Current Articles | Categories | Search | Syndication

อาคารประสานมิตร : รางวัลพระราชทาน รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น

            หลังจากที่โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงพัฒนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา (2479)        CEO ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ได้วางปรัชญา แนวคิด สติปัญญาไว้ให้กับวิทยาลัยวิชาการศึกษา แล้ววิทยาลัยวิชาการศึกษาก็ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “ตักศิลา” ทางการศึกษา นักเรียนหัวกะทิที่มีหัวใจจะเป็นครู ได้รับการคัดสรรจากทุกจังหวัดเข้าเรียน ณ สถาบันแห่งนี้ ปรัชญาของสถาบัน คุณภาพของคณาจารย์ กระบวนการศึกษาที่เข้มข้น inputระดับคุณภาพ output & outcome ย่อมประกาศคุณภาพด้วยอย่างแน่นอน
            ปรัชญา การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” บอกอะไรต่อมิอะไรมากมาย ใครผ่านสถาบันแห่งนี้แล้ว ไม่เจริญงอกงาม” ก็สมควรพิจารณาตนเอง ตรามหาวิทยาลัยที่เป็นกราฟแสดงความเจริญงอกงาม Y=Ex มหัศจรรย์ที่คิดการณ์เอาสูตรคณิตศาสตร์มาสร้างเป็นสัญลักษณ์ รูปธรรมและนามธรรมผสานอยู่ด้วยกัน
            วิทยาลัยวิชาการศึกษา นำระบบเกรด A B C D E มาใช้ มหาวิทยาลัยต่างๆ ยัง % กันอยู่ พัฒนาแบบทดสอบ multiple choices การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) การจัดหนังสือและสื่อในห้องสมุดด้วยตัวเลขระบบของดุย ฯลฯ เป็นมิติใหม่เป็น “จุดเปลี่ยน” ของการศึกษาไทยทุกด้าน
            แม้อาคารเรียนก็เป็นรหัสตัวเลข ห้องเรียนรหัสตัวเลข อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3     อาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 1 บริเวณคณะพลศึกษาในปัจจุบัน อาคาร 2 หอพักบริเวณอาคาร คณะมนุษยศาสตร์ปัจจุบัน อาคาร 3 คืออาคารประสานมิตรปัจจุบัน อาคาร 4 สถาปนิกต่างชาติออกแบบ บริเวณคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ปัจจุบัน ฯลฯ
            อาคาร 3 เป็นอาคารที่พักของผู้บริหาร คณาจารย์ เป็นอาคารต้อนรับแขก อาคารเรียน สารพัดประโยชน์ อายุห้าสิบปีเศษ มีความสง่างามตามยุคสมัย อาคารสองชั้นครึ่ง สร้างเป็นแนวยาวมุขหน้าจั่วคู่ มีระเบียงระหว่างมุข และระเบียงซ้าย-ขวา อาคารหลังคามุงกระเบื้อง ผนังคอนกรีต พื้นไม้สักทอง ฯลฯ
            เมื่อครั้ง คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ไปหนึ่งรอบ ในวาระแรกของผู้บริหารชุดนี้ (หลังปี 2546) ได้ดำเนินการบูรณะอีกครั้งหนึ่ง เป็นการบูรณะยกเครื่องครั้งใหญ่ ทั้งโครงสร้างหลังคา หลังคา พื้น ห้อง ประตูหน้าต่าง ใช้งบประมาณ ประมาณ 32 ล้านบาท (ดูแลผู้สูงอายุแพงหน่อย)
            ขณะนี้อาคารประสานมิตรสวยงามเป็นศรีสง่าแก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นภาพประวัติศาสตร์ เป็นศรัทธานุสรณ์แก่ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศรัทธาแห่งสติปัญญาวิชาการและคุณความดีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้สืบไป
            พร้อมกันนั้น มหาวิทยาลัยได้อนุรักษ์อาคารอีก 2 หลัง คือ บ้านพักหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ และ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ริมคลองแสนแสบ 1 หลัง และบ้านพัก              ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์ ผู้ปลูกต้นไม้ทุกต้นแต่ครั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง อีก 1 หลัง
            อาคารประสานมิตร ได้รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2550 จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (11 มิถุนายน 2552) คัดเลือกโดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
            นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชาว มศว ทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009