Current Articles | Categories | Search | Syndication

“60 ปี ศรีสง่ามหานคร 300 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติ” สงกรานต์ 2553 – สงกรานต์ 2554

            การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยวันนี้ยุ่งยากมาก โลกหมุนเร็วมาก โลกเล็กลงมาก โลกวิกฤตมาก การศึกษาจะปรับตัวอย่างไร มหาวิทยาลัยจะปรับตัวอย่างไร จะบริหารจัดการเชิงรุกอย่างไร พร้อมกันนั้นก็จะต้องรักษาและเป็นต้นแบบทางคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกันด้วยอย่างไร
            แล้วการบริหารจัดการเชิงรุกในการขับเคลื่อนการค้นคว้าวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การค้นคว้าวิจัยที่เป็นฐานของนวัตกรรม ทั้งนวัตกรรมที่เป็นสติปัญญาและประดิษฐกรรมต่างๆ จะปรับรื้อกระบวนการเรียนรู้ใหม่อย่างไร กระบวนการเรียนรู้” หรือ ความรู้” อะไรที่ควรสำคัญกว่ากัน แล้วจะผนวกการค้นคว้าวิจัย การเรียนรู้ไปสู่การบริการวิชาการ การเรียนรู้ร่วมกันในสังคม ในชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดดิน เป็นมหาวิทยาลัยที่ทำมากกว่าพูดได้อย่างไร
            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของเรา” มีจุดแข็งก็มาก มีจุดอ่อนก็มาก หลายเรื่องก็ ช้าเกินไป แต่เราต้องไม่ยอมจำนน ทุกอย่างพัฒนาได้ เปลี่ยนแปลงได้ ก้าวไปข้างหน้าได้ เรามีใจหรือไม่ เรามีพลังร่วมหรือไม่ ย่อมเป็นประเด็นสำคัญ
            สังคมไทยกำลังวิกฤตมาก ช่องว่างความจนความรวย ช่องว่างทางจิตสำนึก ช่องว่างทางการศึกษา ช่องว่างในการเสียสละเพื่อส่วนรวม ช่องว่างในความเป็นคนไทย การศึกษาก็ต้องเร่งเครื่องมากขึ้น หวังพึ่งการเมืองที่พึ่งอำนาจรัฐก็ยากแสนเข็ญ
            เรากำลังเร่งเครื่องทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรม นามธรรม สิ่งที่เป็นคุณค่าในมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ใครที่ยังวางเฉย ธุระไม่ใช่ ตัวใครตัวมัน ก็ขอพลังร่วมจากทุกคน ทุกหน้าที่รับผิดชอบ แล้ว มศว จะก้าวไกลอย่างแน่นอน
            กล่าวเฉพาะทางด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยได้ประกาศทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 60 ปี ศรีสง่ามหานคร 300 ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ” โดยกำหนดห้วงเวลาไว้ระหว่างสงกรานต์ 2553 ถึง สงกรานต์ 2554 หนึ่งปีเต็ม
            จำนวนทุน 300 ทุน ในกรณีที่เกิน 300 ทุน คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ยินดีที่จะพิจารณาเพิ่มเติมภายหลัง โดยจ่ายให้เจ้าของผลงาน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) และจ่ายให้หน่วยงานที่สังกัด คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ 5,000 บาท (ห้าพันบาท) รวมทุนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ทั้งนี้หน่วยงานต้องกำหนดจำนวนทุนล่วงหน้า ขับเคลื่อน ติดตามผล และรับผลประโยชน์ร่วมกัน
            ผลงานตีพิมพ์ดังกล่าว ต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ “SCOPUS” โดยต้องแสดงหลักฐานสำเนา Reprint 2 ชุด
            สำหรับเงื่อนไขการรับทุน ต้องเป็นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552   เป็นต้นมา ต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติจากแหล่งทุนของ มศว ต้องไม่เป็นผลงานระดับปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ และมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสนับสนุนให้กับเจ้าของผลงานวิจัยที่ลงตีพิมพ์เป็นอันดับที่ 1 (1stAuthor) หรือ Corresponding คนใดคนหนึ่งที่เสนอขอรับทุนเท่านั้น
            ขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้า

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009