Current Articles | Categories | Search | Syndication

อาคารประสานมิตร : อาคารที่มั่นคงของ มศว

การบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในช่วงเวลา 8 ปี (2546-2554) ทั้งในฐานะ CEO และ CIO ได้วางปรัชญาการบริหารจัดการ วางแผนยุทธศาสตร์และบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ความเป็นมนุษย์ที่พร้อมด้วยคุณธรรมและเมตตาธรรม ภายใต้        ธรรมาภิบาลและทุ่มเทอย่างเต็มศักยภาพ ปรากฏการณ์เชิงนวัตกรรมมากมายนั้น...อนาคตย่อมโหยหาอดีต
ประหนึ่งอาคารที่มั่นคงของ มศว
ท่ามกลางกระแส สังคมโลก สังคมและชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ที่ปรับเปลี่ยนซับซ้อน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีเสาเข็มหรือเสาหลัก 5 กลุ่มศาสตร์ เป็นเสาที่มั่นคงเข้มแข็งและทรงพลัง
1.      เสาการศึกษาศาสตร์
2.      เสามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.      เสาศิลปกรรมศาสตร์และสื่อ
4.      เสาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5.      เสาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพื้นฐานที่สืบทอดมาอย่างมั่นคงแข็งแรง รองรับทั้ง อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต ไม่ว่าปัจจุบันและอนาคตจะมีพัฒนาการอย่างไรก็ตาม พื้นฐานแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เราสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อความดีงามที่เข้มแข็ง สมถะ รู้จักพอ ปราชญ์ผู้ทรงศีล” เราองอาจไม่เป็นทาสของทุนนิยมที่ไร้จริยธรรม
เราเชื่อมั่น ขับเคลื่อน และสร้างนวัตกรรม ทั้งที่เป็นคุณค่าเชิงนามธรรมและมูลค่าเชิงรูปธรรมอย่างเป็นประจักษ์ด้วย 9 ยุทธศาสตร์
1.      ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
2.      ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม
3.      ยุทธศาสตร์การสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ
4.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนิสิต
5.      ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา
6.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสังคม
7.      ยุทธศาสตร์การบริหารระบบและบุคลากร
8.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารทรัพย์สิน
9.      ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขับเคลื่อนพันธกิจและอุดมการณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยพหุศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) การเป็นมหาวิทยาลัยสากล ทั้งพันธกิจการวิจัยที่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย พันธกิจการผลิตบัณฑิตที่เป็นตักศิลานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ พันธกิจการบริหารวิชาการแก่ชุมชน/สังคม และพันธกิจการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะที่เข้มแข็ง เป็นต้นแบบและเป็นผู้นำในสังคมไทย
ขับเคลื่อนดาว 3 ดวง «««วิชาการ นิสิต ชุมชน ให้ส่องแสงสกาว พร้อมไปกับ คุณธรรม-จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ การเป็นผู้ให้ของชาว มศว และบัณฑิต มศว สูงสุดแห่งความฝันของเราคือปรัชญาของมหาวิทยาลัย การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา” “Education is Growth” กลั่นเป็นเครื่องหมายแสดงนัยลักษณ์ด้วยตรามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “Y=ex เจริญงอกงามด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ส่องสว่าง โชติช่วงอยู่บนท้องฟ้ากว้างสืบไป

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009