Current Articles | Categories | Search | Syndication

ศาสตร์ 5 กลุ่มและความเข้มแข็งของ มศว

เราทราบกันดีว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อเกิดจากรากเหง้าทางการศึกษา จากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง (2492) วิทยาลัยวิชาการศึกษา (2497) และก้าวมาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2517) การศึกษา” (Education) ที่เป็นหัวใจและเป็นสมองของสังคม เป็นกระบวนการเรียนรู้ เป็นนวัตกรรม และเป็นพัฒนาการของมนุษย์ สังคมและโลกใบนี้

นับเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจว่า วันนี้กระบวนการทางการศึกษาก็แทรกซึมเข้าไปอยู่ในทุกศาสตร์ใน มศว การศึกษาหรือกระบวนการเรียนรู้ที่ร่วมผลักดันให้ศาสตร์ทุกศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ ผ่านเข้าสู่ผู้เรียน ผ่านเข้าสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

จากพุทธศักราช 2546 ถึงสิ้นปี 2553 ผู้บริหารชุดปัจจุบัน (2546-2554) ได้ผลักดันให้เกิดหน่วยงานใหม่ระดับคณะ ดังนี้

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ผลักดันคณะธรรมนิติศาสตร์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีต้องการพิเศษแห่งชาติ ซึ่งเชื่อมั่นว่าสามารถจัดตั้งในปี 2554

ในเชิงนโยบายและหลักคิด มหาวิทยาลัยมุ่งหวังจะสร้างความเข้มแข็งในลักษณะ การ บูรณาการสติปัญญาและวิชาการด้วย ศาสตร์ 5 กลุ่ม” ดังนี้

1. กลุ่มการศึกษา ประกอบด้วยคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาลัย สำนักหอสมุดกลาง สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิต รวมทั้งคณะร่วมผลิตบัณฑิตครู (คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์)
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะธรรมนิติศาสตร์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน สถาบันการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพลศึกษา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว
5. กลุ่มศิลปกรรม สื่อ และวัฒนธรรม ประกอบด้วย คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

การพิจารณาแยกกลุ่มดังกล่าว มิใช่เป็นการแยกเพื่อ แยก” แต่เป็นการแยกเพื่อแสวงหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือบูรณาการงานเข้าด้วยกัน เพื่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติภารกิจในเชิงบูรณาการ เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพเป็นประการสำคัญแล้วทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นหนึ่งเดียว.... การแยกเพื่อแยก” จึงเป็นการคิดในระบบสายพานที่ล้าหลังและคับแคบ

นอกจากนั้นแล้ว ตัวอย่างการจัดกลุ่มมิได้มุ่งมองเพียงหน่วยงานในระดับคณะเท่านั้น อาจเกี่ยวพันเชื่อมโยงไปสู่หน่วยงานในระดับอื่นๆ หรือบางหน่วยงานอาจสัมพันธ์กับหลายกลุ่มก็ย่อมเป็นไปได้ เช่น คณะพลศึกษา อาจสัมพันธ์ทั้งกลุ่มการศึกษา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม อาจสัมพันธ์กับกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ขณะนี้ได้พัฒนาและสัมพันธ์กับกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มการศึกษา กลุ่มศิลปกรรม สื่อ และวัฒนธรรม เป็นต้น

โปรดอย่าลืม... แยกเพื่อประสิทธิภาพและพลังร่วมมิใช่แยกเพื่อแยก”

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009