Current Articles | Categories | Search | Syndication

โครงการปิดทองหลังพระและ มศว

ปลายเดือนพฤศจิกายน 2553 ฯพณฯ องคมนตรี นายแพทย์เกษม วัฒนชัย โทรศัพท์หาอธิการบดีแจ้งว่า คุณชาย ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล  เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จะขอมาพบอธิการบดี อธิการบดียืนยันที่จะไปกราบท่านเอง ก็ได้รับการยืนยันกลับมาว่าจะขอมาพบเอง พร้อมผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระแนวพระราชดำริ

ใครก็ทราบดีว่า โครงการปิดทองหลังพระของ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ” เป็นโครงการใต้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นโครงการที่สำคัญมาก ที่มุ่งพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคปฏิบัติ ติดดิน ติดพื้นที่ ติดชุมชนอย่างแท้จริง

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มีศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธาน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เป็นกรรมการและเลขาธิการ ดร.วิรไท สันติภาพ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการและเหรัญญิก

ต้นเดือนธันวาคม 2553 คุณชายดิศนัดดา ดิศกุล และผู้อำนวยการได้มาพบกับอธิการบดีและรองอธิการบดีหลายท่าน คุณชายดิศนัดดาให้ความเป็นเอง ติดดิน ชัดเจน ตรงไปตรงมาอย่างสูงยิ่ง มหาวิทยาลัยได้รายงานงานชุมชน งานบริการวิชาการแก่ชุมชน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย รวมทั้งรากเหง้าที่ติดดิน สมถะ พอเพียง ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สืบทอดมาตั้งแต่โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงและวิทยาลัยวิชาการศึกษา

ได้รายงานถึงโครงการบัณฑิตคืนถิ่น เพชรในตม ครูวิทยาศาสตร์จังหวัดน่าน และบัณฑิตคืนถิ่นวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ท่านตื่นเต้นยินดีมาก เล่าถึงความสัมพันธ์กับ มศว ครั้งเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ท่านไปศึกษาที่ Indiana University ที่ Bloomington ท่านรู้จักชาววิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นอย่างดี ด้วยวิทยาลัยวิชาการศึกษาส่งอาจารย์มากมายไปศึกษาที่ Indiana University ท่านสนิทสนมมากกับ ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย อดีตอธิการบดีของเรา รวมทั้ง ศาสตราจารย์ ดร.นิดา สะเพียรชัย ภรรยาท่านอธิการบดี

ท่านบอกว่า “องคมนตรี นพ.เกษม วัฒนชัย บอกว่าเรื่องนี้ต้องไปที่ มศว”

ผมขอมาที่ มศว เป็นแห่งแรก”

แล้วท่านก็ขอนัดไปศึกษาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สระแก้ว 13 ธันวาคม 2553 และจะพาผู้บริหาร มศว ไปลงพื้นที่ที่จังหวัดน่าน 18 – 20 ธันวาคม 2553

การไปศึกษาโพธิวิชชาลัย สระแก้ว คุณชายดิศนัดดา ดิศกุล ไปพร้อมคณะ 5 ท่าน ผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร นิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย หลายสิบคน มีนิสิตปริญญาเอก กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  และ ศศ.ด.ศิลปวัฒนธรรมวิจัย ร่วมไปศึกษาด้วย ท่านได้ซักถาม ได้ชมฐานการเรียนรู้ ได้พูดคุยใกล้ชิดนิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย นั่งรับประทานอาหารกับนิสิต

การเดินทางไปจังหวัดน่าน 18 – 20 ธันวาคม 2553 มีรถตำรวจนำตลอดรายการ ท่านขับรถเอง ผู้บริหารหมุนเวียนนั่งรถของท่านและพูดคุยกับท่าน ท่านซักถาม ซักถามท่าน ปฏิสัมพันธ์ที่ติดดินถึงลูกถึงคน พวกเราได้ซึมซับมากมาย

พวกเราได้เข้าพบชาวบ้านยอดดอย ซึ่งเป็นหมู่บ้านปฏิบัติการของโครงการปิดทองหลังพระ ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านน้ำป้าก บ้านยอด บ้านน้ำช้าง บ้านนำริน ปรากฏการณ์ที่ได้สัมผัสคือ ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยลั๊วะ ศรัทธา ชื่นชม ให้ความสนิทสนม และให้ความเคารพรักคุณชายมาก ท่านเป็นหนึ่งเดียวกับประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนั้น พวกเราก็มีโอกาสไปชื่นชมโครงการต่างๆ ที่ลงตัวและยั่งยืนแล้วของดอยตุง จังหวัดเชียงราย

