Current Articles | Categories | Search | Syndication

ศูนย์ “สำนักพิมพ์ มศว”

เมื่อเราเชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยคือวิชาการ คือความเป็นเลิศทางวิชาการ มศว และชาว มศว ทุกคน ก็ต้องมุ่งมั่นในเรื่องนี้ งานวิชาการย่อมเกี่ยวข้องกับงานวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพนิสิตทุกเรื่องในมหาวิทยาลัยล้วนเกี่ยวข้องกับวิชาการ กล่าวถึงที่สุดแล้ว การบริหารมหาวิทยาลัยเป็นการบริหารเพื่ออนาคต การบริหารวิชาการในมหาวิทยาลัยก็เป็นการบริหารวิชาการเพื่ออนาคตด้วย

อาจกล่าวได้ว่า ทุกคนควรหายใจเข้า – ออกเป็นวิชาการ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ ศักยภาพ ประสิทธิภาพ การลงทุนทุกอย่างล้วนเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ บุคลากรทุกคนต้องมีธงเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูอาจารย์ต้องเชื่อมั่น มุ่งมั่น “เพื่อวิชาการ” เป็นอย่างยิ่ง และการลงทุนทางวิชาการบางเรื่องหรือหลายเรื่อง ต้องเข้าใจว่าเป็น “สาธารณสติปัญญา” ที่อาจต้องขาดทุนบ้าง แต่ต้องกำไรทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง ศูนย์ “สำนักพิมพ์ มศว” (University Press) ในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนทางวิชาการ ภายใต้กองทุน “หนังสือประเทืองปัญญา” ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (รองศาสตราจารย์วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์) และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์สุมาลี เหลืองสกุล) โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์พรพิมล ม่วงไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ

พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยได้ออกเกณฑ์การจ่ายเพื่อเอื้อต่องานวิชาการทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นค่าเขียน ค่าแปล ค่าต้นฉบับ ค่ากองบรรณาธิการ กองจัดการ ค่าอ่านสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ สร้างแรงจูงใจและขอบคุณไว้ดีพอสมควร
เบื้องต้น ศูนย์ “สำนักพิมพ์ มศว” เร่งดำเนินการ 3 – 4 เรื่องดังนี้

          1. จัดพิมพ์วารสารวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ฯลฯ ชื่อ “วารสารวิจัยและพัฒนา” ชื่อวารสารเป็นลายพระหัตถ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการรื้อฟื้นอดีตกลับมาใหม่

          2. จัดพิมพ์วารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยี ชื่อ “วารสารศรีนครินทรวิโรฒ” รื้อฟื้นจากที่เคยออกมา 2 – 3 เล่ม เมื่อ 2 – 3 ปีที่ผ่านมา

          3. จัดพิมพ์หนังสือป็อกเก็ตบุคสำหรับประชาชนทั่วไป ในหนังสือชุด “สุ จิ ปุ ลิ” ออกมาแล้ว 4 เล่ม กำลังอยู่ในกระบวนการอีก 6 – 7 เล่ม เช่น หนังสือของ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร อธิการบดี หนังสือ 6 เล่ม จากชุด 48 ปาฐกถา “48 พรรษา สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 2549 ที่รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย) และ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (อาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง) ดำเนินการไว้

          4. หนังสือเรียน ตำราเรียน สำหรับนิสิตนักศึกษา ในโครงการหนังสือชุด “สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา” ซึ่งเป็นการเริ่มต้นด้วย หนังสือ “จิตสำนึกสาธารณะ” ของฝ่ายวิชาการ และดูเหมือนว่า โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรสำหรับนิสิตทุน อปท. จะมีหนังสือเรียนนับด้วยสิบเล่มเข้าสู่โครงการ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่าน ใช้บริการทั้งวารสารวิชาการ และเสนอต้นฉบับหนังสือและตำรา เพื่อจัดพิมพ์และจำหน่าย ทั้งหนังสือเรียนและหนังสือสำหรับประชาชนทั่วไป สำหรับหนังสือเพื่อประชาชนทั่วไปแล้ว กรุณาถอดความยุ่งยากซับซ้อนทางวิชาการ ถอดสาขาวิชา คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ออกเสียก่อน น่าจะเป็นหนังสือที่มีพลัง สำหรับขับเคลื่อนสังคมที่เก่ง เฉลียวฉลาด และดีงาม หลังจากนั้น ก็เป็นเรื่องค่าตอบแทนตามเกณฑ์การจ่ายที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย (วันที 1 สิงหาคม 2551)

 

SWU Weekly Logo อ้างอิง:
ลมแล้ง. "บุ๊คโฟกัส : หนังสือดีน่าอ่านของ ศูนย์ สำนักพิมพ์ มศว" SWU Weekly. วันที่ 20 สิงหาคม 2551. หน้า 3

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009