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่
SWU
ความสามารถในการใช้ระบบเครื่องมือ ไอซีทีของ มศว ในฐานะบุคลากรของ มศว
ความสามารถในการใช้ระบบและเครื่องมือไอซีทีของ มศว ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง/สายงาน

 Core Competencies
                เป้าหมาย       เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้รู้ไอซีทีและสารสนเทศ สามารถใช้ความรู้และทักษะด้านไอซีทีขั้นพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                สมรรถนะหลักด้านไอซีที มศว  คุณลักษณะร่วมของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันในด้านการรู้ไอซีที (ICT Literacy) และการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในด้านการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

Basic ICT & Productivity Tools
Core ICT Competencies
·      ความรู้ความเข้าใจและทักษะขั้นพื้นฐานในการใช้ไอซีทีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
o     สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
o     สามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้
o     สามารถใช้ไอซีทีเพื่อการติดต่อสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
o   เข้าใจในเรื่องกฎกติกาและจรรยามารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม
·     ความสามารถในการใช้ทักษะด้านไอซีทีเพื่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ของตนเองได้
o    สามารถใช้ไอซีทีในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ได้อย่างคุ้มประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
o    สามารถใช้ไอซีทีเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของตนเอง
o    สามารถใช้ทักษะและความรู้ด้านไอซีทีเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านอื่นๆ ของตนเองได้
 
SWU Tools & System
·     ความเข้าใจในสมรรถนะและประโยชน์ของระบบงานขององค์กรและสามารถนำมาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบ
o        เข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
o    ให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
o        สามารถเข้าถึงระบบไอซีทีของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องตามสิทธิและหน้าที่ที่ได้รับ

 SWU ICT Competency Standards
ICT Knowledge & Skills Domain
1.       การใช้ไอซีทีเบื้องต้น (Basic ICT Skills)
2.       การติดต่อสื่อสารด้วยไอซีที(ICT SkillsCommunication & Collaboration )
3.       การรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills )
4.       การจัดการเอกสาร (Document Management Skills )
5.       การนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT Skills for Presentation)
6.       การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Managements Skills)
           (เอกสารสำนักคอมพิวเตอร์ มศว 2551)
 
โครงการพัฒนาสมรรถนะ ICT นิสิต คณาจารย์และบุคลากร มศวดังกล่าวได้ผ่านมติของคณะกรรมการบริหารวิชาการแล้ว (15 ตุลาคม 2551) พร้อมดำเนินการทันที กล่าวเฉพาะสมรรถนะ ICT สำหรับนิสิต ดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป ตามความเป็นจริงแล้ว นิสิตในระดับปริญญาตรีไม่น่าห่วงใยมากนัก ด้วยเขาเป็นคนรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่เติบโตมาพร้อมกับพัฒนาการของ ICT ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนแท้จริง คงต้องเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลผสมผสานระหว่างคนรุ่นเก่าและใหม่ ที่ต้องพัฒนาสมรรถนะทางด้าน ICT ให้สามารถใช้งาน เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า นำเสนอด้วยระบบ ICT ให้เข้มแข็งและทันการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งต้องทำงานหนักร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะ สถาบัน สำนักต่างๆ อย่างเร่งด่วน
สมรรถนะ หรือ“Competency” ที่ต้องเร่งดำเนินการต่อไปอีก 2 สมรรถนะคือ สมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษานานาชาติ และ สมรรถนะทางด้านภาษาไทยเข้มแข็ง สำหรับนิสิต คณาจารย์และบุคลากร มศว ต่อไป

 

SWU Weekly Logo อ้างอิง: ลมแล้ง. "นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว : โครงการพัฒนาสมรรถนะ ICT นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มศว" SWU Weekly. วันที่ 12 - 26 พฤศจิกายน 2551. หน้า 3

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009