Current Articles | Categories | Search | Syndication

การทอดกฐินพระราชทานเชิงบูรณาการ

เราทราบว่า พิธีทอดกฐินในทางพุทธศาสนามีกำหนดกาลในช่วงหนึ่งเดือน หลังจากออกพรรษา (ตั้งแต่แรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึงขึ้น 15 ค่ำเดือน 12) กฐินมีทั้งกฐินหลวง กฐินราษฎร์ กฐินหลวงก็มีทั้งกฐินซึ่งเป็นพระราชพิธี กฐินต้น กฐินพระราชทาน ส่วนกฐินราษฎร์ ก็มีมหากฐิน จุลกฐิน กฐินสามัคคี กฐินตกค้าง ใครประสงค์จะทราบรายละเอียดไปหาอ่านได้ในหนังสือที่ระลึก งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ มศว ทุกปีหลังจากปี 2546 เป็นต้นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น้อมนำไปถวายยังพระอารามหลวง เช่นเดียวกับหน่วยราชการอื่นๆ ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่จะให้พิธีการและศรัทธาในบวรพุทธศาสนาธำรงอยู่ เป็นการน้อมนำองค์พระกฐินศรัทธาและจตุปัจจัยไปถวายเพื่อบำรุงวัดและถาวรวัตถุสืบไป พร้อมกันนั้นพิธีกรรมดังกล่าวยังนำมาซึ่งความร่วมแรงแข็งขัน ความสมัครสมานสามัคคีทั้งภายในหน่วยงาน หน่วยงานกับวัดและชุมชนอีกด้วย 

ก่อนหน้านั้น การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็ได้ดำเนินการสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 เมื่อถึงปี 2546 ซึ่งนับเป็นการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ครั้งที่ 25 คณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน ได้ร่วมกันพัฒนาพิธีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้มีความสำคัญ มีความหมาย และมีการบูรณาการกิจกรรมทางด้านการศึกษาและการบริการ ให้มีบทบาทไปพร้อมกับศาสนศรัทธานั้นด้วย นับเป็นการร่วมบุญในมหากุศลที่มีความสำคัญยิ่งขึ้น สำหรับชาว มศว ทุกคน 

การคัดสรรพระอารามหลวง เพื่อน้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ในช่วง 4 ปีแรก ได้ดำเนินการครบทั้ง 4 ภาคคือ ภาคเหนือ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน (19 ตุลาคม 2546) ภาคกลาง วัดไชโยวรมหาวิหาร จังหวัดอ่างทอง (6 พฤศจิกายน 2547) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม (29 ตุลาคม 2548) ภาคใต้ วัดพระธาตุไชยาราชวรวิหาร (14 ตุลาคม 2549) จังหวัด สุราษฎร์ธานี 

เมื่อถึงวาระที่สอง เริ่มด้วยกรุงเทพมหานคร คือ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (9 พฤศจิกายน 2550) ภาคเหนือ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน (24 ตุลาคม 2551) จะตามมาด้วย ภาคกลาง คือวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวัดในอุปถัมภ์ของ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยของเรา (พุทธศักราช 2552) ภาคตะวันออก พระอารามหลวง ในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นที่ตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (พุทธศักราช 2553) และอาจต้องจองวัดไว้ล่วงหน้าสำหรับพุทธศักราช 2554 ภาคเหนือ พระอารามหลวงในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่ง มศว กำลังดำเนินการพื้นที่กว่าพันไร่ ดำเนินกิจกรรมร่วมกันมามากมาย และจะเป็นพื้นที่บริหารจัดการทางการศึกษาของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยอีกพื้นที่หนึ่งในอนาคตด้วยเช่นกัน 

การบริหารทางด้านการศึกษาสำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในช่วงเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ลงไปสร้าง ลงไปพัฒนาปรับปรุง ลงไปจัดระบบ ดำเนินการสร้างฐานข้อมูลในระบบ ICT และมอบงบประมาณให้กับห้องสมุด ในโรงเรียนปริยัติธรรมและโรงเรียนต่างๆ มากมาย จำนวนโรงเรียนมากน้อยแตกต่างกันในแต่ละปี โดยมีสำนักหอสมุดกลางเป็นผู้นำ นับว่าได้รับการชื่นชม ซาบซึ้ง ขอบคุณอย่างยิ่งตลอดมา 

การบริการทางด้านสุขภาพของทีมงานวิทยาศาสตร์สุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และคณะอื่นๆ บริการทั้งพระภิกษุสงฆ์และประชาชนจำนวนมากมายทุกปี ก็ได้รับการชื่นชมยินดีมากมายเช่นกัน 

หนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานทุกปี ที่ตีพิมพ์ระดับคุณภาพหนา 200-300 หน้า เนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับวัดและพื้นที่ วัดไชโยวรมหาวิหารและวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2546 และ 2550) ก็มีเนื้อหาสาระและภาพเกี่ยวกับพระสมเด็จของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหฺมรํสี) ที่มีคุณค่า ทราบว่าเริ่มมีการเก็บสะสมเป็นหนังสือหายากไปเรียบร้อยแล้ว 

พิธีการและการร่วมเฉลิมฉลองผ้าพระกฐินพระราชทานในแต่ละปี แตกต่างมากน้อยเป็นไปตามประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละวัด ตั้งแต่ความสงบ สมาธิ เรียบง่าย พิธีสวดมนต์ การฟังธรรม การเฉลิมฉลอง การร่วมขบวนแห่ การแสดงจากท้องถิ่นและจาก มศว การปล่อยโคม การร่วมรับประทานอาหารขันโตก (ดินเนอร์) และทุกครั้งก็จะมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีมากมายทั้งการเฉลิมฉลององค์พระกฐินและในพิธีการ 

ผู้ร่วมบุญการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจาก มศว รวมกึงชาวชมรมผู้สูงอายุ มศว และญาติมิตรด้วยศรัทธาเปี่ยมล้นไม่น้อยกว่า 300-500 คน ทุกปี ขบวนยาวเหยียดทุกปี
ปัจจัยร่วมบุญ ปัจจัยไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ก็สำคัญ ได้มีผู้ร่วมบุญจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต ผู้ปกครองศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธานอกมหาวิทยาลัยมากมาย งบประมาณที่ได้รับบริจาคและใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ระหว่าง 2 ถึง 2.5 ล้านบาททุกปี ปัจจัยที่เป็นเงินสดถวายเพื่อทำนุบำรุงวัดระหว่าง 1 ถึง 1.5 ล้านทุกปี อนุโมทนาบุญแด่ทุกท่าน 

มหาวิทยาลัยคงต้องขอบคุณชาว มศว อย่างถ้วนหน้าที่ทุกท่านได้แสดงพลังร่วมในมหากุศล และเราก็เฝ้ารองานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของเราในแต่ละปีต่อไป เพื่อแสดงพลังร่วมมากมายนั้นอีกอย่างมิรู้เสื่อมคลาย

 

SWU Weekly Logo อ้างอิง:
ลมแล้ง. "นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว : การทอดกฐินพระราชทานเชิงบูรณาการ" SWU Weekly. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552. หน้า 3

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009