Current Articles | Categories | Search | Syndication

ภาพรวมและงบประมาณรายจ่าย มศว 2554

            กระแสโลกกำลังเปลี่ยน สังคมไทยกำลังปรับเปลี่ยน มหาวิทยาลัยกำลังปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เรากำลังแข่งขันกับตนเอง การบริหารมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคต จำเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์ครั้งสำคัญ ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเราเอง เราจะถูกเปลี่ยน คลื่นของความเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นช่วงทศวรรษ มหาวิทยาลัยต้องมองไปข้างหน้าให้ทะลุ คณะซึ่งเป็นฐานการผลิตบัณฑิต ต้องสร้างหลักสูตร บริหารหลักสูตร คัดสรรและพัฒนาคณาจารย์เพื่อโลกวันข้างหน้า ผลิตบัณฑิตเพื่ออนาคตที่เข้มแข็ง ดีงาม และมีอุดมการณ์อย่างแท้จริง
            มศว วันนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก เราคงต้องมองไปที่องค์รวมหรือภาพรวมเป็นเบื้องต้น มองทั้งรูปธรรมและนามธรรม มูลค่าและคุณค่า มองมหาวิทยาลัยหรือ มศว มิใช่เพียงแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งเท่านั้น
            มศว ที่เป็นภาพรวมทางด้านรูปธรรม มูลค่า งบประมาณ เอารอยต่อจากปี 2553 ต่อ 2554 เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
            เรามีที่ดินทั้ง กทม. และต่างจังหวัด ราคาแพงและราคาถูกเกือบ 1,600 ไร่ กำลังดำเนินการอีกประมาณ 200-300 ไร่ ราคาประเมินรวมประมาณ 7,000 ล้านบาท พื้นที่มศว ประสานมิตร ราคาตลาดสูงกว่าราคาประเมินมากกว่า 2 เท่า (5,000 x 2 = 10,000 ล้าน) รวมแล้วราคาทรัพย์สินที่เป็นที่ดินประมาณ 12,000 ล้านบาท อาคารทั้งหมดหักค่าเสื่อมราคาแล้วเหลือมูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท ครุภัณฑ์ 1,000 ล้านบาท ทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินประมาณ 3,500 ล้านบาท รวมทรัพย์สินทั้งสิ้นประมาณ 22,500 ล้านบาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาท)
            งบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2554 ประมาณ 2,600 ล้านบาท (2,639.45 ล้านบาท) งบประมาณรายได้ประมาณการ 2,650.34 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ประมาณ 50 : 50 หรือครึ่งต่อครึ่ง
            งบประมาณรายได้อาจพิจารณาแยกได้เป็น 3 กลุ่ม
            1.      คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ศูนย์ โรงเรียนสาธิต ประมาณ 850 ล้านบาท
            2.      ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประมาณ 950 ล้านบาท
            3.      ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว ประมาณ 700 ล้านบาท
            รวมงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554 และประมาณการงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2554 รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 5,154.22 ล้านบาท
           งบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน + งบประมาณรายได้)
           งบบุคลากร 38.31% (1,974.51 ล้านบาท)
           งบลงทุน 18.24% (940.27 ล้านบาท)
           งบดำเนินการ 43.45% (2,239.44 ล้านบาท)
           พิจารณาเฉพาะงบประมาณเพื่อการวิจัย (ปีงบประมาณ 2554) งบประมาณแผ่นดินประมาณ 20 ล้านบาท งบประมาณรายได้หน่วยงานประมาณ 20 ล้านบาท งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยประมาณ 20 ล้านบาท งบประมาณจากภายนอกมหาวิทยาลัยประมาณ 100 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นประมาณ 160 ล้านบาท
            พุทธศักราช 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหน่วยงานระดับคณะ ที่เรียกชื่อเป็น คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ สำนักงานอธิการบดี ทั้งหน่วยงานที่เน้นการผลิตบัณฑิต เน้นการวิจัยและเน้นบริการ รวมทั้งหมด 29 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ไม่เทียบเท่าคณะและมีระเบียบเป็นของตนเอง มีภารกิจเฉพาะด้านอีก 4 หน่วยงาน ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะอีก  4-5 หน่วยงาน เช่น คณะธรรมนิติศาสตร์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เป็นต้น
            เรามีโรงเรียนสาธิต 3 แห่งคือ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน และดำเนินการจัดตั้ง สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา องค์กรระดับคณะ การวิจัยนำ โรงเรียนสาธิตเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน ณ มศว องครักษ์ เปิดรับนักเรียนทั่วไปปีการศึกษา 2554 เป้าหมายจะเป็นโรงเรียนสาธิตที่เน้นชุมชน พัฒนาไปสู่การเป็นโรงเรียนประจำ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนภาษาสากล
            นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว”
 
 
หมายเหตุ  ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณรายจ่ายของกองแผนงาน มศว นำเสนอต่อสภา
                มหาวิทยาลัย 3 กันยายน 2553

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009