Current Articles | Categories | Search | Syndication

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษแห่งชาติ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

            การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นอกจากวาระสำคัญอื่นๆแล้ว ได้มีการนำเสนอวาระการจัดตั้งองค์กรระดับคณะขึ้นใหม่อย่างน่าสนใจ 3 องค์กร ดังนี้
            1.      สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษแห่งชาติ
            2.      สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
            3.      คณะทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
            การนำเสนอในที่ประชุมผู้บริหารดังกล่าว ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการบริหารเป็นอย่างมาก มีการอภิปรายเสนอความคิดเห็น ข้อแนะนำ ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์มากมาย ร่างโครงการของทุกหน่วยงาน ต้องนำไปพิจารณาปรับปรุง เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและมีมติจัดตั้งองค์กรต่อไป
            ปัจจุบัน (8 กุมภาพันธ์ 2554) มศว มีหน่วยงานระดับ คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ศูนย์ (องค์กรระดับคณะ) รวม 30 หน่วยงาน หน่วยงานที่บริหารจัดการตามระเบียบของตนเอง องค์กรไม่เทียบเท่าคณะอีก 4 หน่วยงาน
            1. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษแห่งชาติ
            “การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษแห่งชาติ” มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายและผลักดันมาตลอดเวลา 6-7 ปี ทราบว่าเป็นเรื่องไม่ง่าย ยิ่งการมีคำต่อท้ายว่า “แห่งชาติ” ยิ่งต้องดำเนินการให้สมจริงยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้วกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้อภิปรายให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก คุณหมอประเวศ วะสี กล่าวเน้นว่า “มศว ควรเป็นตักศิลาในเรื่องนี้” (7 มกราคม 2554) งบประมาณบริการวิชาการแก่ชุมชน (บก.) มหาวิทยาลัยได้จัดสรรลงไปตั้งแต่ปี 2548-2554 ไม่น้อยกว่า 40-50 ล้านบาท เพื่อสร้างความเข้มแข็งและบริการวิชาการแก่สังคมทางด้านนี้
             แล้วมหาวิทยาลัยก็ได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ประธานโครงการจัดตั้ง ปั้นความฝันให้เป็นรูปธรรม เชื่อมั่นว่าต้องผ่านสภามหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน แม้จะต้องปรับแต่งหรือปรับเปลี่ยนชื่อสถาบันบ้างก็ตาม
              “การศึกษาพิเศษ” ย่อมหมายรวมถึง ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) และผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (Special Need) ซึ่งบกพร่องทั้งทางกายและสมอง “Gifted” ก็ต้องดูแลเยียวยาเป็นพิเศษเช่นกัน ครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบทั้ง 2 กลุ่ม ต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนาให้เต็มศักยภาพ เพื่อให้รับผิดชอบตนเองได้ เพื่อให้มีศักดิ์ศรีในครอบครัวและสังคม มศว มุ่งมั่นที่จะเห็นครอบครัว เด็ก เยาวชน ทั้งสองกลุ่ม ได้รับการพัฒนา เรียนรู้ รับผิดชอบในองค์กรเดียวกัน หยินกับหยาง สุขกับทุกข์ เขาควรจะเจือจุนกัน พร้อมกันนั้นก็ประสงค์จะเห็นเราทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีวุฒิภาวะและมีน้ำใจ
              มศว มีทุนเรื่องนี้ ได้รับการคาดหวังจากสังคมสูงมาก ไม่น้อยกว่า 40-50 ปี จากสถาบันนานาชาติ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ เรามีศักยภาพทั้งการผลิตบัณฑิตเพื่อไปรับผิดชอบทางด้านนี้ทุกระดับ ศักยภาพในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ศักยภาพในการทำงานและประสานงานในระดับชาติและนานาชาติ และพร้อมจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและครอบครัวที่มีความสุขและครอบครัวที่มีความเศร้าอย่างแน่นอน
             2. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
             “สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย”ก็เป็นความฝันของมหาวิทยาลัยมา 6-7 ปี เช่นกัน เคยเสนอเข้าพิจารณาในสภามหาวิทยาลัยมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว ได้รับข้อเสนอแนะมากมาย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ รับผิดชอบ) แล้ววันนี้ก็ผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (8 กุมภาพันธ์ 2554) การนำเสนอเข้าพิจารณาในสภามหาวิทยาลัย เชื่อมั่นว่ามติเห็นชอบอย่างแน่นอน ด้วยมหาวิทยาลัยได้บรรจุเรื่องนี้ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ.2553-2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยเช่นกันวันนี้ มศว พัฒนาระบบ พัฒนางบประมาณการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทางการวิจัยไปมากแล้ว ธงผืนใหญ่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคือ “มหาวิทยาลัยวิจัย”
