Current Articles | Categories | Search | Syndication

โอวาทก่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร 8 ธันวาคม 2553

อธิการบดี (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ได้ให้โอวาทแก่บัณฑิตก่อนพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ณ อาคารกีฬาสถาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ดังนี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีแล้ว จากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง วิทยาลัยวิชาการศึกษา พัฒนามาสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรามีทุนบุคคล ศิษย์เก่า ครูอาจารย์ นักวิชาการ ทุนแห่งความเข้มแข็งทางวิชาการและทุนแห่งความดีงาม ปูไว้ทั่วสังคมไทย เป็นอเนกอนันต์ ผมประสงค์จะกล่าวว่า...ถ้าสังคมไทยไม่มีสถาบันการศึกษาแห่งนี้ เราไม่อาจรู้ได้ว่าวันนี้สังคมไทยจะเป็นเช่นไร รากฐานทางการศึกษาเป็นอย่างไร สำนึกทางการศึกษาเป็นอย่างไร สังคมประชาธิปไตยที่มีการศึกษาพิพัฒนาการนิยมเป็นรากเหง้าสังคมไทยจะเป็นเช่นไร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พุทธศักราช 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าศึกษาทางการศึกษาในสถาบันแห่งนี้ ยังความปีติมายังพสกนิกรชาวไทยและชาวมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งพระปรีชาญาณทางการศึกษาของพระองค์ ได้ส่งผลมาสู่พัฒนาการทางการศึกษาและทรงเป็นแรงบันดาลใจของปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้...พระองค์ทรงเป็นศิษย์เก่าที่ทรงคุณูปการยิ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในฐานะที่ทุกคนเป็นบัณฑิตและเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ซึ่งเป็นนามพระราชทานแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะติดตัวติดสำนึกของทุกคนไปชั่วชีวิต เมื่อศิษย์เก่าแต่ละคนเป็นคนที่ทำงานเพื่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ให้” เป็นคนเก่ง คนดี มีชื่อเสียง ความดีงามเหล่านั้นก็จะสะท้อนกลับมาสู่มหาวิทยาลัย ทุนและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยก็จะสูงส่งเลอเลิศยิ่งขึ้น ในทางกลับกันเมื่อมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้า มีชื่อเสียง มีประสิทธิภาพ มีความดีงาม คุณความดีและชื่อเสียงก็จะสะท้อนกลับไปเกื้อหนุนบัณฑิตทุกคนด้วยเช่นกัน...ครูขอฝากนามมหาวิทยาลัยให้ฝังอยู่ในจิตสำนึกของทุกคนด้วย

เรารู้ดีว่า บัณฑิต” หมายถึง ผู้รู้ ทางพุทธศาสนาในอดีต ชายที่อายุครบบวชก็จะไปบวชในเพศบรรพชิต เพื่อจะเรียนรู้และเป็นผู้รู้ วัดเป็นสถาบันการศึกษาที่ทรงคุณค่าทุกด้าน เมื่อ     ลาสิกขาบทแล้วก็จะเรียกว่า ทิด ซึ่งหมายถึงบัณฑิตนั่นเอง บัณฑิตจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาวันนี้ เขาควรเป็นทั้ง ผู้รู้” และ ผู้มี” เป็นผู้รู้ในวิชา ปริญญาตรี โท เอก การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในวิชา ย่อมส่งผลไปสู่สัมมาชีพ การดำรงชีพ ความเจริญก้าวหน้าของครอบครัว ชุมชน สังคม ความรู้จึงเป็นหัวใจสำคัญสำหรับชีวิตของทุกคน

การเป็นผู้มี เขาทุกคนจะต้องมี คุณค่า” คุณค่าเป็นศักยภาพที่สำคัญยิ่งของมนุษย์ คุณค่าในคุณธรรมความดีงาม การอุทิศตน การเสียสละ การมีชีวิตเพื่อผู้อื่น การเป็นผู้แสวงหาสันติสุข ความสงบเย็น มีสุนทรียะ มีความประณีตสุขุมคามภีรภาพ ด้วยคุณค่าเหล่านี้ จะส่งผลไปสู่การดำรงชีวิต ส่งผลไปสู่ชุมชน สังคม ส่งผลไปสู่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสันติสุขบนโลกสีเขียวใบนี้อย่างแน่นอน