ปรัชญาหรือหลักการของโครงการปิดทองหลังพระที่ยึดมั่นคือ ภูมิสังคมกับองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ องค์ความรู้ด้านน้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และสิ่งแวดล้อม หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา พัฒนาให้ชุมชนเป็นเจ้าของและก่อให้เกิดความยั่งยืน

โครงการดังกล่าวพยายามยุติการรุกป่า แก้ปัญหาเรื่องน้ำ ซึ่งเป็นหัวใจทางเกษตรกรรม ภูเขาและยอดดอย ที่ฝนตกหน้าฝนแล้วน้ำก็ไหลลงสู่พื้นที่ราบ การจัดทำฝายอนุรักษ์ ฝายพวง การกักเก็บน้ำให้ดินชุ่มชื้น ป่าต้นน้ำอุดมสมบูรณ์ และการมีน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อการดำรงชีวิตตลอดปี คือโจทย์และหัวใจสำคัญยิ่ง โครงการปิดทองหลังพระได้ทำเสร็จแล้วมากมาย พื้นที่ยังอีกมากมาย ชุมชนยังอีกมากมาย ปัญหายังอีกมากมาย

ผู้บริหารและชาว มศว 12 คน  ช่วงเวลา 3 วันนั้น ได้เรียนรู้ ได้ซึมซับอะไรต่อมิอะไรมากมายเหลือเกิน ได้เห็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งที่สูงศักดิ์ในสังคม อุทิศตนเพื่อแผ่นดินอย่างคมชัด ถึงลูกถึงคน กัดไม่ปล่อย ตรงไปตรงมา ติดดินอย่างยิ่ง

ได้เรียนรู้กระบวนทัศน์ใหม่ในการแก้ปัญหาชีวิตและชุมชน ชุมชนต้องเป็นเจ้าของ ชุมชนต้องลุกขึ้นมาบริหารจัดการเอง ต้องทำงานหนักเพื่อชุมชนและชีวิตของตนเอง ไม่ใช่ระบบแบมือขอ ระบบแจกผ้าห่ม ระบบฉาบฉวย ผักชีโรยหน้า ระบบแก้ปัญหาไม่ครบวงจร ไม่ยั่งยืน

โครงการปิดทองหลังพระมีทั้งโครงการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนอย่างแท้จริง โครงการฯ ต้องการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นยักษ์หลับ มีทรัพยากรบุคคล งบประมาณจากภาษีประชาชน องค์ความรู้ และพลังเงียบมากมายเหลือเกิน ท่านบอกว่า “ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์มหาวิทยาลัย   ทุกคนต้องติดดินก่อน ลงพื้นที่ก่อน นิสิตนักศึกษาจึงจะติดดิน

ก่อนหน้านี้ท่านได้กล่าวถึงมหาวิทยาลัยเก่า  2 – 3 แห่ง แต่ก่อนจะแยกกัน คุณชายดิศนัดดา ดิศกุล ได้กล่าวว่า “มศว ได้ทำเรื่องนี้ก้าวหน้าไปกว่ามหาวิทยาลัย 2 – 3 แห่งนั้นอย่างมากมาย”

ท่านขอให้เรากลับมาก่อนแล้วจะพบกันเพื่อจะสรุปร่วมกันว่า มศว จะทำโครงการสำคัญอะไรบ้าง ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ” ซึ่งคณะผู้บริหาร มศว เชื่อมั่นว่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แนวรุกเครือข่ายการเรียนรู้และชุมชนของเรา และหน่วยงานอื่นๆ จะมีบทบาทร่วมกับมูลนิธิฯ มากมาย ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การวางแผนงาน การลงพื้นที่ของคณาจารย์และนิสิต การลงร่วมแก้ปัญหาเรื่องป่าต้นน้ำ น้ำ ดิน สิ่งแวดล้อม เกษตรอินทรีย์ พลังงานทดแทน ฯลฯ อย่างแน่นอน

โปรดติดตามและร่วมกันพัฒนาสังคมไทยโดยพร้อมเพรียง

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009