Current Articles | Categories | Search | Syndication

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในช่วงเวลา “60 ปี ศรีสง่ามหานคร” ได้ประกาศ “จุดเปลี่ยน” ครั้งสำคัญ พร้อมทั้งดำเนินการบริหารจัดการในเชิงรุก เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” พัฒนาทั้งด้านรูปธรรม รูปธรรมที่เป็นสภาพกายภาพ “SWUNIPLEX” การขยายหน่วยงานระดับคณะมากมาย การขยายพื้นที่ทั้งที่ประสานมิตร องครักษ์ การโอนย้ายโรงพยาบาลชลประทานมาสังกัด มศว และมอบหมายให้วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขยายแนวรุกเพื่อพัฒนาชุมชนหลายต่อหลายจังหวัด ฯลฯ

พัฒนาทางด้านนามธรรมที่เป็น “คุณค่า” ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย หลักสูตร การบริหารหลักสูตร หลักสูตรและการเรียนการสอนนานาชาติ เกณฑ์ภาระงานที่มีประสิทธิภาพ เกณฑ์การจ่ายที่เป็นธรรม สวัสดิการบุคลากร ศักยภาพนิสิต พลังร่วมในการทำงาน ระบบคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล ฯลฯ

งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ที่เพิ่มขึ้นในห้วงเวลา 6-7 ปี กว่าสามเท่าตัว กล่าวเฉพาะงบประมาณแผ่นดิน ก้าวมาเป็นอันดับ 7 ของมหาวิทยาลัยไทย

กล่าวเฉพาะ มศว ประสานมิตร ลานอโศกมนตรี “SWUNIPLEX” เชื่อมโยงมาสู่อาคารที่จอดรถใต้ดิน กำลังขยายไปสู่การพัฒนาสภาพกายภาพภูมิทัศน์ส่วนที่ 2 และ 3 ถ้าดำเนินการไปตามแผน อนาคต มศว ประสานมิตร จะงดงามหนึ่งไม่เป็นสองรองใคร งดงามทุกตารางนิ้ว ปราศจากสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ที่ดูชุลมุนวุ่นวายเหนือพื้นดิน

ลานอโศกมนตรีจะเป็นพื้นที่บริการและนวัตกรรมของชาว มศว ที่มีเพียง 2 มหาวิทยาลัยในขณะนี้ คือ จัตุรัสจามจุรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ “SWUNIPLEX” ของ มศว และพื้นที่ด้านในจะเป็น “Academic Zone” ที่สงบ สะอาด สมาธิ ประณีต งดงาม เป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ในมิติใหม่อย่างแท้จริง

ขณะที่กำลังปรับตัวขยับขยาย ทุกหน่วยงานทุกคนต้องปรับตัวไปพร้อมกัน เพื่อสิ่งที่ “ดีที่สุด” ของ มศว มากมายหลายเรื่องท่ามกลาง “จุดเปลี่ยน” ครั้งสำคัญนี้ มหาวิทยาลัยก็ได้ขอความกรุณาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ย้ายไปอยู่ใน Service and Innovation Zone บริเวณลานอโศกมนตรีด้วย เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยเช่นกัน

อธิการบดีได้มีหนังสือไปถึงประธานและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ทุกท่านแล้ว ดังนี้

“เนื่องด้วยการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้เปลี่ยนแปลงและเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแนวหน้าของประเทศไทย ของประชาคมอาเซียนและระดับสากลในอนาคตให้จงได้ การบริหารงบประมาณที่เข้มแข็งก้าวหน้า การก่อสร้าง การจัดระบบอาคาร การจัดพื้นที่ เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในอีกหลายเรื่องที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ

กล่าวเฉพาะพื้นที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กำลังบริหารและดำเนินการเพื่ออนาคตของการเป็นมหาวิทยาลัยกลางกรุงเทพมหานคร ได้จัดเป็น Academic Zone บนพื้นที่เดิม Service and Innovation Zone บนพื้นที่ใหม่ บนลานอโศกมนตรี ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงขอความกรุณาและขอความร่วมมือ เพื่อย้ายสถานที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ไปยังอาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล โดยมหาวิทยาลัยยินดีที่จะจ่ายค่าชดเชยการก่อสร้างอาคารโดยไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา และการย้ายไปสู่อาคารใหม่ มหาวิทยาลัยยินดีที่จะยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา 3 ปี และเช่าในราคาถูกต่อไป ทั้งนี้ขอให้ประสานไปยัง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ซึ่งรับผิดชอบเรื่องดังกล่าว

ด้วยพื้นที่ที่จำกัด ราคาที่ดินที่แพงที่สุดบริเวณหนึ่งในกรุงเทพมหานคร กอปรกับมหาวิทยาลัยกำลังขยายการจัดตั้งคณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ศูนย์ อีกจำนวนมาก เพื่อให้เป็น Comprehensive University ที่เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครในอนาคต จึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบันก่อสร้างอาคารสูงต่อไป บริเวณอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ปัจจุบัน มีทางขึ้นจากที่จอดรถใต้ดินด้านหน้าของอาคาร ในอนาคตจะมีความวุ่นวายมาก ด้วยจะมีรถจอดในอาคารใต้ดินกว่าพันคัน ไม่เหมาะกับสมาชิกผู้สูงอายุของสหกรณ์ออมทรัพย์จะมาใช้บริการบริเวณนั้น และเมื่อทางเข้าด้านถนนอโศกมนตรีเปิดประมาณเดือนมิถุนายน 2553 นี้ ทางเข้าด้านถนนอโศกมนตรีจะเป็นทางเข้าหลักที่สะดวกมาก การจอดรถในที่จอดรถ จะสามารถขึ้นลิฟต์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างสะดวกสบายและร่มเย็น สะดวกกับสมาชิกผู้สูงอายุมาก

การเกิดขึ้นและการดำรงอยู่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ย่อมสร้างประโยชน์แก่การมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างแน่นอน การดำรงอยู่ร่วมกันนั้น ย่อมต้องรักที่จะตอบสนองอนาคตที่ดีที่สุดขององค์กร ต้องมีน้ำใจต่อกัน แม้ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์จะมิได้บริการเฉพาะสมาชิกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น แต่ได้บริการสมาชิกจากมหาวิทยาลัยอื่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ยินดีในความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดังกล่าว การเกิดขึ้นจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาหนึ่ง กาลเทศะหนึ่ง ย่อมเป็นคุณ จะไม่มีผู้บริหารท่านใดยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นและผ่านเลยไปแล้ว ทุกคนมาแล้วก็ไปและท้ายที่สุดก็ไปจากโลกนี้ รวมทั้งกระผมผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน และกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกท่าน ทุกอย่างไม่ใช่ของเรา อนาคตและความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำคัญที่สุดสำหรับพวกเราทุกคน

มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอความร่วมมือเพื่อเห็นแก่อนาคตที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณาเรื่องนี้ด้วยโยนิโสมนสิการ แล้วร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดให้จงได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ กระผมได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์สมเกียรติ ทิพยทัศน์ ประสานงานเรื่องนี้”

มหาวิทยาลัยก็หวังว่าจะได้รับน้ำใจและวิสัยทัศน์อันงดงามจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ด้วยดียิ่ง เพื่อสร้างพลังร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อันเป็นที่รักยิ่งของเราสืบไป

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009