Current Articles | Categories | Search | Syndication

การคัดสรรนิสิตนักศึกษาผู้มีศักยภาพพิเศษเป็นอาจารย์

            โลกในสหัสวรรษใหม่ เป็นโลกที่กระแสโลกาภิวัตน์ขับเคลื่อนอย่างรุนแรง วิกฤตโลก วิกฤตสังคม วิกฤตธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น สังคมฐานข้อมูล (Information Based Society) ได้ปรับมาสู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) และกำลังจะต้องปรับไปสู่สังคมฐานคุณธรรมและความรู้ (Ethic and Knowledge Society) เพื่อพัฒนาให้โลกใบนี้ก้าวไปสู่สันติสุขให้จงได้
            สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ต้องทำหน้าที่ทั้งการดำรงไว้ซึ่งการเป็นผู้แสวงหาและผู้สร้างความเป็นเลิศและความลุ่มลึกทางวิชาการในแต่ละด้าน แต่ละศาสตร์ หรืออาจกล่าวได้ว่าทุกศาสตร์ด้วยซ้ำไป ต้องดำรงไว้ซึ่งการเป็นผู้นำทางสติปัญญา ความรู้ ความสามารถของสังคม และควรต้องติดดินลงไปสู่การร่วมแก้ปัญหา แก้วิกฤติในสังคมและชุมชนด้วยเช่นกัน
            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะของมหาวิทยาลัยเก่าแห่งหนึ่งในสังคมไทย ในฐานะมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบหรือมหาวิทยาลัยพหุศาสตร์ (Comprehensive University) ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีรากเหง้าทางการศึกษาและเชื่อมั่นว่า ทุกคนและทุกศาสตร์เป็นสิ่งเดียวกับ การศึกษา” และในฐานะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกำหนดดาวนำทาง 3 ดวง คือ วิชาการและวิจัย นิสิต ชุมชน จึงจำเป็นต้องมองการไกล เพื่อให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีศักยภาพทางวิชาการและวิจัย ศักยภาพนิสิต ศักยภาพการร่วมพัฒนาชุมชน ที่เข้มแข็ง และร่วมเป็นกำลังหลักในการพัฒนาสังคมไทย มหาวิทยาลัยฯ ต้องมีศักดิ์ศรี มีความสง่างาม และมีประสิทธิภาพสูงสุด ในฐานภาพขององค์กรการศึกษาในสังคมไทย
            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำเป็นต้องคัดสรรนิสิตนักศึกษาผู้มีศักยภาพพิเศษ (Gifted and Outstanding Students) จำนวนหนึ่ง ทุกศาสตร์ ตามความเหมาะสม ท่ามกลางความหลากหลายของบุคลากรทางวิชาการ พัฒนาทั้งจิตสำนึก คุณธรรมความดี การอุทิศตน จิตสำนึกสาธารณะ ศักยภาพทางวิชาการและวิจัย พัฒนาจนถึงวุฒิการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต “เป็นนักเรียนทุนของมหาวิทยาลัย”
วัตถุประสงค์
            1. เพื่อคัดสรรนิสิตนักศึกษา ที่มีศักยภาพพิเศษ (Gifted and Outstanding Students) ทั้งด้านการเรียน คุณธรรมความดีงาม มีจิตสำนึกสาธารณะ “มีความเป็นครู” เพื่อเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
            2. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาผู้มีศักยภาพพิเศษที่ได้รับการคัดสรรเข้าเป็นอาจารย์ ร่วมพัฒนาวิชาการ การวิจัย การเรียนการสอน และการพัฒนาอนาคตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
            3. เพื่อจัดสรรทุนและการแสวงหาทุนพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศจนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
งบประมาณการพัฒนาโครงการฯ
            กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย งบประมาณหน่วยงาน งบประมาณและทุนต่างๆ ในระดับประเทศและต่างประเทศ
 
อักษรย่อ นออ. มศว
            น = นิสิตผู้มีศักยภาพพิเศษ
            อ = อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
            อ = อนาคตทางวิชาการและวิจัย
            มศว = มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
            1. ได้นิสิตนักศึกษาผู้มีศักยภาพพิเศษ (Gifted and Outstanding Students) เป็นอาจารย์ในทุกศาสตร์
            2. ได้อาจารย์ที่มีศักยภาพสูงทั้งทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย เสียสละ มีความเป็นครูสูง
            3. ได้พัฒนาอาจารย์ในโครงการฯ ให้จบการศึกษาสูงสุด
            4. ได้วางแผนและพัฒนาอัตรากำลังทางวิชาการ ให้เป็นรูปธรรม
            5. ได้มองเห็นภาพอนาคตทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชัดเจนขึ้น

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009