Current Articles | Categories | Search | Syndication

อาคารคณะมนุษยศาสตร์และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ในช่วงเวลาของการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 วาระ เวลา 8 ปี (2546-2554) กล่าวเฉพาะการสร้างและปรับปรุงอาคารด้วยงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณบูรณาการระหว่างงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยเพียงน้อยนิด ทั้งที่ประสานมิตร องครักษ์ สระแก้ว ตาก ชลประทาน โรงเรียนสาธิต รวมทั้งหมดประมาณ 27-28 อาคาร งบประมาณรวมทั้งหมดประมาณ 5,200,000,000 บาท (ห้าพันสองร้อยล้านบาท)

มหาวิทยาลัยพยายามเสนอของบประมาณให้กับโรงเรียนสาธิตทั้งสามแห่งคือ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยมศึกษา) และโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ทั้งสามโรงเรียนสาธิตสมประสงค์ตามเป้ามหาย แต่กรณีของโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยืนกรานไม่ยอมให้สร้างอาคาร

ด้วยปัญหาเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ (2551) มหาวิทยาลัยต้องแก้วิกฤติโดยไม่ยอมสูญเสียงบประมาณส่วนนี้ไป คณะผู้บริหารต้องทำงานยุ่งยากหนาหนักมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ และกองแผนงาน) แล้วท้ายที่สุดก็ต้องตัดสินใจย้ายงบประมาณ จากโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน (ประมาณ 270 ล้าน) มาก่อสร้างอาคารที่ มศว ประสานมิตร บนพื้นที่ที่จัดซื้อได้มาจากการขายทอดตลาด (45 ล้าน 2 แสนบาท) ริมคลองแสนแสบ โดยตัดสินใจให้เป็นอาคารคณะมนุษยศาสตร์และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่ยังไม่มีอาคาร

ด้วยภาวะวิกฤตและการตัดสินใจแข่งกับเวลา ไฟท์บังคับของสำนักงบประมาณ มหาวิทยาลัยต้องจัดหางบประมาณสมทบประมาณ 50 ล้านบาท หลายคณะไม่มีงบประมาณสะสม รวมทั้งคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ) คณะใหม่ไฟแรง ยินดีขอยืมเงินมหาวิทยาลัย 50 ล้านบาท ผ่อนส่งในช่วงเวลา 5 ปี โดยที่คณะมนุษยศาสตร์ไม่ต้องจ่ายงบประมาณสมทบ...อนุโมทนา

อาคารดังกล่าวส่งมอบสิ้นปี 2553 ซึ่งอาจต้องใช้เวลาตกแต่งภายในอีกระยะหนึ่ง ก่อนที่จะเข้าใช้งานได้ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ช่วงปลายปี 2554

ข้อตกลงร่วมกันเบื้องต้นก่อนที่จะสร้างอาคารหลังนี้ ดังนี้

เมื่ออาคารหลังใหม่เสร็จสมบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ต้องคืนพื้นที่อาคาร 14 และคืนพื้นที่อาคาร 6 (ด้านหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์) เพื่อจะเร่งปรับปรุงอาคาร 14 และอาคาร 6 ให้เป็นพื้นที่เพื่อหน่วยงานใหม่ๆหลายต่อหลายหน่วยงาน รวมทั้งเป็นพื้นที่เพื่อการเรียนการสอนร่วมกัน เพราะพื้นที่เพื่อการเรียนการสอนยังขาดแคลนอยู่อีกมาก

ส่วนพื้นที่อาคาร 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์หลังเก่า จะเร่งปรับปรุงเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนที่ยังขาดแคลน 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 พื้นที่สำหรับการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและเอกของคณะมนุษยศาสตร์
ส่วนที่ 2 พื้นที่สำหรับการเรียนการสอนของศูนย์ภาษา ซึ่งปัจจุบันสังกัดอยู่ในวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ส่วนที่ 3 พื้นที่สำหรับการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต ปริญญาโท สำหรับทุกหน่วยงานของ มศว

มศว ประสานมิตร ห้องเรียนสำหรับปริญญาตรีจะใช้พื้นที่ร่วมกันในอาคาร 14 และอาคารเรียนรวม (Learning Tower) หลังใหม่ หลังหอสมุดกลาง ห้องเรียนสำหรับปริญญาเอกบัณฑิตวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้ปรับปรุงอาคารนวัตกรรม :ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (SWUNIPLEX) รวม 3 ชั้น เพื่อการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกของทุกหน่วยงาน

ปัญหาสำคัญสำหรับการเคลื่อนย้ายพื้นที่ในมหาวิทยาลัยคือการยึดติด การมองส่วนย่อย การมองบุคคล การเคลื่อนย้ายปรับปรุงจึงจำเป็นต้องพึ่งพิงวิสัยทัศน์ พึ่งพิงภาวะผู้นำ พึ่งพิงการเสียสละเพื่อส่วนรวมและน้ำใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเป็นประการสำคัญ

            เรามาแล้วก็ไป...ทุกอย่างล้วนเป็นของมหาวิทยาลัยและเป็นอนิจจัง

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009