Current Articles | Categories | Search | Syndication

วันเด็ก มศว : เด็กสีขาวเพื่อโลกสีเขียว

            เมื่อลานอโศกมนตรี “SWUNIPLEX” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กทม. เริ่มพอใช้งานได้ปลายปี 2552 ถึงต้นปี 2553 ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม ในความรับผิดชอบของ รองศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย ก็เริ่มต้นด้วยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติบนพื้นที่สวูนิเพล็กซ์
            ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ โรงเรียนสาธิตทั้ง 3 แห่ง รวมทั้งงานบริการวิชาการแก่ชุมชน หรือที่นิยมเรียกกันว่า บก.” กว่า 20 บก. อย่างดียิ่ง
            มีกิจกรรมที่เป็นสาระความรู้ มีของขวัญของแจกกับนักเรียน มีการเล่นเกมส์ต่างๆที่ให้ความรู้ความคิด นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก ส่วนภาคบันเทิง การแสดงบนเวที ก็มีการแสดงตลอดวัน ทั้งการแสดงจากโรงเรียนสาธิตของเรา การแสดงโขนจิ๋วของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถมศึกษา) การแสดงจากโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ การแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีอาหารการกินทั้งแจกทั้งแถมตลอดวัน
            มีนักเรียน เด็กน้อย ครูผู้ปกครอง รวมทั้งชาวต่างชาติแถบอโศกมนตรี สุขุมวิท หลากหลายเชื้อชาติหมุนเวียนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรา
            แม้สถานที่อาจจะยังไม่เรียบร้อยนัก นับเป็นบรรยากาศ เป็นความร่วมมือ เป็นกิจกรรมที่ได้รับการชื่นชมมาก การประเมินผลจากสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา สรุปได้ว่าดีมาก สมควรจัดงานวันเด็กต่อไป มีข้อเสนอแนะเป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงบางประการ ก็นำความชื่นใจมาสู่ชาว มศว อย่างถ้วนหน้า
            เมื่อถึงวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยและฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ก็จับมือกันสร้างสรรค์งานวันเด็ก ครั้งที่ 2 การจัดงานวันเด็กครั้งที่ 2 นี้ นับว่าได้พัฒนาไปมาก ตลอดเวลาของการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และการจัดงานได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจริงจังมาก จากหน่วยงานต่างๆ คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ วิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่ง และความปลอดภัย...นี่กระมัง คือ พลังร่วมจากกิจกรรมที่จะส่งผลไปสู่พลังร่วมในภารกิจหลัก ความเข้มแข็งและความเป็นเลิศของ มศว ในธงสุดท้าย
คราวนี้ซุ้มกิจกรรมและของแจกของแถมจากหน่วยงานและบก. แออัดยัดเยียดเต็มลานอโศกมนตรี เกมส์และกิจกรรมพัฒนาสมอง พัฒนาสติปัญญา ในซุ้มต่างๆ เรียนรู้ได้มากมายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ บางหน่วยงานประสานงานนำกิจกรรมต่างๆนอกมหาวิทยาลัยมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย หลายซุ้มของแจกของแถมเตรียมมาน้อยหมดกำลังเพียงครึ่งวัน
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้เชิญสถานทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนานาชาติ และการแสดงนานาชาติมาร่วมกิจกรรมด้วย
นอกจากงานวันเด็กที่ลานอโศกมนตรีแล้ว วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยยังจัดงานวันเด็กที่สระแก้ว มีกิจกรรม มีเด็กและครูผู้ปกครองร่วมงานมากมาย ประสบผลสำเร็จมากเช่นกัน
            เด็กและเยาวชน ไทยและต่างชาติ พ่อแม่ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปหมุนเวียนเข้ามาร่วมกิจกรรม วันเด็กสีขาวเพื่อโลกสีเขียว” มากมายเกินความคาดหมาย ทำให้เห็นบรรยากาศของความรัก ความยิ้มแย้มแจ่มใส ความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม เล่นเกมส์ เรียนรู้ อย่างน่ายินดียิ่ง
            การแสดงบนเวทีระดับคุณภาพตลอดวัน ทั้งจากโรงเรียนสาธิต โขนจิ๋ว การแสดงนานาชาติ นิสิตนานาชาติของ มศว การแสดงจากโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ หุ่นกระบอกเล็กโจหลุยส์ การแสดงกระทบไม้ที่สลับซับซ้อนและเป็นธรรมชาติของนักเรียนโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (40คน) การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง Symphony Orchestra คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว...บริการอาหารมากมายตลอดวัน
            กล่าวได้ว่า การจัดงานวันเด็ก วันเด็กสีขาวเพื่อโลกสีเขียว” (8 มกราคม 2554) นับว่าประสบผลสำเร็จอย่างสูงยิ่ง มีความสุขถ้วนหน้าทั้งเจ้าภาพและผู้มีหัวใจมาร่วมงาน ประเมินกิจกรรมทั้งหมดแล้ว สรุปได้ดังนี้
            1. การจัดงาน วันเด็กสีขาวเพื่อโลกสีเขียว” ครั้งนี้ พลังร่วมในการทำงานควรได้รับเกรด A+
            2. ด้วยพื้นที่ ด้วยชุมชน การจัดงานวันเด็กที่ลานอโศกมนตรีควรพัฒนาไปสู่การจัดงานวันเด็กนานาชาติ
            3. การจัดงานวันเด็กทุกต้นปีของ มศว ควรดำเนินการต่อเนื่องยั่งยืน เพราะจะเป็นที่คาดหวังและเฝ้ารอของโรงเรียน เด็ก เยาวชน และพ่อแม่ผู้ปกครอง
            4. ควรพัฒนาเป็นหนึ่งในงานหลักของมหาวิทยาลัยในรอบปี เป็นงานหลักของมหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานร่วมกันแสดงตัวเป็นผู้ให้ที่ทรงพลัง
            5. เด็ก นักเรียน ครูผู้ปกครอง และทุกคน ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กของมหาวิทยาลัย     ศรีนครินทรวิโรฒ จะได้รับทั้งสติปัญญา วิชาการ ความรู้ความคิด เชาว์ไวไหวพริบ บันเทิง สุนทรียะ และแรงบันดาลใจอย่างดียิ่ง
            เราจะทำงานร่วมกันอย่างเต็มพลัง เต็มศรัทธา ในงานวันเด็กต่อไปในปีหน้าฟ้าใหม่และทุกปี...ขอขอบคุณ

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009