             งบประมาณวิจัยรวมจากปี 2550 ประมาณ 40 ล้านบาท ถึงปี 2554 งบประมาณวิจัยรวมประมาณ 150 ล้านบาท เรามีผลงานวิจัย ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประดิษฐกรรมจากการค้นคว้าวิจัยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัย 300 ทุน เพื่อสร้างแรงจูงใจ ธงผืนใหญ่ของมหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยวิจัย” และนั่นคือภารกิจหลักของ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย” อย่างจริงแท้แน่นอน
             3. คณะทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (2535-2539) โดยเสนอแนวทางจัดการศึกษาไว้ดังนี้
             (1) สาขาอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร
             (2) สาขาวิศวกรรมศาสตร์
             (3) สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             (4) สาขากายภาพบำบัด
             (5) สาขาเภสัชศาสตร์
             (6) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
             (7) สถาบันวิจัยและพัฒนา
             (8) ศูนย์การแพทย์
             (9) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
            (10) ขยายพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
            ในช่วงเวลาทศวรรษเศษ มศว ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาไปแล้ว 9 ข้อ เหลือเพียงข้อ 3 “สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
            ต่อมามหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสถาบันเป็นหน่วยงานภายในขึ้นมา 3 หน่วยงาน คือ สถาบันเอเชียแปซิฟิคศึกษา สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยไม่สามารถพัฒนาการวิจัยแต่ละสาขาให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักการของการเป็น สถาบัน” ได้ จึงได้ขอให้สภามหาวิทยาลัยยุบสถาบันเอเชียแปซิฟิคศึกษาไปแล้ว ได้พยายามพัฒนา 2 สถาบันที่เหลือต่อมา แต่ก็ไม่สามารถพัฒนาให้เข้มแข็งได้ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยที่ได้วิเคราะห์และบูรณาการ 3 หน่วยงานดังกล่าว ด้วยเหตุผลต่อไปนี้
           1. ผลพวงองค์ความรู้จากการวิจัยทั้ง 3 สถาบัน คณาจารย์ บุคลากร เป็นทุนที่เข้มแข็ง
           2.แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 ที่เสนอไว้ ยังขาด “สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
           3. โลกกำลังวิกฤติในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           4. แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว เกี่ยวข้องกับเรื่องของชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน เป็นประการสำคัญ
           5. เรื่องการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างชุมชนโลก (Global Community) และเป็นรายได้ระดับต้นๆ ของทุกประเทศ
           6. บุคลากรจาก 2-3 สถาบันที่มีอยู่ขณะนี้เป็นคณาจารย์ปริญญาเอกและกำลังศึกษาปริญญาเอก 12 คน บุคลากร 15 คน มีความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการและการบริหารงาน
           7. สองสถาบันที่ดำรงอยู่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับหลายคณะ
          ข้อเสนอ บูรณาการทุนที่เข้มแข็งทางการวิจัย คณาจารย์ บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆ หลอมรวมและจัดตั้งเป็นคณะ ท้ายที่สุดแล้วชื่อจะเป็น คณะทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว” หรืออื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยจะมีวินิจฉัย ก็ย่อมเป็นไปได้ทั้งสิ้น เพื่อให้องค์กรคณะที่เกิดขึ้น สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย     การบริการวิชาการ ที่มีความจำเป็นต่อโลกใบนี้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
          เราน่าจะเชื่อมั่นได้ว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษแห่งชาติ  สถาบัน ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  คณะทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว ย่อมฉายโฉมท่ามกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่บริหารงานเชิงรุก สร้างนวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว ในห้วงเวลานี้ (2546-2554)

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009