Current Articles | Categories | Search | Syndication

โครงการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ

ความเป็น “โลกาภิวัตน์” ย่อมส่งผลกระทบทั้งบวกและลบในทุกด้าน ปัญหาสำคัญของสถาบันการศึกษาคือ “เราจะใช้การเป็นโลกาภิวัตน์ที่ดำรงอยู่นี้ ให้เป็นผลในทางบวก ในทางการเรียนรู้ ในทางความดีงาม และความสันติสุขบนโลกใบนี้อย่างไร” เราคงปฏิเสธทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ได้ และเราก็คงรับทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ได้เช่นกัน

เรื่องหนึ่งในหลายต่อหลายเรื่องในความเป็นสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือ การขับเคลื่อนการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา” ด้วยเหตุและด้วยผลมากมายหลายอย่าง รวมทั้งการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ World Class University ในอนาคตด้วยเช่นกัน

“ความเป็นสากล” ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้าน

ความเป็นนานาชาติด้านหลักสูตร
ความเป็นนานาชาติด้านคณาจารย์
ความเป็นนานาชาติด้านนิสิตนักศึกษา
ความเป็นนานาชาติด้านภาษา

ทั้งนี้ย่อมไม่ละทิ้งความเป็นนานาชาติบนฐาน “ความเป็นไทย” อัตลักษณ์ไทย วัฒนธรรมไทยที่ดีงามเฉพาะตัว

นิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องพัฒนาการแสวงหาสติปัญญาที่เป็นสากล วิสัยทัศน์สากล มองมนุษยชาติมากกว่าชนชาติ เผ่าพันธุ์ สร้างทักษะและศักยภาพในการค้นคว้าวิจัย คุณภาพระดับนานาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบันและสำนักที่เกี่ยวข้อง ต้องมีแผนและปฏิบัติการให้เป็นรูปธรรม ทุกหน่วยงานต้องเข้มแข็งและดำเนินการเรื่องนี้

โครงการดังกล่าวควรมี การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาด้วยเหตุผลและการหวังผลทางการศึกษา การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาต้องปรากฏอยู่ในหลักสูตร ซึ่งควรแลกเปลี่ยนกันอย่างน้อยที่สุดหนึ่งภาคการศึกษา เพื่อจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ

การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ ควรเป็นประเด็นทางวิชาการ เช่น การวิจัย การสอน การพัฒนาผลงานวิชาการ การพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้เฉพาะทาง ระยะเวลาการฝังตัวก็เป็นเรื่องสำคัญ อาจเป็นภาคการศึกษา

นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงไปถึงโครงการรับปริญญาร่วม การเรียนร่วมแต่รับปริญญาแห่งใดแห่งหนึ่ง เป็นต้น

 

SWU Weekly Logo อ้างอิง:
ลมแล้ง. "นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว : โครงการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ" SWU Weekly. วันที่ 28 มกราคม 2552. หน้า 3

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009