Current Articles | Categories | Search | Syndication

งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ SWUNIPLEX 4 กุมภาพันธ์ 2554

            อีกคำรบหนึ่งที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 24  ณ ลานอโศกมนตรี “SWUNIPLEX” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กทม. การเสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่สำคัญที่สุดอีกครั้งหนึ่งนี้ เพื่อทรงเปิด SWUNIPLEX และเปิดศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายัง อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เวลา 15.00 น.
            นิสิตและนักเรียนโรงเรียนสาธิต (อาจารย์สมชาย อัศวโกวิท : ควบคุมวง) ร้องเพลงประกอบดนตรี “ธ ทูลกระหม่อมแก้ว” ที่อธิการบดีประพันธ์ เทิดพระเกียรติและสดุดี ทรง    พระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นคำจารึกป้ายอาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล และป้ายอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี นักวิจัยจากคณะต่างๆ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานวิจัย
            ทอดพระเนตรการแสดงนาฏยลีลาร่วมสมัยประกอบการบรรเลงวงดุริยางค์ออร์เคสตราเรื่อง พระมหาชนก” ซึ่งเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมมาก หุ่นละครเล็กโจหลุยส์สุดยอดการแสดง เข้าร่วมแสดงบางตอน ทรงปีติโสมนัสยิ่ง หลังจากนั้น ทอดพระเนตรศูนย์แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ศูนย์แฟชั่นและศิลปะเครื่องประดับด้วยความสนพระทัย
            ทอดพระเนตร “พระมหาชนก” ชั้น 4 เสด็จลงชั้น 2 ทรงเขียนภาพฝีพระหัตถ์ “มังกร” ด้วยสีอะครีลิค ระหว่างที่ทรงเขียนภาพนั้นทรงพระสรวล ทรงปีติโสมนัสมาก ทรงใช้เวลาประมาณ  20 นาที
             เมื่อทรงเริ่มเขียนภาพ พระองค์มีพระราชดำรัสถามว่า เขียนภาพอะไร” ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ถวายความคิดเห็นว่า มังกร” พระองค์ก็ทรงเขียนภาพมังกรทันทีทันใด   เมื่อใช้พู่กันจุ่มสีแดงออกม่วง ทรงมีพระราชดำรัสว่า ตาสีแดง” แล้วก็ทรงระบายตากลมๆ สองดวง ทรงระบายหนวดสีแดง มีขา 4 ขา มังกร 5 เล็บ หางมังกรยาวมากไปขาดที่ขอบแคนวาส มุมขวาบน แล้วทรงมีพระราชดำรัสว่า ให้จินตนาการเอาเอง” ทรงระบายเป็นเกร็ดมังกรทั่วตัวมังกร แต่งแต้มสีแดงที่หางมังกร ทำให้ภาพมังกรทรงพลังทั้งบุคลิกท่าทาง เท้าและเล็บ เกร็ด หาง สีสันและสีสรรพ์ที่งดงาม
             ทรงชมนิทรรศการจิตรกรรมของอธิการบดีและศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ทรงชมและซักถามเว็บไซท์สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการนิทรรศการและศิลปินบนจอภาพ touch screen   ที่นิสิต Computer Science และสำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการ
              อธิการบดีถวายผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันชื่อ Forest พระองค์ทรงซักถามข้อมูล แล้วเสด็จลงลานอโศกมนตรี ทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิพุทธคยา 3 ต้น เพื่อปลูก ณ มศว ประสานมิตร       1 ต้น มศว องครักษ์ 1 ต้น และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สระแก้ว 1 ต้น ซึ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์    พุทธคยาดังกล่าว ได้รับมอบมาจาก ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น (ศิษย์เก่า มศว) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อธิการบดีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายบัตรทองกิตติมศักดิ์ สมาชิกศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย (SWU Art Center@Thailand : SWU-ACT)
              ท่ามกลางนิสิตนั่งกับพื้น คณาจารย์ บุคลากร และประชาชน พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัย เสด็จพระราชดำเนินบนลานอโศกมนตรี ทรงทอดพระเนตรจาก Public Zone ไปสู่ Academic Zone สนามหญ้า ที่จอดรถใต้ดิน และพื้นที่ที่กำลังปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมด
              ทรงมีพระราชดำรัสว่า ใหญ่โตมาก”....“สร้างเสร็จเร็ว”....“ต่างไปจากสมัยที่เรียนมาก” ฯลฯ ยังความปลื้มปีติมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างหาที่สุดมิได้
              ทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 17.00 น.
              แล้วชาว มศว จะเกียจคร้าน เห็นแก่ตัว เป็นคนไม่ดี ได้อย่างไร

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009