Current Articles | Categories | Search | Syndication

หรือ มศว จะก่อเกิดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ณ จังหวัดสตูล

            วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ซึ่งเป็นภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกทางด้านท้องถิ่น ชุมชน บัณฑิตคืนถิ่น บริเวณพื้นที่กันชนระหว่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ได้ลงหลักปักฐานแล้วที่วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ติดกับประเทศกัมพูชา รัฐบาลขอให้ไปดำเนินการที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ติดกับประเทศพม่า มีศูนย์ครูและศิษย์เก่าสัมพันธ์อยู่ที่จังหวัดน่าน ติดกับ สปป.ลาว มีศูนย์ค้นคว้าวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพที่นาแห้ว จังหวัดเลย (โครงการเก่า) ติดกับ สปป.ลาว รวมทั้งพื้นที่ที่ไม่ติดประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ศูนย์ชุมชนและศิลปวัฒนธรรมทุ่งดินดำ จังหวัดสุพรรณบุรี

            กล่าวเฉพาะจังหวัดสตูล เป็นพื้นที่ติดประเทศมาเลเซีย สตูล” เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ชื่อเพี้ยนมาเป็นสตูล ระยะทางจาก กทม. พันกิโลเมตรเศษ เดินทางโดยรถยนต์ หรือถ้าเดินทางโดยเครื่องบินลงที่หาดใหญ่ ต่อรถอีกประมาณ 100 กิโลเมตร สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ผสมผสานน่าสนใจมาก ระหว่างพื้นที่ราบ ภูเขา น้ำตก ท้องทะเลฝั่งอันดามัน ป่าชายเลนยาวเหยียด เกาะ พื้นที่น้ำจืดและน้ำเค็ม พืชและสัตว์น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม ความหลากหลายทางพื้นที่และระบบนิเวศสูงมาก ที่สำคัญที่สุดคือ “จังหวัดสตูลรักษาความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ขุนเขา ท้องทะเล ป่าชายเลน อาหารทะเล ไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม”

            บริเวณเขตแดนมีตลาดชุมชนไทย-มาเลเซียเสาร์-อาทิตย์ ขายพืชผักผลไม้อาหารทะเลสิ่งของเครื่องใช้ บางพื้นที่ข้ามเนินเขาลูกเดียวก็ถึงมาเลเซีย นั่งเรือจากฝั่งเจ๊ะบิลังหรือตำมะลัง 4-5 ชั่วโมงก็ถึงเกาะลังกาวีที่อุดมสมบูรณ์ของมาเลเซีย เกาะตะรูเตา” เกาะแห่งการเนรเทศนักโทษสถานหนักของไทยเราในอดีต วันนี้เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติ นั่งเรือไป 5-6 ชั่วโมง ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและป่าชายเลน คือ ความยิ่งใหญ่ของจังหวัดสตูล”

            โชคดีที่ฉิ่งฉับทัวร์ ทัวร์ทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่เป็นที่นิยม มีทัวร์ต่างชาติและคนไทยที่เป็น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” หรือ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” อยู่บ้าง ไม่มากนัก

            พวกเราได้มีโอกาสชื่นชมอุทยาน ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เกาะแก่ง ป่าชายเลน ธนาคารกั้ง การเลี้ยงปลาเก๋า สถานสาธารณสุข รับประทานอาหารสดจากทะเล ความรู้จากธนาคารกั้งยอดเยี่ยม เป็นที่ประทับใจซาบซึ้งโดยถ้วนหน้า ได้ชื่นชมท้องทะเล ถ้ำลอด ชายฝั่ง ป่าชายเลนยาวเหยียดของ อบต.ปูยู ท่ามกลางความซาบซึ้งนั้น เราก็หารือกันตลอดเวลาว่า แล้ว มศว จะทำอะไรที่จังหวัดสตูล

            ประชาชนจังหวัดสตูลอาชีพเกษตรกรรมและประมง เป็นชาวมุสลิมประมาณ 80% ชาวพุทธประมาณ 20% เขาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข พอเพียง และทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส พูดคุย เป็นกัลยาณมิตร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นชาว กทม. ก็ยืนยันเช่นนั้น สุเหร่าของมุสลิมและวัดของพุทธศาสนา อยู่เคียงคู่กันอย่างสง่างาม นี่กระมัง “The City of Harmony”

            สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งคือ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสตูล อปท. อบจ. อบต. เทศบาล มีความเข้มแข็งและเสียสละมาก บริหารจัดการอย่างเข้มแข็งทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ชุมชน วัฒนธรรม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนา มิใช่เพียงการสร้างถนนหนทางและวัตถุเพียงเท่านั้น

            หลังจากรองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยและคณะ เดินทางไปประสานงาน ประชุมสัมมนา หารือ ก่อนหน้านี้ 3 ครั้ง ทางจังหวัดสตูลให้ความหมายและให้ความสำคัญกับ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว” มาก ซึ่งเรื่องนี้มหาวิทยาลัยมีหลักการที่คมชัด มศว ไม่ประสงค์จะทำไร่เลื่อนลอยหรือไล่ล่าผู้เรียน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยจะทำงานกับพื้นที่อย่างเข้มแข็ง ถ้าพื้นที่ไม่เข้มแข็ง ไม่สามารถทำงานเป็นหนึ่งเดียวได้ มศว จะไม่ทำ” ครั้งนี้ก็ประกาศชัดอีกเช่นกัน

            การประชุมครั้งนี้ (23 สิงหาคม 2553) ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล ประชุมร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ภาคการศึกษา ภาคการบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษาเอกชน ตัวแทนจากกรมธนารักษ์ ฯลฯ ทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า ประสงค์จะให้ มศว ไปดำเนินการตามหลักการที่เห็นพ้องต้องกัน หลักสูตรที่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ หลักสูตรที่เกิดจากการสัมมนาร่วมกันเช่นเดียวกับที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดตาก รวมทั้งหลักสูตร พยาบาลศาสตร์” บัณฑิตคืนถิ่นที่คณะพยาบาลศาสตร์ของเราดำเนินการให้กับหลายจังหวัดมาอย่างเข้มแข็งหลายปีแล้ว แต่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของจังหวัดสตูลในโครงการดังกล่าว ก็ต้องมีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกับพื้นที่เช่นกัน

            นักการศึกษาจากจังหวัดสตูลในวันนั้น ได้กล่าวถึงความล้มเหลวของการศึกษาแบบเดิม การตั้งศูนย์การศึกษาและความล้มเหลวของมหาวิทยาลัยที่เข้าไปในพื้นที่ด้วยเช่นกัน

            การกล่าวถึงพื้นที่ตามที่กรมธนารักษ์และ อบต.ฉลุงนำเสนอวันนั้น ก็นับว่ามีตัวเลือกหลายพื้นที่ มศว จะไม่ทำตัวเป็นผู้เห็นแก่ได้ เมื่อได้มาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไร ไม่ได้บริหารจัดการให้เกิดมรรคเกิดผล ได้มาแล้วต้องทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ ทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

            โดยหลักการ ขอเพียงการมีพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้หลากหลาย สร้างฐานการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความหลากหลายของพื้นที่ พื้นที่สำหรับการเรียนการสอน อาคารหลักบูรณาการการใช้งาน อาคารหอพัก เป็นต้น อย่างไรก็ตามวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยก็ประสงค์จะมีพื้นที่ป่าชายเลนสักพื้นที่หนึ่งเพื่อการค้นคว้าวิจัย การสร้างธนาคารสัตว์น้ำ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่ มศว ได้รับพระราชานุญาตแล้ว

            คณะผู้บริหารได้ตระหนักถึงภารกิจการผลิตบัณฑิตในมิติใหม่ที่สร้างจิตสำนึกใหม่ สร้างอุดมการณ์ สร้างความรู้ความสามารถ รักท้องถิ่น และกลับไปพัฒนาท้องถิ่น คืนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับท้องถิ่น สังคมไทยจึงจะไปรอด ตระหนักถึงการค้นคว้าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และคืนความรู้ใหม่ให้ชุมชน เรามี สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เรามีคณะอื่นๆที่จะมาดำเนินการวิจัยด้านต่างๆร่วมกัน ตระหนักถึงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ มศว ดำเนินการอย่างเข้มแข็งทุกด้าน ตระหนักในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เราก็เข้มแข็งไม่น้อยหน้าใคร

            เรามี สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่จังหวัดสตูลน่าจะเป็นต้นแบบและเป็นศูนย์กลางที่เข้มแข็งในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้เป็นอย่างดี

            เรื่องทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนโฟกัสอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย ล้วนอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศไทย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้จะเป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่างๆ และเชื่อว่าการสัมมนาภาคีต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงก่อนสิ้นปี 2553 

            หรือ มศว จะก่อเกิดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ณ จังหวัดสตูล”

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009