Current Articles | Categories | Search | Syndication

พัฒนาการของสำนักงานบริหารกิจการหอพัก

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชุดก่อนพุทธศักราช 2546 ได้วางนโยบายให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคณะไปอยู่หอพักรวมกันที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อสร้างพลังร่วม การเรียนรู้ กิจกรรม เพื่อน และทักษะชีวิตร่วมกัน เพื่อความเข้มแข็งและสมัครสมานสามัคคี เป็นการใช้ชีวิตร่วมกันในช่วงเริ่มต้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นแนวนโยบายที่สำคัญและมีคุณค่ามาก

เมื่อผู้บริหารชุดนี้รับงาน 28 มิถุนายน 2546 ก่อนหน้านี้ 2-3 เดือน การสรรหาอธิการบดีเสร็จล่วงหน้า ได้ตัวอธิการบดีแล้ว ผู้บริหารชุดใหม่ทราบปัญหาล่วงหน้าว่า การก่อสร้างอาคารหอพักชุดใหญ่แล้วเสร็จไม่ทันการเปิดเรียนภาคแรกต้น เดือนมิถุนายน (2546) อย่างแน่นอน

ทีมผู้บริหารชุดใหม่ คณาจารย์และบุคลากร ต้องลงไปแก้ปัญหาครั้งสำคัญมาก เป็นความสับสนวุ่นวายที่อยู่ในความทรงจำมิรู้เลือน

การก่อสร้างอาคารหอพักไม่เสร็จ การก่อสร้างดำเนินการไปอย่างเร่งรีบโกลาหล พ่อแม่ผู้ปกครองนิสิตใหม่เข้ามาดูล่วงหน้า บอกต่อๆกันไป ครูอาจารย์และชาว มศว ทุกข์กังวลมาก ผู้บริหารชุดใหม่ยังไม่ได้รับงานต้องยกทีมลงไปทำงานล่วงหน้า นิสิตใหม่ที่เรียนที่ มศว ประสานมิตร ไม่สามารถไปอยู่ที่หอพัก มศว องครักษ์ ได้อย่างแน่นอน ผู้บริหารชุดใหม่ ต้องตั้งกองบัญชาการที่ชั้น 15 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชาว มศว และชาวศิลปกรรมศาสตร์ ต้องประสานงานหาข้อมูลละเอียดทั้งที่พักแถบองครักษ์ จังหวัดนครนายก และแถบประสานมิตร กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลล่วงหน้าให้พ่อแม่ผู้ปกครอง

เมื่อข้อมูลพร้อม ต้องเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองและนิสิตใหม่ มาร่วมประชุมที่หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร การแจ้งข้อมูลข่าวสารแจ้งกันโกลาหลทุกทาง (2546 การแจ้งข่าวสารผ่านระบบเว็บไซต์ยังไม่ก้าวหน้าและยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก) พ่อแม่ญาติพี่น้องนิสิตใหม่มากันเต็มหอประชุม ชาว มศว ที่มีน้ำใจห่วงใยปัญหาของมหาวิทยาลัยมาช่วยกันมากมาย คนละไม้คนละมือ

ผู้บริหารชุดใหม่ (ยังไม่ได้รับงาน) ขึ้นอธิบายชี้แจง พ่อแม่ผู้ปกครองมีทั้งเห็นใจมหาวิทยาลัยและก้าวร้าว การตั้งคำถาม ตอบคำถาม กลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย ในหอประชุมและบนเวที นับเป็นบรรยากาศที่ต้องสุขุมรอบคอบและอดทน ภาพวันนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำ แล้วทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยบทเรียนราคาแพงมาก

ข้อสรุปคือ เลื่อนการเข้าอยู่หอพักของนิสิตส่วนใหญ่จากภาคเรียนที่ 1/2546 ไปเข้าอยู่หอพักทั้งหมดภาคเรียนที่ 2/2546 มหาวิทยาลัยคงต้องขอบคุณทุกคน เมื่อเกิดวิกฤติ เราใช้วิกฤติให้เป็นโอกาส และร่วมกันแก้วิกฤตินั้นอย่างทรงพลัง ปัญหาทุกอย่างย่อมแก้ไขได้

ในอดีต เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยนำเรื่องการจัดสร้างหอพักเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย หลักการสำคัญที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย คือ ต้องสร้างหอพักนิสิต มศว ให้เป็น หอพักอยู่อาศัยและเรียนรู้” (Living and Learning Dormitory) ให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสมัครสมานสามัคคีและสันติสุข และเป็นสถานที่สำคัญแห่งพลังการเรียนรู้ไปพร้อมกัน

ในช่วงแรก (จาก 2546) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (รองศาสตราจารย์สุมาลี เหลืองสกุล) และทีมงาน ต้องลงไปแก้ปัญหาทุกเรื่อง ด้วยการเริ่มต้น ด้วยความที่ยังไม่พร้อม รวมทั้งการแสวงหา ผอ.สำนักงานบริหารกิจการหอพักคนใหม่ ท้ายที่สุดก็ได้ ผอ.รัชนีบูลย์ ผิวสุพรรณ ผู้ทุ่มเทเสียสละและทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยปัญหาร้อยแปดเกี่ยวกับหอพัก นิสิต กระบวนการ ผู้นำนิสิตที่ขาดระบบ กิจกรรมต่างๆ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตต้องน้ำตาตกอยู่เป็นประจำ

พัฒนาการ 6-7 ปีที่ผ่านมา การบริหารกิจการหอพัก มศว มีระบบระเบียบน่าชื่นใจ อาจถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแถวหน้าของระบบหอพักนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย พร้อมกันนั้น ก็พัฒนากระบวนการผู้นำนิสิตไปพร้อมกัน ทั้งสภานิสิต องค์การนิสิต สโมสรนิสิต ชมรมต่างๆ กิจกรรมต่างๆ นับว่ามีความเข้มแข็ง มีระบบระเบียบ หนึ่งไม่เป็นสองรองใคร” ซึ่งผู้นำนิสิตที่เข้มแข็ง มีพลังร่วม และเสียสละเหล่านี้ ย่อมพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำองค์กร ผู้นำในสังคมไทย ในชีวิตของเขาด้วยเช่นกัน

การบริหารจัดการหอพักนิสิต มศว ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานบริหารกิจการหอพัก โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน คณะกรรมการทั้งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งขณะนี้ (2553) คณะกรรมการอำนวยการกำลังเร่งเครื่องการพัฒนาการบริหารกิจการหอพักในเรื่อง หอพักแห่งการเรียนรู้” (Learning Dormitory) ให้มากขึ้น ซึ่งก็จะเป็นคุณแก่การเรียนรู้ในระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตเป็นอย่างยิ่ง

หอพักนิสิตจึงเป็นอีกหนึ่งในนวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว เป็นกลไกและกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพนิสิต ในห้วงเวลาสำคัญ ห้วงเวลาแห่งการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาที่นิสิตเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนของมหาวิทยาลัย อ้อมแขนของ มศว 

ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009