Current Articles | Categories | Search | Syndication

มศว องครักษ์ และบริษัท ทำนาศีรษะกระบือ จำกัด

            ในสมัยที่ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ดำรงตำแหน่งอธิการบดี หลังจากที่ท่านนำการต่อสู้เพื่อพัฒนา วิทยาลัยวิชาการศึกษา เป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2517) ทราบว่าท่านพยายามขอที่ดินสามพันกว่าไร่ บริเวณอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิสัยทัศน์และความพยายามของท่านและทีมผู้บริหาร ไม่ประสบผลสำเร็จ แต่ท้ายที่สุดในสมัยของท่านก็ได้รับมอบที่ดิน 947 ไร่เศษ ที่ มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก บริษัท ทำนาศีรษะกระบือ จำกัด เป็นผู้มอบให้
            ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เกษม สุวรรณกุล ได้กล่าวถึงคุณูปการของ บริษัท ทำนาศีรษะกระบือ จำกัด และ อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ที่มีต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในเรื่องดังกล่าวหลายต่อหลายครั้ง
            อธิการบดีพยายามสืบค้นเรื่องนี้ ทราบข้อมูลว่า บริษัท ทำนาศีรษะกระบือ จำกัด เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุคสยามใหม่ ที่ระบบสังคมปรับเปลี่ยนเรียนรู้จากกระแสตะวันตก
            บริษัท ทำนาศีรษะกระบือ จำกัด มีที่ดินมากมายที่จังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายกที่ดินมีปัญหา ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ทำนาไม่ได้ผล จึงได้รับการ ยก” ภาษีให้ ไม่ต้องเสียภาษีที่ดิน ชื่อ จังหวัดนครนายก” จึงเกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้ บริษัท ทำนาศีรษะกระบือ จำกัด ได้กรุณามอบที่ดิน 947 ไร่เศษดังกล่าว ให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา แล้วศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ก็เริ่มคิดการขยับขยายพื้นที่อันจำกัดบริเวณซอยประสานมิตร กทม.ไปสู่พื้นที่ใหม่
            จากหนังสือรับรองที่ สจ.4008760 สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 มีข้อมูลที่สำคัญมากดังนี้
            บริษัท ทำนาศีรษะกระบือ จำกัด จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2463 ทะเบียนเลขที่ 0105463000025 (เดิมเลขที่ 54) กรรมการบริษัทมี 1 คน คือ บาทหลวงมีชัย กิจบุญชู ทุนจดทะเบียน 40,000.00 บาท สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่ 51 ตรอกโอเรียนเต็ล ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ของเรา” ได้มีการวางแผนและพัฒนาสืบเนื่องมา ทราบว่าทีมผู้บริหารและคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน ได้เป็นกำลังสำคัญในเรื่องนี้ สมัยท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก มาเกิดมรรคเกิดผล หน่วยงานและคณะต่างๆพัฒนาที่ มศว องครักษ์ ช่วงพุทธศักราช 2539 สมัยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เมืองนาโพธิ์
            สมัยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ก็พัฒนาไปอีกก้าวหนึ่ง เมื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน (2546-2554) รับงานในวาระแรก มศว องครักษ์ ยังแห้งแล้งมาก ทุกอย่างยังไม่เป็นระบบระเบียบ ระบบหอพักนิสิตเพิ่งเริ่มต้น คณะที่ลงหลักปักฐานอยู่ที่นั่น ก็เป็นช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์
            ช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา คณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์กีฬา มศว หอพักนิสิตและบุคลากร มีความเข้มแข็งขึ้นมาก พระพุทธภควาวิจิตรสง่างามอยู่ในหอพระ มีพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ณ เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว” มีพลาซ่าสรรพสินค้าสำหรับบริการ
            มหาวิทยาลัยได้ขอที่ดิน สปก.เพิ่มมาอีก 205 ไร่ การก่อสร้างสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา (โรงเรียนสาธิตที่สง่างามที่สุดในประเทศไทย) เสร็จแล้วปลายปี 2553 การก่อสร้างอาคาร 3 คณะ คณะพลศึกษา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และคณะธรรมนิติศาสตร์แล้วเสร็จปี 2555 การก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ บนพื้นที่ 60 ไร่ กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
            มหาวิทยาลัยได้ย้ายพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรที่มีความหมายและมีความสง่างามยิ่งไปที่ มศว องครักษ์ ตั้งแต่พุทธศักราช 2546
            ต้นไม้ที่ระดมปลูกมากมายกำลังเริ่มเขียวชอุ่ม ปลูกต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ต้นราชพฤกษ์” และต้นไม้ดอกสีเหลืองชนิดอื่นๆไว้ด้วย ฤดูร้อนในอนาคต ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณหรือต้นลมแล้ง) และไม้ดอกสีเหลืองอื่นๆจะผลิดอกสีเหลืองสพรั่งไปทั่วพื้นที่ นั่นคือวิสัยทัศน์ “Yellow Campus” ที่ใครใครก็จะแวะเวียนเข้ามาขอถ่ายภาพพื้นที่ที่เหลืองอร่ามสวยงาม
            เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดใดได้เพียงชั่วข้ามคืน เราต้องมีวิสัยทัศน์ กัดติด เอาจริงไม่ลดละ แล้วเราจะเห็นจินตนาการที่เป็นรูปธรรมในภายหลัง...สิ่งที่เห็นวันนี้คือสิ่งที่เริ่มต้นเมื่อวันวาน สิ่งที่เริ่มต้นแต่วันนี้ย่อมจะเห็นผลในวันพรุ่งนี้
            อย่าเพียงสร้างงานด้วยปาก...สวัสดี

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009