Current Articles | Categories | Search | Syndication

กฐินพระราชทานวัดพระธาตุแช่แห้งและม็อบข้าวโพด จังหวัดน่าน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานให้หน่วยราชการ มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ นำไปถวายยังพระอารามหลวงในช่วงกฐินกาล หนึ่งเดือนหลังพรรษากาล ราวเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนของทุกปี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวด้วย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุดปัจจุบัน(2546 – 2554) เมื่อรับหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัยช่วงแรกปี 2546 (28 มิถุนายน 2546) ได้พิจารณาเห็นว่า การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานหรือการทอดกฐินนั้นนับเป็นมหากุศล หนึ่งปีจะมีโอกาสอนุโมทนาบุญเพียงช่วงเดียว เดือนเดียว เป็นโอกาสอันงดงามที่พุทธศาสนิกชน ชาว มศว จะได้อนุโมทนาบุญร่วมกัน ซึ่งพลังศรัทธาและพลังร่วมดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดแรงศรัทธา แรงกาย แรงใจ แรงบุญ ในบ้าน มศว นั่นหมายถึงว่า “พลังร่วม” ดังกล่าว ย่อมส่งผลบุญต่อการบริหารจัดการ การทำงานร่วมกัน ความสมัครสมานสามัคคี และธงสุดท้ายคือ ประสิทธิภาพการทำงานของชาว มศว ความเจริญก้าวหน้าของ มศว ซึ่งจะส่งผลส่งคุณูปการแก่สังคมไทยในท้ายที่สุด

ยิ่งเป็นพระกฐินพระราชทานภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลบุญย่อมทบทวีคูณอย่างหาที่สุดมิได้

เราต่างประสงค์ให้เป็นงานสำคัญ เป็นหนึ่งงานใหญ่ในรอบปี บูรณาการอนุโมทนาบุญกับการพัฒนาระบบห้องสมุดในวัด ในโรงเรียน นำหน่วยการแพทย์เคลื่อนที่ที่บูรณาการทั้งหมอรักษา หมอฟัน หมอยา พยาบาล และการบริการวิชาการของหน่วยงานต่างๆ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะต่างๆ บริการทั้งพระภิกษุ สามเณร ประชาชน นักเรียน ซึ่งการบริการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากชาว มศว อย่างมากมาย ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากทุกวัดทุกชุมชนอย่างดีเยี่ยม

นับด้วยแปดปีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ปฏิบัติเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถ จะมีชาว มศว ได้ร่วมอนุโมทนาบุญปีละประมาณ 300 – 500 คน มีชมรมผู้สุงอายุ มศว ไปร่วมอนุโมทนาบุญอย่างคับคั่งทุกปี ได้ใช้งบประมาณสวัสดิการที่พวกเราช่วยกันหามา บริการบุคลากรที่ไปร่วมอนุโมทนาบุญอย่างดียิ่ง ก็เสียดายโอกาสและการไม่ใช้โอกาสของบุคลากรที่ไม่ไปร่วมบุญดังกล่าว

อธิการบดีกล่าวเสมอว่า “มศว สั่งสมบุญมามาก มศว ทำบุญมาก มศว ย่อมเจริญก้าวหน้าก้าวไกลอย่างแน่นอน

แปดปีกับการไปทอดผ้าพระกฐินพระราชทานในทุกภูมิภาค วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน วัดสระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดสระแก้ว วัดพระบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา

ในบรรดาพระกฐินพระราชทานแปดครั้งนั้น ครั้งที่ตื่นเต้นเร้าใจระทึกใจมากที่สุดในช่วงเวลาของการเดินทางคือ การเดินทางไปทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน (24 ตุลาคม 2551)

การพิจารณานำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน ด้วยพื้นที่จังหวัดน่านเป็นหนึ่งจังหวัดติดชายแดน สปป.ลาว เป็นยุทธศาสตร์ทางการศึกษาของ มศว ในการบริการทางการศึกษาแก่ชุมชนผู้ยากไร้ ชายขอบประเทศ ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงการเพชรในตมที่ร่วมมือกับ กอ.รมน. ผลิตบัณฑิตครูคืนถิ่นมา 25 – 26 ปี โครงการบัณฑิตคืนถิ่นทางด้านสังคมศาสตร์ ทุนการศึกษาจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โครงการหลังสุดของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยที่สระแก้ว ติดเขมร แม่สอดติดพม่า สตูลติดมาเลเซีย ซึ่งนับเป็นยุทธศาสตร์ที่เสียสละและท้าทายมาก

ส่วนโครงการที่จังหวัดน่านนั้น เป็นโครงการผลิตบัณฑิตครูคืนถิ่นของคณะวิทยาศาสตร์ ทุนการศึกษาจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่นกัน หลายคนกล่าวว่า “คุณครูศิษย์เก่า มศว ยืดยอดดอยจังหวัดน่านและจังหวัดต่างๆ ไว้หมดแล้ว” ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนัก

จำได้ว่าช่วงกลางเดือนตุลาคม 2551 นั้น ม็อบข้าวโพดที่จังหวัดน่านเริ่มแสดงปฏิกิริยาประท้วง ด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวข้าวโพดราคาตกมาก ดังที่เราทราบกัน จังหวัดน่านซึ่งเป็นเมืองปิด วัฒนธรรมเข้มแข็งสืบทอดมายาวนาน มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว มีเจ้าปกครองสืบทอดกันมาในอดีต คนละสายกับสายลำพูนและเชียงใหม่ มีสภาพภูมิประเทศที่เป็นดอย เป็นขุนเขา เป็นพื้นที่สีแดงในช่วงสงครามเย็น เป็นพื้นที่สีแดงที่เข้มแข็งมาก

ภูเขาที่ถูกบุกรุกซึ่งก็เหมือนกับทุกจังหวัดในประเทศไทยก็ใช้ปลูกข้าวโพด ปลูกกระหล่ำปลี และพืชผักอื่นๆ เมื่อข้าวโพดล้นตลาด ข้าวโพดราคาตก ม็อบข้าวโพดก็ตามมา ก่อนหน้าการเดินทางไปทอดกฐินพระราชทาน ข่าวก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จนถึงมีการปิดถนนที่จังหวัดน่านหลายวันก่อนถึงวันทอดผ้าพระกฐินพระราชทานของ มศว

ม็อบชุมนุมย่อมมีจิตวิทยาที่เข้มข้น มีอารมณ์ร่วม ทุกอย่างย่อมเป็นไปตามผู้นำ ยืดเยื้อได้ รุนแรงได้ แตกหักได้ ร้ายแรงถึงชีวิตได้

ข่าวการชุมนุมปิดถนนของม็อบข้าวโพดทวีความรุนแรงขึ้น น้ำมันเติมรถในจังหวัดน่านเริ่มขาดแคลน รถขนส่งน้ำมันเข้าไปไม่ได้ พัฒนาไปถึงขั้นคนออกจากจังหวัดน่านไม่ได้และเข้าจังหวัดน่านไม่ได้ ตำรวจเข้ามาตรึงกำลังอยู่ เผชิญหน้ากับม็อบ

หน่วยเตรียมการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานนำโดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์สมเกียรติ ทิพยทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย รองผู้อำนวยการและทีมงาน ล่วงหน้าไปก่อน ไปติดอยู่ที่ม็อบ ได้ประสานงานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด ตำรวจและม็อบ ทุกอย่างยังไม่สามารถยืนยันอะไรได้ ม็อบก็คือม็อบ”

อธิการบดีและคณะกฐินพระราชทานหลายร้อยชีวิตเดินทางตามกำหนดการ ประสานงานกับทุกส่วนอยู่ตลอดเวลา คำถามที่ตามมาคือ ถ้าม็อบประชาชนไม่ยอมให้คณะหรือขบวนกฐินพระราชทานผ่านไปจะทำอย่างไร

