Current Articles | Categories | Search | Syndication

อาคารประสานมิตร (อาคาร 3) หอจดหมายเหตุ หอเกียรติยศ และพิพิธภัณฑ์การศึกษา

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ วางรากฐานความคิดด้วยหลักการและเหตุผล ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ตรามหาวิทยาลัย (Y=ex) สีประจำมหาวิทยาลัย (เทา-แดง) ปรัชญามหาวิทยาลัย (การศึกษาคือความเจริญงอกงาม) แม้อาคารต่างๆ ก็ใช้หมายเลข  อาคาร 1 เป็นอาคารเรียนอยู่บริเวณอาคารยิมเนเซียมหรือโรงยิม (คณะพลศึกษา มศว ประสานมิตร)    อาคาร 2 เป็นหอพัก (BMOC = Big Man on the Campus) อยู่บริเวณอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ (2553)   อาคาร 3 คือ อาคารประสานมิตร ซึ่งเป็นอาคาร “หอจดหมายเหตุ   หอเกียรติยศ และพิพิธภัณฑ์การศึกษา”   อาคาร 4 เป็นที่ตั้งอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ในปัจจุบัน ฯลฯ

มหาวิทยาลัยมีนโยบายอนุรักษ์อาคาร 3 อาคาร (มศว ประสานมิตร) คือ อาคารประสานมิตร อาคารบ้านพักหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิและศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ริมคลองแสนแสบ   บ้านพัก ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

กล่าวเฉพาะอาคารประสานมิตรหรืออาคาร 3 วาระแรกของผู้บริหารชุดนี้ ได้ปรับปรุงอาคาร 3 ด้วยงบประมาณประมาณ 32 ล้านบาท บูรณะดูแลรักษาผู้สูงอายุ ทั้งฐานราก หลังคา พื้น และส่วนอื่นๆทั้งหมด กำหนดชื่อเป็น อาคารประสานมิตร” เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ผู้คนส่วนใหญ่ในอดีตนิยมเรียกชื่อสถาบันแห่งนี้ว่า ประสานมิตร”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารหลังการบูรณะและทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546

อาคารหลังนี้มีประวัติศาสตร์และมีจิตวิญญาณอันยาวนานพร้อมๆมากับพัฒนาการของมหาวิทยาลัย เป็นห้องทำงานของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ผู้บริหาร คณาจารย์ หน่วยงานต่างๆ ห้องรับแขกของมหาวิทยาลัย ห้องเรียน ห้องกิจกรรม คุณประโยชน์ได้ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและกาลเทศะที่ผ่านมา อธิการบดีอย่างท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เมืองนาโพธิ์ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ก็ล้วนเคยนั่งเรียนในอาคารนี้ด้วยเช่นกัน

อธิการบดีได้เข้ารับพระราชทาน รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2550 จากพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตดาลัย วังสวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552

วิสัยทัศน์ในการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารหลังนี้ นอกจากจะธำรงไว้ซึ่งสัญลักษณ์แห่งศรัทธานุสรณ์ จิตวิญญาณ และความทรงจำอันงดงามยิ่งของสถาบันแห่งนี้แล้ว ยังมุ่งพัฒนาให้เป็นหอจดหมายเหตุ หอเกียรติยศ และพิพิธภัณฑ์การศึกษา (Archives, Hall of Fame and Museum of Education) เพื่อ “พลังการเรียนรู้อดีตเพื่ออนาคต” อีกด้วย

หอจดหมายเหตุที่ควรสะสมประจักษ์พยาน ลายลักษณ์อักษร วัตถุประวัติศาสตร์ วัตถุภูมิปัญญา ทุกสิ่งไว้  หอเกียรติยศที่ควรเป็นสถานที่ยกย่องคุณความดีและความดีงามทั้งปวง   พิพิธภัณฑ์การศึกษาเพื่อจารึกประวัติศาสตร์รากเหง้าการศึกษาศาสตร์ของสถาบันแห่งนี้ ซึ่งเป็นรากแก้วทางการศึกษาของสังคมไทย ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

วันนี้และวันข้างหน้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนสาธิต ทุกคนควรจะได้มีโอกาสเข้าชื่นชมสัมผัสและเรียนรู้ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต บ้านของตนเอง รวมทั้งแขกของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป มาเยี่ยมชมที่นี่ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปปฏิบัติภารกิจอื่นๆ

ห้องปฐมบริบท จุดเริ่มต้นแห่งความประทับใจก่อนที่จะเยี่ยมชมต่อไป ห้องจารอัตลักษณ์ ที่จดจารอดีตและปัจจุบันอันเข้มแข็งและสง่างามไว้ ห้องวิชชนิทรรศน์เพื่อกิจกรรมและนิทรรศน์ต่างๆ ห้องเทพอานันทภูมิพื้นที่อันสำคัญยิ่งสูงสุด” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงคุณอเนกอนันต์แก่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ รวมทั้งสิ่งที่พึงเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่าง

ปัจจุบันอาคารประสานมิตร หอจดหมายเหตุ หอเกียรติยศ และพิพิธภัณฑ์การศึกษา” อยู่ในความดูแลของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

แม้จะได้รับการชื่นชมชื่นชอบในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังคงมีอีกมากมายหลายสิ่ง ที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปอีก ต้องประณีตและใส่ใจทุกตารางนิ้ว ทุกสาระ เพื่อร่วมกันสร้างให้อาคารประสานมิตรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า ควบคู่ไปกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างแท้จริงสืบไป

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009