Current Articles | Categories | Search | Syndication

อัตลักษณ์นิสิต มศว 9 ประการ

ในช่วงก่อนที่ผู้บริหารจะรับงานวาระแรก (28 มิถุนายน 2546) ต้องแก้ปัญหาเรื่องหอพัก ต้องสร้างระบบการบริหารจัดการหอพักที่มีคุณภาพ พร้อมกันนั้นก็ประกาศยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพนิสิต” หนึ่งในเก้ายุทธศาสตร์ ได้ประกาศดาวสำคัญยิ่งสามดวงของมหาวิทยาลัย (วิชาการ นิสิต ชุมชน) และประกาศอัตลักษณ์นิสิต มศว 9 ประการ เมื่อประกาศแล้วต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรม

คณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ คณาจารย์ บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ได้นำไปบริหารจัดการในองค์กร เข้มแข็งและไม่เข้มแข็งต่างกันออกไป หลายคณะดำเนินการได้ยอดเยี่ยมมาก สำนักงานบริหารกิจการหอพัก ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต แสดงพลังร่วมในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยต้องขอบคุณรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งสองวาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์สุมาลี เหลืองสกุล (วาระแรก) และ ดร.วาณี อรรจน์สาธิต (วาระที่สอง) ที่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างดียิ่ง

อัตลักษณ์นิสิต มศว 9 ประการ

— เรียนรู้ตลอดชีวิต — คิดเป็นทำเป็น — หนักเอาเบาสู้ — รู้กาลเทศะ — เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ — มีทักษะสื่อสาร — อ่อนน้อมถ่อมตน — งามด้วยบุคลิก — พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์

ด้วยความเชื่อมั่นว่านิสิตนักศึกษาคืออนาคตของประเทศ นิสิตนักศึกษาคือเจ้าของสังคมเจ้าของโลกใบนี้ในวันข้างหน้า ถ้าสังคม มหาวิทยาลัย ครอบครัว สร้างนิสิตนักศึกษาที่ไร้คุณภาพ โลกและสังคมในอนาคตย่อมไร้คุณภาพด้วย ในทางกลับกันถ้านิสิตนักศึกษาดีงาม โลกและสังคมย่อมดีงามด้วย

คุณภาพและความดีงามของบุคคล นักเรียน นิสิตนักศึกษา ต้องหลอมรวมไว้ในทุกศาสตร์ ทุกคณะ สถาบัน สำนัก ทุกรายวิชา ทุกกิจกรรม ครูอาจารย์ทุกคนทุกรายวิชาต้องรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ มหาวิทยาลัยผลิตคนเก่งวิชาออกไป แต่เห็นแก่ตัว สร้างปัญหา สร้างสังคมให้เลวร้าย มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบในกระบวนการทางการศึกษาด้วย

            เรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ทุกลมหายใจเข้าออก ย่อมช่วยให้เราฉลาด รอบรู้ เป็นคนดี และปรับตัวได้
            คิดเป็นทำเป็น ช่วยให้เราคิด พูด และทำ เป็นสิ่งเดียวกัน ไม่ใช่ดีแต่พูด
            หนักเอาเบาสู้ ชีวิตต้องทำงานหนัก รับผิดชอบ ทุมเทเสียสละ เราจะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน
            รู้กาลเทศะ เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของความเป็นคนไทย กาละใด เทศะใด ที่เราควรกระทำ ควรพูด ควรแสดงออกอย่างเหมาะสม
            เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มศวคือผู้ให้ เราจึงภาคภูมิใจในความเป็น มศว” จาคะ ย่อมเป็นหนึ่งปัจจัยของความเจริญงอกงามในชีวิต
            มีทักษะสื่อสาร กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถ
            อ่อนน้อมถ่อมตน อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญยิ่งของ ความเป็นไทย” รวงข้าวที่มีเมล็ดเต็มเต่งย่อมโน้มลงสู่ดิน รวงข้าวลีบย่อมชูคอสู่ท้องฟ้า
            งามด้วยบุคลิก บุคลิกภาพที่สง่างามทั้งร่างกาย พฤติกรรม จิตใจ ย่อมเป็นเสน่ห์และบอกความเป็นตัวตนของเรา
            พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ พัฒนาสมองให้เต็มศักยภาพทั้งสองด้าน การวนเวียนอยู่ในศาสตร์ของตนเองเท่านั้น ย่อมคุดตันทางปัญญา
            ขอนิสิตและบัณฑิต มศว ที่รักทุกคน จงเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” ชีวิตไม่ใช่เพื่อการศึกษาแต่การศึกษาคือชีวิต ชีวิตและการศึกษาเป็นสิ่งเดียวกัน การศึกษาไม่ใช่วิชา การศึกษาไม่ใช่ข้อมูล แต่การศึกษาคือไฟแห่งชีวิต ขอทุกคนใช้ไฟให้เป็นคุณ อย่าใช้ไฟให้เป็นโทษ แล้วโลกใบนี้จะสีเขียวและเจริญงอกงามอย่างแน่นอน
            สวัสดีครับ (28 กุมภาพันธ์ 2554)

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009