Current Articles | Categories | Search | Syndication

การก่อเกิดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

            วิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ที่มหาวิทยาลัยบังคับให้นิสิตนักศึกษาต้องเรียนประมาณ 30 หน่วยกิต มีพัฒนาการชัดเจนในสังคมไทย เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษา (2497) พัฒนากระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ การศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) จากตะวันตกมาสู่สังคมไทย เพื่อพัฒนาคน ในการสร้างสังคม อิสรภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ ในสังคมประชาธิปไตย เรามีชื่อเรียกขานกันมาหลายชื่อ เช่น วิชาพื้นฐาน (Basic Subjects) วิชาศิลปศาสตร์ (Liberal Arts)
            ศิลปศาสตร์หรือ “Liberal Arts” เป็นศาสตร์กระแสตะวันตก พัฒนาจากปรัชญากรีกโบราณมาสู่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance) และมนุษยนิยม (Humanism`) ในยุโรป เข้มแข็งที่สุดในอิตาลี
            ศาสตร์ทางด้านศิลปศาสตร์ ได้หลอมรวมทั้งมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เข้าไว้ด้วยกัน เช่น ดนตรี ศิลปะ ประวัติศาสตร์ ศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เป็นต้น เป็นวิชาที่มุ่งสร้างความเป็นมนุษย์ ให้มนุษย์ตระหนักในความจริง ความดี ความงาม เป็นเสรีชนที่หลุดพ้นจากความไม่รู้ หลุดพ้นจากการเป็นทาสทางสติปัญญา          ทาสแรงงาน...นั่นกระมังรากเหง้าของวิชาศึกษาทั่วไป
            ครูอาจารย์ที่สอนวิชาศึกษาทั่วไปหรือศิลปศาสตร์ ควรเป็นต้นแบบของความเป็นคนเก่ง คนดี คนมีความสุข มีประสบการณ์ มีวัยวุฒิ มีวุฒิภาวะ มีผลึกความคิดที่ดีงาม สอนอย่างเชื่อมโยง สอนอย่างบูรณาการ ไม่ใช่สอนตัวความรู้หรือตัววิชา วิชาศึกษาทั่วไปไม่ควรเกี่ยวกับวิชาเพื่ออาชีพ เพราะนั่นเป็นเรื่องของวิชาเอก เรื่องของวิชาโท เป็นประการสำคัญ ผู้สอนจึงควรมีวุฒิภาวะ มีวัยวุฒิพอสมควร ไม่ใช่ใครก็ได้ หรือครูอาจารย์ผู้ใหญ่ไม่ประสงค์จะสอนก็โยนให้อาจารย์เข้าใหม่ โยนให้คนหนุ่มสาวสอน
            ความรับผิดชอบในวิชาศึกษาทั่วไปดังกล่าวเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่อง คณะที่เกี่ยวข้องต้องแบกรับไว้มาก ทำให้ไม่มีเวลาศึกษาค้นคว้าวิจัยในศาสตร์ของตนเอง
            วิทยาลัยวิชาการศึกษาและ มศว เริ่มด้วยการเป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่โตเทอะทะ ร่วมกันรับผิดชอบทุกคณะ ทุกศาสตร์ วันเวลาผ่านไป นิสิตระดับปริญญาตรีมากขึ้น ความรับผิดชอบมากขึ้น จึงก่อให้เกิดความสับสนและปัญหามากขึ้น แล้วท้ายที่สุดก็ไม่เป็นไปตามปรัชญาเท่าที่ควรจะเป็น ผู้สอนก็เบื่อหน่าย ผู้เรียนก็เบื่อหน่าย เรียนเพื่อหน่วยกิต สอนเพื่อเงินเดือน...อันตรายมาก
            ก่อนที่ผู้บริหารชุดนี้จะเข้ารับงาน การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป เป็นไปในรูปของคณะกรรมการ ก็แก้ปัญหาการไป บ่นว่ากันไป ตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นมากมาย
            ผู้บริหารชุดปัจจุบันพยายามแก้ปัญหาวิชาที่ต้องรับผิดชอบมาก เช่น ภาษาอังกฤษ จัดตั้งเป็น ศูนย์ภาษา มีอัตราเพิ่มขึ้น 15-20 อัตรา ปัจจุบันสังกัดอยู่ใน วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ก็แก้ปัญหาตกไป
            การสอนวิชาศึกษาทั่วไปรายวิชาอื่นๆอีกมากมาย ก็จัดตั้งเป็น ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป บูรณาการกับรากเหง้าของการเสียสละและน้ำใจ รวมไปถึงได้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป รองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโภค ที่เข้มแข็งมาก จนเราเรียกกันว่า ศูนย์สมใจ วิชาสมใจ นอกจากการประสานงาน การจัดระบบการสอน การจัดห้องเรียน ทั้งมหาวิทยาลัย ทั้งที่ มศว ประสานมิตรและองครักษ์ หนาหนักมากทีเดียว นอกจากนั้นยังจัดพิมพ์หนังสือเรียนแจกจ่ายในวิชาศึกษาทั่วไป อย่างน่าสนใจมาก
            แล้ววันนี้ (2554) ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป ได้พัฒนาเป็น สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (Innovative Learning Center) เป็นองค์กรระดับคณะ มี ผอ.สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้        เป็น CEO. เป็นองค์กรที่สอดรับกับแผนกลยุทธ์ 15 ปี มศว (2553-2567) ตาม Supper Strategic Action Plan (SSAP) ที่จะขับเคลื่อน มศว ให้เป็นตักศิลาแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
            ขอบข่ายงานเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวในฐานะที่พัฒนาเป็นองค์กรระดับคณะ โดยมีภารกิจดังนี้
            1. พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย และรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบบูรณาการ
            2. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้มีสมรรถนะด้านการสอนที่สอดคล้องกับยุคสมัย
            3. พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป และหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆในลักษณะบูรณาการ
            4. บริหารจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกคนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
            5. ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และสื่อสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆเพื่อการเรียนการสอนตลอดชีวิต
            6. บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
            สมใจปรารถนา องค์กรใหม่ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้” มีภารกิจและความรับผิดชอบครอบคลุมเจตนารมณ์ กว้างขวางและมากมาย มีสำนักอยู่ที่ อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มศว ประสานมิตร อาคารเรียนรวมปรับปรุงทันการณ์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ไฮเท็คพอสมควร
            เจ้าสำนักคือ คุณครูสมใจ ศิริโภค” เจ้าเก่า

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009