Current Articles | Categories | Search | Syndication

การบริหารเพื่อประสิทธิภาพ "Lean Management"

            คำว่า "Lean Management"  มาฮิตติดอันดับในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สืบเนื่องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย ท่านชุมพล พรประภา หนึ่งในสุดยอดนักธุรกิจไทยจาก Toyota และ Lexus เป็นผู้ให้และอยู่ในวงการศึกษาไทย ในสภามหาวิทยาลัยมากมายหลายแห่ง หลายสิบปี
            "Lean" อาจหมายถึง เนื้อ เนื้อปนมันพอสมควร ผอมแต่มีพลัง ไม่อ้วนจนเป็นโรคอ้วน ไม่มีไขมันจนเกินความจำเป็น ไขมันเล็กน้อยเพื่อพลังงาน Lean Management ในการบริหารจัดการองค์กร ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยจึงเป็นการบริหารจัดการที่เข้มแข็งจริงจังในการลดไขมัน ลดสิ่งที่ไม่จำเป็น ลดส่วนเกิน ลดส่วนฟุ่มเฟือยสูญเปล่าและไร้สาระทั้งหลาย “เป็นการขจัดสิ่งสูญเปล่า” ทุกด้าน
            มหาวิทยาลัยไทยยังคงพิง (lean อีกความหมายหนึ่ง) อยู่กับระบบราชการ พิงอยู่กับภาษีประชาชน ระบบราชการทำให้บุคลากรจำนวนไม่น้อยคิดว่าจะทำงานอย่างไรก็ได้ รอรับเงินเดือน ไม่รู้สึกเป็นเจ้าของ ไม่รู้สึกจงรักภักดีต่อองค์กร ใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างฟุ่มเฟือย  ขาดคุณภาพ "อย่างไรก็ได้" ขาดการคำนึงถึงต้นทุน การคุ้มทุนหรือ "Cost Effectiveness" ซึ่งพฤติกรรมเช่นนั้นอาจติดตัวมาจากครอบครัวหรืออาจเป็นเฉพาะ “ของหลวง” เท่านั้นก็ได้
            องค์กรเอกชน องค์กรธุรกิจ ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการสูงสุด รายรับสูงสุดและรายจ่ายต่ำสุด ไม่เช่นนั้นองค์กรไม่สามารถแข่งขันได้ ไม่สามารถเจริญก้าวหน้า ไม่สามารถขยายบทบาทหรือธุรกิจได้ แม้รายได้สูงเติบโตไปพร้อมกับความฟุ่มเฟือย ขาด Lean Management องค์กรธุรกิจนั้นย่อมล้มละลายอย่างแน่นอน
            ดร.ชุมพล พรประภา ได้พาคณะผู้บริหาร มศว ไปเรียนรู้การบริหารจัดการระบบโรงงานของ Toyota ที่ใช้ปรัชญาการบริหาร Kaizen ที่คนมีความสุข รักองค์กร มัธยัสถ์ พลังร่วมในการสร้างสรรค์องค์กร ผลิตตามอุปสงค์ และการบริหารด้วย Lean Management ทำให้ Toyota และ Lexus ก้าวมาสู่แนวหน้าของโลกในวันนี้
            เมื่อการบริหารเพื่อประสิทธิภาพ (Lean Management) นำมาใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวันนี้ ที่ต้องแข่งขัน ต้องเป็นสากลและต้องเป็นมหาวิทยาลัยไทยไปพร้อมกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Cost Effectiveness ถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันก็ย่อมได้ คำถามเบื้องต้นจึงอยู่ที่ว่า เราจะอยู่ในระบบราชการหรือไม่อยู่ในระบบราชการก็ตามที เราย่อมเป็นคนทำงานเพื่อประเทศชาติ เพื่อสังคม เพื่อชุมชน เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีศักดิ์ศรี มีความภาคภูมิใจ มีสวัสดิการจนหมดลมหายใจ ที่มิใช่เพียงศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ แต่ประพฤติปฏิบัติตัวในการทำงานอย่างเห็นแก่ตัวเพียงเท่านั้น
            เราจะพัฒนาการภักดีแก่องค์กร (องค์กรที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) ทุ่มเทเสียสละเพื่อองค์กรที่จะส่งผลไปสู่สังคมและประเทศด้วยตัวของมันเอง พัฒนาการบริหารการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Efficiency) โดยบูรณาการทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรสติปัญญา ทรัพยากรวัตถุเข้าด้วยกัน ลดไขมัน ลดความอ่อนแอ รีดไขมันสูงสุดได้อย่างไร
            การบริหารเพื่อประสิทธิภาพหรือ Lean Management เป็นยุทธศาสตร์หลักยุทธศาสตร์หนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของ มศว (2553-2568) ซึ่งเริ่มขึ้นแล้ว ตั้งแต่วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ครบ 61 ปี 28 เมษายน 2553 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ทุกคนต้องตื่นและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดกาฝาก ลดความอ่อนแอ ลดไขมัน เพื่อการก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครในอนาคต
            Lean Management ใน มศว ควรต้องมี เป้าประสงค์ ยุทธวิธี กระบวนการ ติดตาม มากมายหลายประเด็น อาทิ
            1.      การบริหารงานวิชาการ งานวิจัย และหลักสูตร
            2.      การบริหารกระบวนการเรียนรู้และการเรียนการสอน
            3.      การบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมและงานทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
            4.      การบริหารและประสิทธิภาพเกณฑ์ภาระงานคณาจารย์
            5.      การบริหารอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์
            6.      พลังงานและการใช้สาธารณูปโภค
            7.      งบประมาณรายจ่ายและการบริหารงบประมาณ
            8.      การบริหารงบประมาณการเดินทางไปต่างประเทศ
            9.      การบริหารและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน
 
ปาสคาลบอกว่า ก้าวแรกสำคัญที่สุด”

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009