อธิการบดียืนยันว่าต้องผ่านไปได้อย่างแน่นอน ท่ามกลางความไม่มั่นใจของอีกมากมายหลายคน แม้จะรู้ว่าอธิการบดีมีประสบการณ์มาบ้าง ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2516 และม็อบอื่นๆ รวมทั้งที่ท่านยืนยันว่า “เราไปทำบุญ”มศว ทำบุญมามาก” คณะก็ยังไม่มั่นใจ 

เมื่อคณะกฐินพระราชทานเดินทางมาถึงม็อบ คณะทำงานล่วงหน้า ตำรวจ และผู้บริหารท้องถิ่น ได้เข้ามาต้อนรับและชี้แจงเรื่องต่างๆ อธิการบดียืนยันที่จะขอพบกับม็อบ ตำรวจและชาว มศว ดูอาการห่วงใยอยู่ไม่น้อย หลายคนล้อมหน้าล้อมหลังปกป้อง  เผชิญหน้ากับม็อบหรือฝูงชนที่เคร่งเครียดเผชิญหน้ากันอยู่ เมื่อม็อบประกาศเป็นสาธารณะว่า “ห้ามผ่านเข้าออกจังหวัดน่าน” ถ้าปล่อยให้ขบวนกฐินพระราชทาน มศว ผ่าน  “จะขาดความศักดิ์สิทธิ์ของม็อบ”

คณะของอธิการบดีเพียงไม่กี่คนเผชิญกับม็อบข้าวโพด ผู้คนแออัด เต๊นท์ รถบรรทุกเต็มถนน อากาศร้อนจัด บรรยากาศน่าสพึงกลัว อธิการบดีหน้านิ่ง ท่ามกลางม็อบมากมายที่เคร่งเครียดหารอยยิ้มไม่ได้ “พวกเรามาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ เป็นกฐินพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะไปทอดที่วัดพระธาตุแช่แห้ง... กฐินพระราชทานเป็นมหากุศล ถือว่าเราทำบุญด้วยกัน” 

ลูกศิษย์ของเรามากมายเป็นครูอยู่ยอดดอยจังหวัดน่าน”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของเรา”

ม็อบไม่พูดอะไรมาก หลายคนใบหน้ายังคงเคร่งเครียด หลายคนพยักหน้า แล้วม็อบข้าวโพดก็ขอถอยกลับไปหารือกัน... เขาถอยออกไปหารือกันไม่ห่างจากเรามากนัก ดูเขาหารือกันอย่างขึงขังจริงจัง ถกเถียงกัน ชี้มือชี้ไม้ พวกเราได้แต่เฝ้าดูด้วยใจระทึกใจ ไม่ทราบ ไม่มั่นใจว่า ม็อบชาวบ้านจะสรุปว่าอย่างไร เราจะได้ไปทอดกฐินหรือไม่ หรือเราจะต้องหันกลับกรุงเทพฯ

เวลาผ่านไปนานมาก ท่ามกลางผู้คนและอากาศร้อน บรรยากาศดูดีขึ้น ผ่อนคลายลง สักพักพวกเขาก็เดินมาหาเรา แล้วบอกว่า “ยอมให้ผ่านไปได้” อธิการบดียกมือไหว้และขอบคุณ พวกเราทุกคนยกมือไหว้ และขอบคุณ…. ทุกคนยิ้มอย่างโล่งใจ

หลังจากนั้นก็ต้องใช้เวลาอีกนาน กว่าม็อบจะเปิดทางได้ เพราะรถบรรทุกและผู้คนเต็มไปหมด เราผ่านม็อบยาวเหยียดไปด้วยรอยยิ้มและคำขอบคุณ และด้วยสำนึกว่า “ทุกคนล้วนมีเนื้อนาบุญ ทุกคนอยู่ภายใต้ร่มโพธิสมภาร ทุกคนมีความจำเป็น ทุกคนมีเหตุผลโดยถ้วนหน้า”

“ขอบุญกุศลทั้งปวงบังเกิดแก่ผู้ร่วมบุญ ชาว มศว และชาวม็อบข้าวโพดทั้งปวง”

ครับ... กฐินพระราชทานวัดพระธาตุแช่แห้งและม็อบข้าวโพด จังหวัดน่าน จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคนตลอดไป

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009