Current Articles | Categories | Search | Syndication

มศว แลนด์ลอร์ด ยุทธศาสตร์ขอบประเทศและที่ดิน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อายุหกทศวรรษเศษ มหาวิทยาลัยที่ต้องมีอายุไปชั่วกัลปาวสาน อายุ 60 ปีจึงน้อยนิด เข้มแข็ง ท้าทาย และประกาศ จุดเปลี่ยน มศว” จากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงมาสู่วิทยาลัยวิชาการศึกษาและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เราคือผู้นำมหาวิทยาลัยแบบวิทยาเขต ผู้นำในสังคมไทย ทั้งเพื่อขยายศักยภาพ เป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ตั้งแต่ครั้งเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาและต่อเนื่องมาถึงการเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยวิชาการศึกษา และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีเครือข่ายสมอง 8 วิทยาเขต ประสานมิตร ปทุมวัน พระนคร พลศึกษา บางแสน พิษณุโลก มหาสารคาม สงขลา

ระบบงบประมาณในอดีตที่คับแคบ 8 นับ 1 ลูกมากยากจน เจียดแบ่งงบประมาณกันยากลำบาก เมื่อถึงกาลเทศะแยกย้ายกันออกไปตั้งครอบครัว เราต่างยินดีและภาคภูมิใจ ต่างเติบใหญ่เป็นกำลังทางการอุดมศึกษาให้กับสังคมไทยอย่างสง่างาม น่าภาคภูมิใจนัก ใน กทม. ทั้งหมดคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” มศว บางแสนคือมหาวิทยาลัยบูรพา   มศว พิษณุโลกคือมหาวิทยาลัยนเรศวร   มศว มหาสารคามคือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   มศว สงขลาคือมหาวิทยาลัยทักษิณ ต่างก็ชื่นชมยินดีภาคภูมิใจในอดีต ภาคภูมิใจทุนที่เป็นรากเหง้าของตนเอง ถ้ามีใครจะพยายามหลงลืมอดีตไปบ้าง พยายามสลัดอดีตทิ้งไปบ้าง ก็เป็นกรรมของเขาเอง พระพุทธองค์ตรัสว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”

ถ้าเรารวมพื้นที่ทั้งหมด 8 วิทยาเขตในอดีต มศว คงเป็นแลนด์ลอร์ดที่มีที่ดินมากมาย ที่ดินหรือพื้นที่เพื่อภารกิจทางการศึกษา อุดมศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ ส่งผ่านไปสู่สังคมไทย วันนี้เรามีศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง วิทยาลัยวิชาการศึกษาและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒทุกวิทยาเขต ทุกคนคือศิษย์เก่า เรามีศิษย์เก่าจากโรงเรียนสาธิตทุกแห่งมากมาย ทุกคนคือศิษย์เก่า นี่คือความภาคภูมิใจยิ่ง

เมื่อถึงวันการเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ไม่มีวิทยาเขต เราบริหารแบบ หนึ่งเดียว” มีพื้นที่ที่ประสานมิตร กทม. และพื้นที่องครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นฐานหลัก เราคือหนึ่งเดียว แล้วเราก็มีพื้นที่อีกหลายแห่ง หลายจังหวัด

ยุทธศาสตร์เครือข่ายการเรียนรู้” พัฒนามาสู่การก่อเกิดอุดมการณ์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย” บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บัณฑิตคืนถิ่น หลักสูตรและการเรียนรู้ที่เป็นหนึ่งเดียวกับแต่ละพื้นที่ เป็นแนวรุกเรื่องท้องถิ่น ชุมชน ภาคี การร่วมแรงแข็งขัน พื้นที่ไม่เข้มแข็ง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยก็จะไม่ไปร่วมมือ รวมทั้ง ยุทธศาสตร์ขอบประเทศเพื่อนบ้าน” เพื่อสร้างความดีงามและกระบวนการศึกษาร่วมกัน