ปรัชญาที่บรรพชนผู้วางระบบระเบียบแบบแผนและสติปัญญาให้ไว้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือ การศึกษาคือความเจริญงอกงาม”สิกฺขา วิรุฬฺหิ สัมปตฺตา” หรือ “Education is Growth” นั่นคือปรัชญา นั่นคือปณิธาน นั่นคือแรงบันดาลใจที่จะติดตรึงบัณฑิตไปตลอดชีวิต... ชีวิตคือการเรียนรู้ ชีวิตและการเรียนรู้คือความเจริญงอกงาม บัณฑิตทุกคนย่อมมีชีวิตเพื่อการเรียนรู้ และมีความเจริญงอกงามทุกย่างก้าวในชีวิต

งอกงามด้วยอารยวัฒน์ 5 ประการ
ศรัทธา งอกงามด้วยศรัทธาแห่งชีวิต ครอบครัว สถาบัน หน้าที่การงาน สิ่งดีงามทั้งปวง
ศีล งอกงามด้วยคุณธรรมความดีงามทั้งปวง
สุตะ งอกงามด้วยการเรียนรู้สดับตรับฟังเพื่อพัฒนาพลังสติปัญญาตลอดชีวิต
จาคะ งอกงามด้วยการเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ มีชีวิตเพื่อผู้อื่น เพื่อชุมชน เพื่อสังคม
ปัญญา งอกงามด้วยการมีชีวิตอยู่ ดำรงอยู่ด้วยปัญญา ปัญญาที่เป็นผลึกของความรู้และประสบการณ์

ถ้าบัณฑิตคิดว่าโลกใบนี้มืด เธอก็ช่วยกันจุดเทียนให้ส่องสว่างคนละดวง โลกก็จะสว่างไสว ถ้าบัณฑิตคิดว่าโลกใบนี้สว่างไสวอยู่แล้ว ก็อย่าดับเทียนของตนเอง ไม่เช่นนั้นแล้ว โลกใบนี้ก็จะมืดมิดอย่างแน่นอน

ไส้เทียนอาจคือแก่นสาระแห่งชีวิต แต่เพียงไส้เทียนย่อมไม่สามารถติดไฟและส่องสว่างได้ ต้องอาศัยขี้ผึ้งห่อหุ้มไส้เทียน เราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน แล้วเทียนจะส่องสว่างตระการตาบัณฑิตอาจช่วยกันจุดเทียนด้วยสังคหวัตถุ 4 สังคหวัตถุเป็นธรรมะเพื่อการครองตน การครองเรือน การมีชีวิตอยู่ในสังคม สังคมที่มีความสลับซับซ้อน มีพลวัต มีพลังและความหลากหลาย

ทาน บัณฑิตย่อมทำตัวประพฤติปฏิบัติในฐานะเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละในสังคม
ปิยวาจา บัณฑิตย่อมมีวาจาที่ไพเราะงดงาม สันติสุข สร้างแรงบันดาลใจ
อัตถจริยา บัณฑิตย่อมพร้อมร่วมลงแรง ช่วยเหลือ ทำงานร่วมกันอย่างมีพลัง
สมานัตตตา บัณฑิตย่อมพร้อมเอาตนเองเข้าสมาน แก้ปัญหา สร้างโลกให้สันติสุข

บัณฑิตที่รักทุกคน...คุณค่าของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะติดตัวบัณฑิตทุกคนไปชั่วกัลป์ปาวสาน มหาตมคานธี เคยกล่าวว่า จงทำงานที่มีคุณค่าเหมือนกับว่าวันพรุ่งเราจะสูญสิ้นชีวิตลง และจงเรียนรู้อย่างมิรู้จบสิ้นเหมือนกับว่าเราจะมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์”

สวัสดีบัณฑิตที่รักทุกคน ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญยิ่ง

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009