Current Articles | Categories | Search | Syndication

โรงเรียนสาธิตกับห้องเรียนภาษาสากลและห้องเรียนวิทยาศาสตร์

            ระบบโรงเรียนสาธิต “Demonstration School” ได้พัฒนาขึ้นในสังคมไทย พร้อมกับการพัฒนาวิทยาลัยวิชาการศึกษา (2497) เป็นระบบโรงเรียนที่มีสภาพเป็นแปลงสาธิตการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน ภายใต้วิทยาลัยวิชาการศึกษาในอดีต ที่เป็น การศึกษาศาสตร์” ทั้งระบบ พัฒนามาอยู่ภายใต้ร่มคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบัน
            วันเวลานี้ (2554) เราได้ร่วมกันพัฒนาระบบโรงเรียนสาธิตให้เป็นทั้งห้องทดลองและแปลงสาธิตการศึกษา (Laboratory and Demonstration School) ภายใต้กระบวนการปฏิรูปการศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมของ มศว “ความเป็นแปลงทดลองทางการศึกษา” ย่อมเกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัยของคณาจารย์โรงเรียนสาธิต คณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์คณะร่วมผลิตและทุกคณะทุกหน่วยงาน ในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ของนิสิตทางด้านศึกษาศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนสาธิตย่อมต้องเป็นฐาน เป็นความรับผิดชอบ เป็นคุณที่สำคัญยิ่ง นอกจากนั้นแล้วคุณภาพของ “ความเป็นแปลงสาธิตทางการศึกษา” ยังดำรงอยู่และได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป
            วันเวลานี้ มศว ของเรามีระบบโรงเรียนสาธิตที่เข้มแข็งมากหลายประการ (จึงเป็นที่คาดหวังมาก)
            1. คณะศึกษาศาสตร์เป็นแม่งานและมีคณะร่วมผลิตที่รับผิดชอบการสอนวิชาเอก คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะพลศึกษา  เสริมทัพให้เข้มแข็ง มีคณะกรรมการร่วมที่เข้มแข็ง
            2. มีระบบการนิเทศปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ที่เข้มแข็ง ชัดเจน ประกอบด้วยอาจารย์นิเทศการศึกษา อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศประจำโรงเรียน
            3. นิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ ต้องฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ทุกอย่างเหมือนครูอาจารย์ประจำ คนหนึ่งต้องมีประสบการณ์ในโรงเรียนสาธิต มศว แห่งใด แห่งหนึ่ง 1 ภาคเรียน และโรงเรียนอื่นๆ 1 ภาคเรียน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายและเข้มแข็ง
            4. นิสิตทุกคนมีระบบการเตรียมการสอน กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลที่เข้มแข็ง และทุกคนต้องทำวิจัยชั้นเรียน (Action Research) ไปพร้อมกัน
            5. มหาวิทยาลัยมีกองทุนพัฒนาศักยภาพและกิจกรรมนิสิตทางการศึกษา ทั้งกิจกรรมร่วมและกิจกรรมของแต่ละคณะ เป็นระบบกองทุนที่มีงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี
            เรามี โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน กำลังดำเนินการ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา องค์กรระดับคณะที่ มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก (มีโรงเรียนสาธิตอยู่ในสถาบันดังกล่าว) และกำลังดำเนินการ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” รวมแล้วจะมีโรงเรียนสาธิต 5 แห่ง...ท้าทายมาก
            นโยบายที่มหาวิทยาลัยให้ไว้ตั้งแต่ปี 2546-2547 คือ ขอให้พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้มีห้องเรียนภาษาสากล/ภาษาอังกฤษ ให้มีห้องเรียนวิทยาศาสตร์
            โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้พัฒนาหลักสูตร EPTS (English Program for Talented Students) สอนเป็นภาษาอังกฤษ มีผู้นิยมมาก ขยายเป็นสองห้องเรียนแล้ว โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ได้เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติเป็นภาษาอังกฤษแล้ว และกำลังดำเนินการเรื่องห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความคาดหวังทางด้านนี้ต่อไปอีก
            สำหรับ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์” ภายใต้สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว เปิดรับนักเรียนทั่วไปปีการศึกษา 2554 และจะพัฒนาให้มีห้องเรียนวิทยาศาสตร์และห้องเรียนภาษาสากลต่อไป พร้อมไปกับการเรียน 2 ระบบ คือ ระบบไปกลับและหอพัก...โปรดรอคอยด้วยความระทึกใจ    
            เหล่านี้คือนโยบาย เหล่านี้คือความฝัน และเหล่านี้คือ จินตนาการและร่วมกันปั้นจินตนาการให้เป็นจริง”...ขอขอบคุณทุกคน

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009