Current Articles | Categories | Search | Syndication

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย SWU Art Center@Thailand : SWU ACT

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย “SWU ACT”ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (อาคาร 22 ชั้น) บริเวณลานอโศกมนตรี “SWUNIPLEX” ถนนอโศกมนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร กิจกรรมระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วยพื้นที่ดังนี้

1. บริเวณลานอโศกมนตรี เป็นลานอเนกประสงค์จัดกิจกรรม Indie Day วันเสาร์ และกิจกรรมอื่นๆ

2. g23 พิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่ทางด้านทัศนศิลป์ (Visual Art) และศิลปะจินตทัศน์ (Imaging Art) บริเวณชั้น 2 และ ชั้น 3

3. หอดนตรีและศิลปะการแสดง (Music and Performing Art Hall : MPA Hall) บริเวณชั้น 4 ประกอบด้วยห้องแสดงดนตรี ซิมโฟนี ออร์เคสตรา ศิลปะการแสดง ฉายภาพยนตร์ ฯลฯ 2 ห้อง ห้องใหญ่ประมาณ 300 ที่นั่ง ห้องเล็กประมาณ 100 ที่นั่ง ระบบเสียงแสงสีระดับคุณภาพมาตรฐานสากล

4. ศูนย์แฟชั่นและศิลปะเครื่องประดับ (Fashion and Jewelry Design Center : F&J Center) บริเวณชั้น 5 เป็นแหล่งเรียนรู้และแฟชั่นโชว์ ทั้งทางด้านอาภรณ์และศิลปะเครื่องประดับ

5. ศูนย์แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย (Animation and Multimedia Center : A&M Center) บริเวณชั้น 6 เป็นแหล่งเรียนรู้ นิทรรศการ พัฒนาแอนิเมชั่น มัลติมีเดีย และภาพยนตร์

6. โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง (Music and Performing Art School : MPA School) บริเวณชั้น 7 เป็นศูนย์เรียนรู้ โรงเรียน และพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง

กล่าวเฉพาะพิพิธภัณฑ์และแกลลอรี g23 “จี 23” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งพัฒนาให้เป็นพื้นที่พิพิธภัณฑ์ หอสะสม และแกลเลอรี ทางด้านทัศนศิลป์และศิลปะจินตทัศน์เป็นงานในระดับมาตรฐาน ทั้งงานในระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาการบริหารจัดการ ระบบ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐาน เพื่อสร้างต้นแบบในสังคมไทย

“g23” เป็นชื่อเพื่อสื่อสารและรับรู้ง่ายๆ ทั้งในสังคมไทยและสากล เรียกง่ายและจดจำง่ายสำหรับชาวต่างชาติ กอปรกับกระแสความนิยมในทางสากล นิยมเป็นตัวอักษรย่อเพื่อให้จดจำง่าย และมีตัวเลขเพื่อสื่อความหมายบางประการ “g23” ในที่นี้ มาจากคำว่า gallery เลข 23 มาจากถนนสุขุมวิท ซอย 23 หรือซอยประสานมิตร ซึ่งสื่อความหมายกับสถานที่ตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มายาวนานกว่าหกทศวรรษ

พื้นที่บนถนนอโศกมนตรีในอดีต ช่วงหลังปี 2500 ช่วงสงครามเวียดนาม “แยงกี้” ทหารอเมริกัน นิยมพักอาศัยและท่องเที่ยวยามราตรีอยู่แถวถนนอโศกมนตรี แล้วอโศกมนตรีซอยประสานมิตรก็พัฒนาเป็นซอยคาวบอย พื้นที่ดังกล่าวลุกลามไปจนถึงแถบเอกมัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตั้งแต่ประตูน้ำเป็นต้นมา เป็นแหล่งท่องเที่ยวยามราตรี หญิงราตรีแถบเพชรบุรีตัดใหม่ในห้วงเวลานั้น มีนัยยะบางประการที่ต่างเข้าใจกันเป็นอย่างดี พร้อมกันนั้น บริเวณถนนอโศกมนตรีก็เป็นแหล่งสินค้าเพื่อทหารต่างชาติ รวมทั้งแกลเลอรีศิลปะ มีแกลเลอรีศิลปะที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น เช่น บางกะปิแกลเลอรี เฟื่องฟูทางด้านศิลปะบริเวณนี้

เมื่อการเรียนการสอนทางด้านศิลปะเกิดขึ้นที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ปี 2511 แล้วพัฒนาการทางด้านศิลปะก็เจริญก้าวหน้าสืบมา เป็นศิลปะอีกวิสัยทัศน์หนึ่งในสังคมไทย ที่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้า ท้าทาย มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว พัฒนาการสร้างสรรค์-สติปัญญา-วิชาการ ให้เป็นสิ่งเดียวกัน สร้างสำนึกรับผิดชอบและอุดมการณ์เพื่อสังคม ซึ่งคณาจารย์ได้มีบทบาททางด้านศิลปะในสังคมไทยอย่างสูงยิ่ง แสดงบทบาทเด่นชัดในชมรมศิลปกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมศิลปกรรมไทย แล้วก็พัฒนาองค์กรมาสู่คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รวมทั้งสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

g23 จึงเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทยละมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เป็นภาพสะท้อนของอุดมการณ์และการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) มหาวิทยาลัยคุณภาพที่แสดงพลังร่วมและมีดุลยภาพระหว่างศาสตร์และศิลป์สืบไป

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009