Current Articles | Categories | Search | Syndication

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

การพัฒนาระบบโรงเรียนสาธิต (Demonstration School) เกิดขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมกับพัฒนาการของ วิทยาลัยวิชาการศึกษา (College of Education) เมื่อห้าสิบกว่าปีมาแล้ว เป็นหนึ่งปัจจัยในกระบวนการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progressive Education ) เพื่อให้โรงเรียนสาธิตเป็นแปลงสาธิตการทดลองทางการศึกษา การสาธิตที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนและค้นคว้าวิจัยที่ก้าวหน้า เพื่อเตรียมเด็กและเยาวชนสำหรับสังคมประชาธิปไตยที่ก้าวหน้า เฉลียวฉลาด รู้ผิด รู้ชอบ สำนึกใน “หน้าที่” และสิทธิในสังคมสมัยใหม่ มีภาวะผู้นำ คุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณสุขในบริบทวัฒนธรรมไทย

 “ความเป็นโรงเรียนสาธิต” ในสังคมไทย ได้พัฒนามายาวนาน ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตทุกแห่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีอัตลักษณ์ที่งดงาม วันนี้ เขาเหล่านั้นมีบทบาทสำคัญในสังคมไทยในวิชาชีพที่หลากหลาย นั่นคือความภาคภูมิใจของชาว มศว ซึ่งทำให้ “โรงเรียนสาธิต มศว” เป็นที่วาดหวังของสังคมไทยมากมาย จนมหาวิทยาลัยสำลักความวาดหวังเหล่านั้น

ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิต 3 แห่งของ มศว คือ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยมศึกษา) และโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน (สอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา) สังกัดอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ สถานภาพยังไม่ชัดเจน เนื่องด้วยการบริหารจัดการในอดีต ขาดขั้นตอนการดำเนินการให้เป็นหน่วยงานระดับภาควิชา ทั้งที่โรงเรียนสาธิตมีคณาจารย์ บุคลากรสนับสนุนวิชาการ และนักเรียนจำนวนมาก

เมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พัฒนาพื้นที่ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ให้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย จากปี 2539 จนมาถึงวันนี้ก็นับด้วยทศวรรษเศษ มีคณาจารย์และบุคลากรจากคณะต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ในปีการศึกษานี้ (2551) มหาวิทยาลัยได้เปิด โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถมศึกษา) ส่วนขยาย ขึ้นที่ มศว องครักษ์ รับเฉพาะบุตร-ธิดาของคณาจารย์และบุคลากรเข้าศึกษาในระดับเด็กเล็ก และจะเปิดรับทั่วไปในปีการศึกษา 2554

วิสัยทัศน์ใหม่สำหรับระบบโรงเรียนสาธิต ที่ มศว องครักษ์ คือ มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการจัดตั้ง “สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา” ซึ่งเป็นองค์กรเท่ากับคณะ เน้นการวิจัยทางด้านการศึกษาศาสตร์ การเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ใหม่ และนำผลจากการศึกษาค้นคว้ามาพัฒนาการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนสาธิต ส่วนโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 แห่งปัจจุบัน อนาคตจะเป็นส่วนหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของ “สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา” ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพิจารณากันต่อไป

พร้อมกันนั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการก่อสร้าง “สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา” ที่ มศว องครักษ์ บนพื้นที่หลายสิบไร่ ซึ่งได้รับมอบจาก สปก. เมื่อต้นปีที่ผ่านมา (ได้รับมาประมาณ 205 ไร่) อาคารได้รับการออกแบบอย่างดีเยี่ยม ทั้งหน้าตาและ Function เชื่อว่าจะเป็นต้นแบบสำหรับโรงเรียนในประเทศไทยทีเดียว งบประมาณ 300 ล้านบาท จะลงเสาเข็มก่อนสิ้นปี 2551 แล้วเสร็จในอีก 2 ปีข้างหน้า... โปรดติดตามอย่ากะพริบตา

 

SWU Weekly Logo อ้างอิง:
ลมแล้ง. "นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว : " SWU Weekly. วันที่ 29 ตุลาคม 2551. หน้า 3

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009