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยกำลังดำเนินการอยู่ที่วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รัฐบาลขอให้ไปดำเนินการที่แม่สอด จังหวัดตาก “โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า” ที่แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดสตูลแล้ว (9 กันยายน 2553) ด้วยยุทธศาสตร์แนวรุกชุมชนดังกล่าว วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยจึงต้องไปดำเนินการบนพื้นที่จังหวัดเลย จังหวัดน่าน และจังหวัดสุพรรณบุรี บนภารกิจเพื่อชุมชน ด้วยบทบาทที่หลากหลายสอดผสานกับพื้นที่เป็นประการสำคัญ พื้นที่ของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยจึงติดขอบประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา พม่า และมาเลเซีย

กล่าวเฉพาะพื้นที่ เฉพาะที่ดิน เฉพาะความเป็นแลนด์ลอร์ดของ มศว (ตามที่มีผู้กระแนะกระแหน) จากพื้นที่เดิมเป็นหลัก แล้วผู้บริหารชุดนี้ดำเนินการเพื่อให้ได้ที่ดินเพิ่มเติมดังนี้

มศว ประสานมิตร กทม. พื้นที่เดิมประมาณ 94 ไร่ จัดซื้อเพิ่ม 3 แปลง ประมาณ 8 ไร่ ด้วยงบประมาณ ประมาณ 550 ล้าน (2546-2548)

มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก พื้นที่เดิมประมาณ 947 ไร่ ได้รับเพิ่มจาก สปก. ประมาณ 205 ไร่ (2550)

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว จังหวัดนนทบุรี โอนย้ายมาสังกัด มศว 7 ตุลาคม 2550 พื้นที่ประมาณ 73 ไร่

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พื้นที่บริจาคจาก KSL. ประมาณ 80+60=140 ไร่ (2550-2551)

ศูนย์ครูและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดน่าน ได้รับบริจาคจากจังหวัดน่านประมาณ 11 ไร่ (2551-2552)

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่สอด จังหวัดตาก ได้รับบริจาคจากจังหวัดตาก ประมาณ 200 ไร่ (2553)

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ประมาณ 104 ไร่ (ดำเนินการ 2553)

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สตูล ได้รับบริจาคจากจังหวัดสตูลประมาณ 150+80=230 ไร่ (ดำเนินการ 2553-2554)

พื้นที่เดิมที่นาแห้ว จังหวัดเลย ประมาณ 11 ไร่ ทุ่งดินดำ จังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 64 ไร่

กล่าวโดยสรุป พื้นที่เดิมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมด ไม่แยกจังหวัด ไม่แยกราคา ซึ่งเรื่องราคาในตลาดที่แตกต่างกันดั่งฟ้ากับดิน จากตารางวาละไม่เท่าไร จนถึงราคาซื้อขายบริเวณอโศกมนตรี ประสานมิตร สุขุมวิท ตารางวาละประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) รวมแล้วประมาณกว่า 1,116 ไร่เศษ

ที่ดินจัดซื้อ ขอ รับบริจาค ในช่วงผู้บริหารชุดปัจจุบัน (2546-2554) รวมทั้งหมดประมาณ 971 ไร่เศษ (ดำเนินการ 2553-2554 รวม 2 แห่ง)

ถ้าสมมุติว่าจะมีการประเมินราคาทรัพย์สินของ มศว เฉพาะทรัพย์สินที่ดิน คงต้องประเมิน 2 กรอบ คือ ประเมินตามราคาประเมินของกรมที่ดินและราคาตามความเป็นจริงในท้องตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ มศว ประสานมิตร ใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งนับว่าพื้นที่บริเวณถนนอโศกมนตรีถึงเอกมัย ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจใหญ่และชาวต่างชาติสารพัดเชื้อชาติอยู่อาศัยจำนวนมาก ตารางวาละประมาณ 500,000 บาท (พุทธศักราช 2553) น่าจะบอกอะไรได้มากมายหลายอย่าง

ขออภัย สาระนี้เราพูดถึงแต่เพียงที่ดิน โภคทรัพย์ ทุนนิยม ซึ่งโภคทรัพย์ที่เป็นวัตถุเป็นที่ดินเหล่านี้ เป็นเพียงฐานหรือเครื่องมือที่จะผลักดัน ความเป็นมหาวิทยาลัย” ผลักดันมหาวิทยาลัยคุณภาพ วัฒนธรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยสติปัญญา ความเป็นวิชาการ คุณธรรมความดีงาม” ย่อมเป็นหัวใจและสมองของการเป็นมหาวิทยาลัยอย่างจริงแท้แน่นอน

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009