Current Articles | Categories | Search | Syndication

TOP 10 "10 นามธรรมนวัตกรรม มศว"

ลมแล้ง” ได้ตั้งคำถามกับอธิการบดี “CEO” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่า...การทำงานหนัก 2 วาระ (2546-2554) ของการเป็น CEO มศว นั้น TOP 10 “10 นามธรรมนวัตกรรม มศว” เป็นคุณค่า ในทรรศนะส่วนตัวของท่านคิดว่ามีอะไรบ้าง...คำตอบยืนยันว่า...ไม่ง่ายนัก เพราะความเป็นนามธรรมและรูปธรรมในการบริหารจัดการองค์กรการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้น ปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีพลวัตรมากมาย

อย่างไรก็ตามก็พอสรุปได้ ดังนี้

1. ความภาคภูมิใจในงานหลัก งานสำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 งาน คือ พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ที่ย้ายไปที่ มศว องครักษ์ มีระบบระเบียบงดงามมาก งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีสาระและมีความหลากหลาย ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหากุศลที่ดำเนินการอย่างเข้มแข็ง บูรณาการ แสดงพลังร่วม ทั่วทุกภูมิภาค

2. การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ที่เป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของการเป็นมหาวิทยาลัย นอกจากมหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาแล้ว จากปี       2548 ถึง ปัจจุบัน (2554) มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินปีละประมาณ 50-60 ล้านบาท เพื่อสร้างงานบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นการบริการด้วยพลังร่วมจากทุกหน่วยงาน ปีละมากกว่า 20 โครงการ มีความเข้มแข็งและมีความหลากหลายมาก รวมงบประมาณ 7 ปีงบประมาณ ประมาณ 400 ล้านบาท

3. มหาวิทยาลัยในระบบราชการเก่า เป็นการทำงานอย่างแยกส่วน ข้าราชการขาดภาวะผู้นำ และทำงานอย่างกลัวขาดทุน 7-8 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพยายามขับเคลื่อนพลังร่วม (Synergy) พลังการทำงานร่วมกัน ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต     ศิษย์เก่า ด้วยกิจกรรมและข่ายงานที่โยงใยเข้าหากันอย่างต่อเนื่อง ก่อเกิดวัฒนธรรมการทำงานใหม่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ยกเว้นผู้ที่ทำงานอย่างกลัวขาดทุน ขาดความรักในองค์กร และยังคงวนเวียนอยู่ในโลกที่คับแคบของตนเอง

4. ความเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ความเป็นมหาวิทยาลัยพหุศาสตร์ของ มศว ภาพเก่าที่มีรากมาจากการศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา” เป็นภาพมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง สมถะ เก็บตัว ราชการ จากยุทธศาสตร์และแนวรุกที่หลากหลาย พัฒนาการที่ต่อเนื่อง ศักยภาพหลายด้านก่อให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่ (New Image) ในสายตาของสังคมภายนอก ภาพลักษณ์ใหม่ที่น่าสนใจมาก

 

 

 

 

5.มหาวิทยาลัยได้พยายามพัฒนาดุลยภาพระหว่าง ศาสตร์และศิลป์ หยินและหยาง “Science and Art”ให้เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย การศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปกรรมศาสตร์และสื่อ การโอนย้ายโรงพยาบาลชลประทานมาสังกัด มศว วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย Cyber and Science Park พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ความเป็นสากล ฯลฯ หลากหลายดุลยภาพระหว่างศาสตร์และศิลป์อย่างทรงพลัง ท้าทายมาก

6. ความเข้มแข็งทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยวัฒนธรรมของชาว มศว นั้น มีความเข้มแข็งทางด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นทุนอยู่แล้ว ทั้งความเป็นครู ความเป็นผู้ให้ ชุมชน ติดดิน ซึ่งความเข้มแข็งเหล่านี้เป็นสิ่งเดียวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากบทบาทของคณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ศูนย์แล้ว มหาวิทยาลัยได้พัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน งานสงกรานต์ และงานอื่นๆอีกมากมาย ขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมอย่างเข้มแข็ง

7. นับเป็นช่วงเวลาสำคัญมากที่หน่วยงานพัฒนาการเรียนการสอน ได้สร้างหลักสูตรใหม่ๆที่เป็นไปตามยุคสมัย หลักสูตรที่ท้าทายคนรุ่นใหม่ หลักสูตรที่ติดดิน บัณฑิตคืนถิ่น ปรับปรุงหลักสูตรเก่าที่มีความเข้มแข็ง พัฒนาหลักสูตรจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง มีความหลากหลายมาก ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก พัฒนาการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาการเรียนการสอน แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย ปักธงการเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ การศึกษาในระดับปริญญาตรี นักเรียนสมัครสอบตรงในปีการศึกษา 2554 จำนวนมากมายถึง 64,785 คน รับได้เพียง 2,500 คน มากกว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่ง

8. เกณฑ์มาตรฐานภาระงานที่มหาวิทยาลัยพยายามพัฒนามานานมาก ก่อนหน้าผู้บริหารชุดนี้รับงาน มาเสร็จสิ้นในช่วงต้นวาระที่สอง มาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ที่สร้างความรับผิดชอบและสำนึกไปพร้อมกัน ความรับผิดชอบทั้งการสอน วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ ตามภารกิจของการเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อรับผิดชอบครบทุกด้าน การสอนเกินภาระงานที่สามารถเบิกเพิ่มเติมได้ นับเป็นกฎกติกามารยาทที่ดีงาม ทำงานให้คุ้มภาษีประชาชน แรงต้านของผู้ต้องการสอนและรับค่าสอนอย่างเดียว ไม่ต้องการปฏิบัติ    พันธกิจด้านอื่นมีอย่างแน่นอน มหาวิทยาลัยต้องฝ่าข้ามไปเพื่ออนาคตที่เข้มแข็งเจริญก้าวหน้าของ มศว ในอนาคต

9. การพัฒนาสมรรถนะ “Competency” ของคณาจารย์ บุคลากรสนับสนุนวิชาการ และนิสิต นิสิตทั้งระดับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ด้วยความพยายามในงานพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม การเปิดโอกาสและจัดสรรทุนให้ศึกษาต่อ ศึกษาหาความรู้ อบรมสัมมนาอย่างกว้างขวาง จัดตั้งศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะ 3 ภาษา คือ ภาษาสากล ภาษาไทย ภาษา ICT เร่งดำเนินการทั้งกระบวนการพัฒนา กระบวนการเรียนรู้แบบทดสอบอย่างต่อเนื่อง

10. ความเข้มแข็งศาสตร์ 5 กลุ่ม ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปกรรมศาสตร์และสื่อ การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบหรือมหาวิทยาลัยพหุศาสตร์ ต้องขับเคลื่อนทุกศาสตร์ให้เข้มแข็ง    ลุ่มลึกสุดพรมแดนความรู้ความสามารถ สำหรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้ว เป็นความเข้มแข็งและลุ่มลึกบนรากเหง้าหรือรากฐานการศึกษาของเรา ศาสตร์ทุกศาสตร์ย่อมพัฒนาอยู่ในกระบวนการศึกษา” ทั้งสิ้น

ครับ...คุณค่านามธรรม 10 นวัตกรรม มศว

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009