Current Articles | Categories | Search | Syndication

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

สังคมไทยขาดจิตสำนึกเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Mind) ประวัติศาสตร์ในมิติกว้างและบูรณาการ ทั้งประวัติศาสตร์มนุษย์ สังคม ศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรม ประวัติศาสตร์ความคิด นักคิด ประวัติศาสตร์มิใช่เพียงมุมแคบที่เป็นประวัติศาสตร์สงคราม การรบและการฆ่ากันเพียงเท่านั้น เราขาดการสะสมหลักฐาน เอกสารการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ ขาดระบบการบริหารจัดการในเชิงประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์มิใช่เพียงเรื่องเก่า โบราณ มิใช่เรื่องราว 100 ปี แล้วจึงเป็นประวัติศาสตร์ เหตุการณ์และปรากฏการณ์เมื่อวานนี้ วันนี้ นาทีนี้ล้วนเป็นประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ปัจจุบันย่อมเป็นประวัติศาสตร์สำหรับอนาคต สะสม วิเคราะห์ สังเคราะห์เสียแต่วันนี้ เพื่อว่าวันพรุ่งนี้เราจะได้ไม่ต้องขุดหาอดีต ขาดตกบกพร่องและสูญหายไปแล้ว 

เราคงอยากเห็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และบุคคลที่พร้อมจะลุกขึ้นมาพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ในแง่มุม ในมิติ ในสเกลที่แตกต่างหลากหลาย เพื่อสังคมไทยจะได้มีการเรียนรู้ทุกลมหายใจและทุกหัวระแหง... โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราอยากเห็นทุกมหาวิทยาลัย ทุกคณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ตื่นในเรื่องเหล่านี้ด้วย 

 มศว มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ตั้งแต่หอสมุดที่เปิดบริการแก่สาธารณะ หอศิลปกรรม หอนาฏลักษณ์ หอจดหมายเหตุ เรื่องโขนที่โรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถมศึกษา) และเราจะมีมากขึ้นเมื่อ “SWU Academic Complex” ลานอโศกมนตรี เสร็จสมบูรณ์ใน 2-3 ปีข้างหน้า

ขณะนี้ มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารเรือนไทยภาคกลางชุดเก้า ซึ่งเป็นชุดใหญ่สุด งบประมาณ 35 ล้านบาท ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2552 มาตรฐานและความงดงามของชุดเรือนไทยดังกล่าวเชื่อมั่นได้ เพราะผู้ออกแบบคือศิลปินแห่งชาติของด้านสถาปัตยกรรมไทย ท่านอาจารย์ภิญโญ สุวรรณคีรี ผู้ออกแบบอาคารไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย 

อาคารเรือนไทยดังกล่าวจะพัฒนาเป็น “พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย” โดยมุ่งเน้นภูมิปัญญา 9 ด้าน คือ 1.ภูมิปัญญาการศึกษา 2. ภูมิปัญญาภาษาและวรรณกรรม 3. ภูมิปัญญาเกษตรกรรม 4. ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและสุขภาวะ 5. ภูมิปัญญาศิลปกรรม 6. ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7. ภูมิปัญญาอาหารไทย 8. ภูมิปัญญางานช่างไทย 9. ภูมิปัญญากีฬาและการละเล่นไทย
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาดังกล่าว จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ แหล่งสะสม แหล่งพัฒนาองค์ความรู้และค้นคว้าวิจัย ต่อยอดรากภูมิปัญญาไทยทั้งหลาย สะสมทั้งคุณค่าในเชิงรูปธรรมและนามธรรม บูรณาการระบบปกติ มัลติมีเดียและไอซีที เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต มีการเคลื่อนไหว ศึกษาค้นคว้าวิจัย ประชุมสัมมนา นิทรรศการ การแสดงสด การสาธิต อย่างต่อเนื่อง... โปรดอดใจรอด้วยความระทึกใจ

 

SWU Weekly Logo อ้างอิง:
ลมแล้ง. "นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว : พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยภาคกลาง" SWU Weekly. วันที่ 22 ตุลาคม 2551. หน้า 3

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009